Sanford en Rosalie Goldstein komen met Aliyah uit Amerika aan op Ben-Gurion Int’l Airport,
begroet door hun dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Sanford and Rosalie Goldstein arrive on Aliyah from America at Ben-Gurion Int’l Airport,
greeted by their daughter, grandchildren and great-grandchildren.

Nederlands + English

Het bejaarde Amerikaanse echtpaar zal zich vestigen in de kuststad Netanya, waar hun dochter woont.

Door World Israel News

Sanford (Sandy) Goldstein, 101, en zijn vrouw van 75 jaar Rosalie Goldstein, 97, zijn woensdag aangekomen op Ben-Gurion International Airport, nadat zij hun levenslange droom om aliyah te maken vanuit Englewood, New Jersey, hebben vervuld.

Bij aankomst werden zij begroet door hun dochter, de Israëlisch-Amerikaanse Risa Shapiro, en hun vijf kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Risa zal hen onderbrengen in haar eigen huis in Ir Yamim, Netanya.


Nieuwe immigranten Sanford en Rosalie Goldstein met hun dochter Risa Shapiro in hun nieuwe huis in Netanya.

Dankzij een gemeenschapsbreed initiatief van Nechama Levy, oprichter van Alynu, een non-profit organisatie gericht op het vereenvoudigen van succesvolle integratie van nieuwe immigranten in Israël (olim), werden de Goldsteins verwelkomd en gesteund door lokale bewoners die zich verenigden om alle hulp te bieden die nodig was om deze grote verandering in het leven van het oudere echtpaar zo stressloos mogelijk te realiseren.

Na vele jaren van zionistisch activisme vroeg Sandy Aliyah aan toen hij nog in de 40 was. Het was een ander tijdperk, en de Jewish Agency probeerde hem af te raden, zei hij, door hem te vertellen dat het leven moeilijk zou zijn zonder de Amerikaanse gemakken waaraan hij gewend was.

Maar hij gaf zijn droom nooit op – ondanks het feit dat hem werd verteld dat hij te oud was en dat het land jongere mannen nodig had.

Op dezelfde dag dat het echtpaar aankwam, werd het 26-jarige terreurslachtoffer Elan Ganeles, een Amerikaans staatsburger die in het IDF had gediend, begraven in de stad Ra’anana, even ten noorden van Tel Aviv.

Verwijzend naar de tragedies van de afgelopen weken, waarbij 14 Israëli’s werden vermoord door Palestijnse terroristen, zei Shapiro:

“In deze tijden van verdriet en hartzeer, huilen we als een verenigd Am Yisroel samen en vieren we samen als één.”

“Zoals Opa Goldstein zegt, “Chazak v’ematz – Wees sterk en standvastig,” voegde Shapiro eraan toe, waarbij hij de boodschap van de bijbelse Mozes aan Jozua citeerde, toen hij de leiding van de Hebreeuwse natie overnam voordat hij het Land Israël betrad.

De familie koos ervoor hun verhaal te delen om aan te tonen dat het maken van Aliyah een unieke vervulling is en dat het nooit te laat is.

********************************************

ENGLISH

The elderly American couple will settle in the coastal city of Netanya, where their daughter lives.

By World Israel News

On arrival, they were greeted by their daughter, Israeli-American Risa Shapiro, and their five grandchildren and 12 great-grandchildren. Risa will settle them into her own home in Ir Yamim, Netanya.


New immigrants Sanford and Rosalie Goldstein with their daughter Risa Shapiro in their new home in Netanya.

Thanks to a community-wide initiative launched by Nechama Levy, founder of Alynu, a not-for-profit aimed at facilitating the successful integration of new immigrants to Israel (olim), the Goldsteins were welcomed and supported by local residents who joined together to offer any assistance required to make this major change in the elderly couple’s lives as stress-free as possible.

After many years of Zionist activism, Sandy applied for Aliyah while still in his 40s. It was a different era, and the Jewish Agency tried to dissuade him, he said, telling him life would be difficult without the American conveniences to which he was accustomed.

But he never gave up on his dream – despite being told that he was too old and the country needed younger men.

On the same day that the couple arrived, 26-year-old terror victim Elan Ganeles, a U.S. citizen who had served in the IDF, was buried in the city of Ra’anana, just north of Tel Aviv.

Referring to the tragedies of last few weeks, during which 14 Israelis were murdered by Palestinian terrorists, Shapiro said:

“During these times of sorrow and heartbreak, we as a united Am Yisroel, cry together and celebrate together as one.”

“As Grandpa Goldstein says, “Chazak v’ematz – Be strong and steadfast,” Shapiro added, quoting the biblical Moses’s message to Joshua when he took over the leadership of the Hebrew nation before entering the Land of Israel.

The family chose to share their story in order to demonstrate that making Aliyah is uniquely fulfilling and it is never too late.