Menorah atop the grave of the Prophet Samuel (Facebook/Screenshot)

Nederlands + English

Menorah geplaatst op graf van Joodse profeet “schendt de heiligheid van de plaats,” klagen lokale Arabieren.

Door: World Israel News

Het Israëlische burgerbestuur heeft de Natuur en Parken Autoriteit bevolen om een grote menora te ontmantelen die boven op het graf van de profeet Samuel is geplaatst, omdat lokale Arabieren erover hebben geklaagd, meldde Arutz Sheva op donderdag.

De tombe bevindt zich in de noordelijke buitenwijken van Jeruzalem, in een nationaal park dat wordt beheerd door de Israëlische autoriteiten, in de buurt van de Arabische wijk Bayt Iksa.

Gisteren verscheen op een Facebook-pagina over de gebeurtenissen bij de graftombe eenfoto  van de menora die ’s nachts werd verlicht.

Het bijschrift van de foto zei dat de menora zal “verlichten tot in Jeruzalem en het omliggende gebied,” en wees op het historische belang van het heilige object “op de plaats waar de Makkabeeën heen gingen om tegen de Grieken te vechten.”

De afbeelding leidde echter tot verontwaardiging op Arabischtalige sociale media.

De Palestijnse nieuwssite WAFA beschreef het graf van de Joodse profeet ten onrechte als “de dorpsmoskee” en zei dat “Joodse kolonisten” de menora hadden opgericht om “de plaats van zijn islamitische eigenschappen uit te hollen.”

Hussam Abu al-Rub, van het ministerie van Religieuze Zaken van de Palestijnse Autoriteit, zei dat de menora een “inbreuk op de heiligheid” van de plaats was.

Het verzet was blijkbaar voldoende om de Israëlische burgerlijke overheid ertoe te brengen de menora te laten ontmantelen, enkele dagen voor het begin van de Chanoeka-feestdag.

Een aantal rechtse Israëlische NGO’s veroordeelden de capitulatie.

In een gezamenlijke verklaring zeiden Maor Tzemach van Your Jerusalem en Matan Peleg van Im Tirtzu dat “de civiele administratie haar missie is vergeten”.

“Het is niet mogelijk dat het personeel van de administratie zich opstelt als een vijandige en anti-joodse factor en instructies geeft over wat er gebeurt in een nationaal park,” vervolgde de verklaring.

“Wij eisen dat de menora onmiddellijk wordt teruggebracht naar het graf van Samuel.”

“Dit is een schandalige en hallucinerende daad,” vertelde Shai Glick van de B’tselmo NGO aan Arutz Sheva.

“Er is geen geschil over de heiligheid van de profeet Samuel en [zijn] behoren tot het Joodse volk. Net als bij de Grot van de Patriarchen, vergeet de Civiele Administratie dat deze erfgoedlocaties Joods erfgoed zijn en niets te maken hebben met ‘Palestijns erfgoed’.

 

ENGLISH

Menorah placed on tomb of Jewish prophet “infringes upon the sanctity of the site,” local Arabs complain.

By World Israel News Staff

Israel’s Civil Administration ordered the Nature and Parks Authority to dismantle a large menorah installed atop the tomb of the prophet Samuel because local Arabs complained, Arutz Sheva reported on Thursday.

The tomb is located in the northern outskirts of Jerusalem, within a national park administered by Israeli authorities, near the Arab neighborhood Bayt Iksa.

Yesterday, a Facebook page covering events at the tomb featured an photo of the menorah lit up at night.

The picture’s caption said the menorah will “illuminate all the way to Jerusalem and the surrounding area,” and noted the historical importance of the sacred object “in the place where the Maccabees went to fight the Greeks.”

However, the image sparked outrage on Arabic language social media.

Palestinian news site WAFA incorrectly described the tomb of the Jewish prophet as “the village mosque” and said that “Jewish settlers” had erected the menorah in order to “erode the site of its Islamic features.”

Hussam Abu al-Rub, of the Palestinian Authority’s Religious Affairs Ministry, said the menorah was an “infringement upon the sanctity” of the site.

The backlash was apparently enough to cause Israel’s Civil Administration to order the menorah to be dismantled, just days before the start of the Hanukkah holiday.

A number of right wing Israeli NGOs decried the capitulation.

In a joint statement, Maor Tzemach of Your Jerusalem and Matan Peleg of Im Tirtzu said “the Civil Administration has forgotten its mission.”

“It is not possible for the administration’s staff to act as a hostile and anti-Jewish factor and issue instructions on what is happening in a national park,” the statement continued.

“We call for the menorah to be returned immediately to Samuel’s tomb.”

“This is an outrageous and hallucinatory act,” Shai Glick of the B’tselmo NGO told Arutz Sheva.

“There is no dispute about the sanctity of the prophet Samuel and [his] belonging to the Jewish people. As with the Cave of the Patriarchs, the Civil Administration forgets that these heritage sites are Jewish heritage sites and have nothing to do with ‘Palestinian heritage’.