Nederlands + English

De Chinese Communistische Partij herschrijft de Bijbel met herzieningen die Jezus in een ander daglicht proberen te stellen.

Door CBN – Talia Wise

Het maakt allemaal deel uit van een 10-jarenplan om Chinese burgers te dwingen in de Chinese Communistische Partij te geloven in plaats van in een religie.

Tina Ramirez is de oprichtster en voorzitter van Hardwired – een groep die veel kritiek heeft op de Chinese Communistische Partij en haar vervolging van religieuze groepen en politieke minderheden.

“Waarom zou de Chinese Communistische Partij de Bijbel herschrijven als ze niet eens in God geloven? “Ze willen dat de mensen hun ogen van God afhalen en ze op een goed persoon richten en dat [christenen] als gevolg daarvan hun geloof verloochenen en dat verdringen met de communistische partij als de ultieme godheid.”

Zoals CBN’s Faithwire heeft gemeld, heeft China’s heersende regime in 2019 plannen aangekondigd om een nieuwe vertaling van de Bijbel uit te brengen die confucianistische* en boeddhistische principes zal bevatten.

“Deze nieuwe vertaling… zou de Communistische Partij echt ondersteunen,” verklaarde Todd Nettleton, woordvoerder van The Voice of the Martyrs (VOM) – een waakhond voor vervolging ten dienste van christenen.

Vorig jaar deelde de VOM de nieuwe versie van Johannes 8, het Bijbelverhaal over Jezus’ liefde en corrigerende medeleven met een vrouw die betrapt was op overspel.

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft plannen aangekondigd om de Bijbel bij te werken om “met de tijd mee te gaan”. De herzieningen omvatten het toevoegen van “socialistische kernwaarden” en het verwijderen van passages die niet overeenkomen met de communistische overtuigingen. In een leerboek voor middelbare scholieren dat in september 2020 werd uitgebracht, namen de auteurs een passage uit Johannes 8 op, zoals herzien in hun nieuwe versie.

In de echte versie uit de Bijbel zegt Jezus: “Wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen naar haar werpen” en de menigte begint te vertrekken. Jezus zegt tegen haar: “Ga nu en zondig niet meer.”

In een versie die naar verluidt is gevonden in een Chinees leerboek dat in september 2020 is gepubliceerd – verspreidt de menigte zich, maar dan beweert de tekst ten onrechte: “Toen iedereen wegging, stenigde Jezus de vrouw zelf.”

Ramirez bekritiseerde de Chinese regering en zei dat het een poging is om christenen van hun geloof af te brengen.

“China heeft een nieuw dieptepunt bereikt door te proberen de Schrift te herschrijven,” zei Ramirez ronduit. “Ik denk dat ze niet langer tevreden zijn met hun heropvoedingskampen die duidelijk hun werk niet doen om mensen te dwingen in de communistische atheïstische ideologie te geloven. Christenen zien het als een eer om door deze kampen te gaan of gemarteld te worden en (ze weten) dat is de test van wat het betekent om een christen in China te zijn.”

Ze voegde eraan toe: “Ze proberen echt kinderen op jonge leeftijd te hersenspoelen over wat de Bijbel zegt en hen in verwarring te brengen om te voorkomen dat ze christen worden, maar ik denk dat we als christenen allemaal weten dat het woord van God meer is dan een boek. Het leeft… het is Jezus Christus zelf. Ze kunnen proberen wat ze willen, maar ik denk niet dat het zal lukken. Uiteindelijk, geloof ik, zal de waarheid naar buiten komen.”

* Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius volgt. Het confucianisme heeft grote invloed op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen. De leer van het confucianisme is gebaseerd op het gedachtegoed van Confucius (555–479 v.Chr.), alias Meester Kong (Kong Foe-tse)

 

******************************

***************************************

ENGLISH

The Chinese Communist Party is rewriting the Bible with revisions that attempt to portray Jesus in a different light.

By CBN – Talia Wise

It’s all part of a 10-year plan to force Chinese citizens to have faith in the Chinese Communist Party rather than a religion.

Tina Ramirez is the founder and president of Hardwired – a group that has been a vocal critic of the Chinese Communist Party and its persecution of religious groups and political minorities.

“Why would the Chinese Communist Party be rewriting the Bible if they don’t even believe in God,” she questioned. “They want the people to take their eyes off of a God and to put them on a good person and to [have Christians] deny their faith, as a result of that, and supplant that with the Communist party as the ultimate deity.”

As CBN’s Faithwire has reported, China’s ruling regime announced in 2019 its plans to release a new translation of the Bible that will include Confucian* and Buddhist principles.

“This new translation…would really support the Communist Party,” explained Todd Nettleton, the spokesman for The Voice of the Martyrs (VOM) – a persecution watchdog serving Christians.

Last year, VOM shared the reimagined version of John 8, the Bible story centered on Jesus’ love and corrective compassion for a woman caught in adultery.

The Chinese Communist Party (CCP) announced plans to update the Bible to “keep pace with the times.” The revisions will include adding “core socialist values” and removing passages that do not reflect communist beliefs. In a textbook for high school students released in September 2020, the authors included a passage from John 8, as revised in their new version.

In the real version from the Bible, Jesus says, “He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her” and the crowd begins to leave. Jesus tells her, “Go now and sin no more.”

In a version reportedly found in a Chinese textbook published in September 2020 — the crowd disperses, but then the text falsely claims, “When everyone went out, Jesus stoned the woman himself.”

Ramirez criticized the Chinese government stating it is an attempt to get Christians to leave their faith.

“China has taken it to an all-new low by trying to rewrite the scripture,” Ramirez said plainly. “I think that they are no longer content with their reeducation camps that clearly are not doing their job of forcing people to believe in the communist atheist ideology. Christians see it as a badge of honor to go through these camps or be tortured and (they know) that is the test of what it means to be a Christian in China.”

She added, “They’re really trying to brainwash children at an early age about what the Bible says and to confuse them to prevent them from being Christians, but I think we all know as Christians that the word of God is more than a book. It’s a living…it’s Jesus Christ himself. They can try as they may but I don’t think it will be successful. Ultimately, I believe, the Truth will come out.”

* Confucianism is a Chinese ethical and philosophical system, which follows the teachings of Confucius. Confucianism has had great influence on the history and culture of East Asian countries. The teachings of Confucianism are based on the ideas of Confucius (555-479 BC), alias Master Kong (Kong Foe-tse)