Xian, China – 8 March 2018 – A Chinese traffic policeman helps direct traffic at a busy intetsection in Xian, China on March 8, 2018

Nederlands + English

Chinese regering heeft een politiebureau geopend in Israël, onderdeel van een netwerk gericht op het controleren van Chinese onderdanen in het buitenland.

Door World Israel News

Beijing heeft een politiefaciliteit geopend in Israël, onderdeel van een wereldwijd netwerk van stations gericht op het controleren van Chinese burgers in het buitenland, heeft een watchdog groep gemeld.

Volgens een rapport van de in Madrid gevestigde mensenrechtengroep Safeguard Defenders heeft de Chinese regering meer dan 100 politiebureaus opgericht in 53 verschillende landen.

Ogenschijnlijk zijn de politiebureaus geopend om bijstand te verlenen aan Chinese toeristen of burgers in het buitenland en om de culturele banden tussen Peking en de Chinese diaspora in stand te houden.

Hoewel de Chinese regering de nadruk heeft gelegd op de consulaire diensten van de centra. CNN heeft gemeld dat ze hun burgers in het buitenland voorzien van bijgewerkte rijbewijzen en andere documenten. Vorige maand vertelde FBI-directeur Christopher Wray tijdens een hoorzitting in de Senaat dat hij “zeer bezorgd” was over de aanwezigheid van dergelijke kantoren op Amerikaans grondgebied.

“Het is schandalig om te denken dat de Chinese politie zou proberen een vestiging op te zetten… zonder goede coördinatie. Het schendt de soevereiniteit en omzeilt standaard samenwerkingsprocessen tussen justitie en rechtshandhaving.”

De politiekantoren, die “Chinese overzeese politiedienstencentra” worden genoemd, omvatten één bureau in Israël, dat wordt beheerd door de autoriteiten van Nantong, een stad in het zuidoosten van China.

Het Chinese Israëlische bureau maakt deel uit van het netwerk “Nantong Police and Overseas Chinese Linkage Service Centers”, meldde Safeguard Defenders.

Het rapport citeerde het Chinese Our Jiangsu news outlet betreffende een ontmoeting waarbij “Xu Weisong van het Israëlische werkstation”, dat deel uitmaakt van het Nantong netwerk, betrokken was.

“Het Nantong City Overseas Police and Overseas Chinese Linkage Service Center is een belangrijke schakel tussen Nantong en de internationale gemeenschap en beschermt de rechten en belangen van Nantong in het buitenland,” aldus het Our Jiangsu rapport.

Safeguard Defenders beweert dat de kantoren niet alleen worden gebruikt om Chinese burgers in het buitenland op te sporen die kritiek hebben op Beijing, maar ook om sommige uitgewekenen onder druk te zetten om naar China terug te keren.

De activiteiten van de overzeese politiecentra blijven echter niet beperkt tot het controleren van Chinese onderdanen in het buitenland; Safeguard Defenders meldt dat de bureaus ook proberen om “lokaal beleid en activiteiten over de hele wereld af te stemmen op de belangen van de CCP, en proberen CCP-critici te verjagen en de mond te snoeren”.

Volgens een verslag van The Jerusalem Post zeiden meerdere Chinese studenten die in Israël studeren dat hun regering hen had verzocht informatie te verzamelen, met name over de verslaggeving in de plaatselijke media over de Olympische Winterspelen in Peking.

 

ENGLISH

Chinese government has reportedly opened a police station in Israel, part of a network aimed at monitoring Chinese nationals abroad.

By World Israel News

Beijing has opened up a police facility in Israel, part of a global network of stations aimed at monitoring Chinese citizens abroad, a watchdog group has reported.

According to a report by the Madrid-based human rights group Safeguard Defenders, the Chinese government has established more than 100 police stations in 53 different countries.

Ostensibly the police stations were opened to provide assistance to Chinese tourists or citizens living abroad and to maintain cultural ties between Beijing and the Chinese diaspora.

While the Chinese government has emphasized the consular services offered by the centers – telling CNN they supply its citizens abroad with updated driver’s licenses and other documents – last month, FBI Director Christopher Wray told a Senate hearing he was “very concerned” by the presence of such offices on U.S. soil.

“It is outrageous to think that the Chinese police would attempt to set up shop… without proper coordination. It violates the sovereignty and circumvents standard judicial and law enforcement cooperation processes.”

The police offices, dubbed “Chinese overseas police service centers,” include one station in Israel, operated by authorities in Nantong, a city in southeast China.

China’s Israeli office is part of the “Nantong Police and Overseas Chinese Linkage Service Centers” network, Safeguard Defenders reported.

The report cited the Chinese Our Jiangsu news outlet regarding a meeting involving “Xu Weisong from the Israeli workstation” which is part of the Nantong network.

“The Nantong City Overseas Police and Overseas Chinese Linkage Service Center is an important link between Nantong and the international community and safeguards the rights and interests of Nantong overseas,” the Our Jiangsu report said.

Along with tracking Chinese citizens abroad, Safeguard Defenders claims, the offices are used to harass Chinese nationals living abroad who criticize Beijing and to pressure some expatriates to return to China.

The overseas police service centers’ activities are not limited to controlling Chinese nationals abroad, however; Safeguard Defenders reported that the offices also seek to “align local policies and activities around the world with CCP interests, as well as seeks to divide and silence CCP critics.”

According to a report by The Jerusalem Post, multiple Chinese students studying in Israel said that their government had requested that they collect information, in particular regarding local media coverage of the Beijing Winter Olympics.