(Shutterstock, met toevoegingen van United With Israel)

(Shutterstock, with additions by United With Israel)

Nederlands + English

Jerusalem Post verwerpt eis van ambassade om interview met minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan van website te verwijderen.

Door: Pesach Benson -United With Israel

De Chinese ambassade in Tel Aviv heeft gewaarschuwd dat de betrekkingen van China met Israël zullen worden verlaagd als de Jerusalem Post een interview met de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu niet van zijn website verwijdert, meldde de krant maandag.

In het interview, dat maandag op de website werd gepubliceerd, riep Wu op tot meer Israëlisch-Taiwanese samenwerking en waarschuwde hij voor een mogelijke Chinese invasie. Hij adviseerde de Israëli’s om zeer op hun hoede te zijn om op Peking te kunnen vertrouwen.

Later op de dag tweette Yaakov Katz, hoofdredacteur van de Post: “Duurde niet lang. Kreeg een telefoontje van de Chinese ambassade. Blijkbaar word ik verondersteld het verhaal te verwijderen of zij zullen de banden met de @Jerusalem_Post verbreken en de betrekkingen met de Staat Israël verlagen. Onnodig om te zeggen, het verhaal gaat nergens heen.”

Het interview werd gepubliceerd in de gedrukte editie van de Post op dinsdag.

Wu besprak de betrekkingen van Taiwan met Israël, zijn zorgen over het steeds agressievere buitenlandse beleid van China, en hoe het eilandland van 23 miljoen zich voorbereidt op een mogelijke invasie.

“China is een autoritair land en ze doen zaken volgens een heel andere filosofie,” zei Wu. “Soms gebruiken ze handel als een wapen, en we hebben gezien hoe ze hun bewapende handelsbetrekkingen met veel andere landen beoefenen.”

Hij waarschuwde de Israëli’s ook om heel voorzichtig te zijn met het doen van politieke concessies aan Peking, en adviseerde om zich geen “zorgen te maken dat China boos wordt. Als zij boos worden, betekent dat dat je iets goed doet”.

Hij toonde zich ook bezorgd dat China conclusies zou trekken uit de Russische inval in Oekraïne.

“Ik weet niet zeker of de Chinese leiders rationeel zijn in het nemen van hun eigen beslissingen. Wat we de laatste tijd zien is dat ze zich lijken op te maken voor een militaire dreiging tegen Taiwan. Ze lijken te proberen hun strijdkrachten ver buiten Taiwan te concentreren,” zei Wu.

“Het lijkt er dus op dat China de verkeerde les heeft getrokken en probeert te onderzoeken wat er misging in de Russische oorlogsvoering tegen Oekraïne om zichzelf te verbeteren. En als ze dat doen, denk ik dat hun vastberadenheid om achter Taiwan aan te gaan sterker zal zijn.”

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen commentaar gegeven op de zaak.

De banden tussen Israël en Taiwan worden bemoeilijkt door de wens van Jeruzalem om goede betrekkingen met China te onderhouden. Jeruzalem en Taipei hebben geen officiële diplomatieke betrekkingen. De Israëlische belangen worden behartigd door het Israëlisch Economisch en Cultureel Bureau in Taipei.

Ondanks het gebrek aan officiële banden, meldt het in Singapore gevestigde CNA News dat Israël en Taiwan meer dan 20 overeenkomsten hebben ondertekend op verschillende gebieden van de bilaterale handel, met een handelsvolume “van meer dan 2,3 miljard dollar, waardoor Taiwan in 2022 Israëls vierde grootste exportbestemming in Azië zal zijn”.

Eerder in mei berichtte Israelische ‘Kan News’ over een Israëlische diplomatieke fax waarin ambassadepersoneel over de hele wereld werd geïnstrueerd niet in te gaan op uitnodigingen van hun Taiwanese collega’s voor officiële evenementen. Volgens ‘Kan News’ was de fax een duidelijke poging om een diplomatieke rel met China te voorkomen”.

Maar deze cijfers staan in schril contrast met de handel van Israël met China.

Israëls Nationaal Bureau voor de Statistiek onthulde in januari dat China de VS heeft ingehaald als de grootste bron van invoer voor de Joodse staat.

Chinese bedrijven hebben een aantal grote Israëlische infrastructuurcontracten aangenomen, zoals de exploitatie van de haven van Haifa. De Chinese betrokkenheid bij deze projecten heeft de bezorgdheid gewekt van de regeringen Trump en Biden.

In januari beloofden Israëlische ambtenaren Washington op de hoogte te brengen van belangrijke deals met Peking.

 

ENGLISH:

Jerusalem Post rejects embassy’s demand to remove interview with Taiwan’s Foreign Minister from website.

By: Pesach Benson -United With Israel

The Chinese embassy in Tel Aviv has warned that China’s relations with Israel will be downgraded if the Jerusalem Post does not remove from its website an interview with Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu, the paper reported on Monday.

In the interview, published on the website on Monday, Wu called for increased Israeli-Taiwanese cooperation, warned of a possible Chinese invasion, and advised Israelis to be very wary of relying on Beijing.

Later that day, Yaakov Katz, the Post‘s editor in chief tweeted, “Didn’t take long. Got call from Chinese embassy. Apparently I’m supposed to take down the story or they will sever ties with the @Jerusalem_Post and downgrade relations with the State of Israel. Needless to say, story ain’t going anywhere.”

The interview was published in the Post‘s print edition on Tuesday.

Wu discussed Taiwan’s relations with Israel, his concerns about China’s increasingly aggressive foreign policy, and how the island country of 23 million is preparing for a possible invasion.

“China is an authoritarian country and they do business in a very different philosophy,” Wu said. “Sometimes they use trade as a weapon, and we have seen them practicing their weaponized trade relations with many other countries.”

He also warned Israelis to be very careful in making any political concessions to Beijing, advising not to “worry about China getting upset at you. When they get upset at you, that means you are doing something right.”

He also expressed concern that China would draw the conclusions from Russia’s invasion of Ukraine.

“I’m not sure whether the Chinese leaders are rational in making their own decisions. What we are seeing recently is that they seem to be gearing up a military threat against Taiwan. They seem to be trying to project their forces far beyond Taiwan,” Wu said.

“And, therefore, it seems that China has been drawing the wrong lesson, and it seems to be trying to examine what went wrong in the Russian warfare against Ukraine to improve themselves. And if they do that, I think their determination to go after Taiwan is going to be stronger.”

Israel’s Ministry of Foreign Affairs has not commented on the matter.

Israeli-Taiwanese ties are complicated by Jerusalem’s desire to maintain good relations with China. Jerusalem and Taipei do not have official diplomatic relations. Israeli interests are represented by the Israel Economic and Cultural Office in Taipei.

Despite the lack of official ties, the Singapore-based CNA News reports that Israel and Taiwan have signed more than 20 agreements in various areas of bilateral trade, with the volume of trade “exceeding US$2.3 billion, making Taiwan Israel’s fourth largest export destination in Asia” in 2022.

Earlier in May, Kan News reported of an Israeli diplomatic cable instructing embassy staffers around the world not to accept invitations from their Taiwanese counterparts to official events. According to Kan, the cable was “an apparent attempt to avoid a diplomatic flare-up with China.”

But those figures are dwarfed by Israel’s trade with China.

Israel’s National Bureau of Statistics revealed in January that China overtook the U.S. as the Jewish state’s largest source of imports.

Chinese businesses have taken on a number of major Israeli infrastructure contracts, such as operating the Port of Haifa. Chinese involvement in these projects have raised the concerns of the Trump and Biden administrations.

In January, Israeli officials pledged to notify Washington of significant deals with Beijing.