Nederlands + English

Een woordvoerder van de wachtdog groep voor christenvervolging The Voice of the Martyrs (VOM) waarschuwt dat de Chinese regering  probeert  het Woord van God te herschrijven in overeenstemming met communistische waarden.

Bron: Christian Headlines – Milton Quintanilla

“Dit is een project dat de Chinese Communistische Partij in 2019 heeft aangekondigd. Op dat moment zeiden ze dat het ongeveer een 10-jarig proces zou zijn … om een nieuwe vertaling van de Bijbel uit te brengen,” vertelde VOM-woordvoerder Todd Nettleton aan Faithwire in een recent interview.

Hij merkte op dat de vernieuwde Schrift een verscheidenheid aan principes zou bevatten, waaronder Confucianisme en Boeddhisme.

“Deze nieuwe vertaling … zou de Communistische Partij echt steunen,” voegde Nettleton eraan toe.

In een recent bericht op Facebook wees VOM erop dat de CPP’s herzieningen van de Bijbel “‘socialistische kernwaarden” zullen bevatten en het verwijderen van passages die “niet de communistische overtuigingen weerspiegelen.”

Een voorbeeld van de veranderingen werd onthuld in een leerboek voor middelbare scholen dat in september 2020 werd uitgebracht. In het leerboek heeft de CCP verschillende verzen in Johannes 8 veranderd, aldus VOM in een bericht op sociale media. In het bijbelverhaal vergeeft Jezus een overspelige vrouw ondanks de oproep van de Farizeeën om haar te stenigen volgens de Mozaïsche wet.

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft plannen aangekondigd om de Bijbel bij te werken om “bij de tijd te blijven”. De herzieningen zullen onder meer bestaan uit het toevoegen van “socialistische kernwaarden” en het verwijderen van passages die niet overeenkomen met communistische overtuigingen. In een leerboek voor middelbare scholieren dat in september 2020 uitkomt, hebben de auteurs een passage uit Johannes 8 opgenomen, zoals herzien in hun nieuwe versie. #prayforchina2022

De vertaling van de CCP verandert echter het verhaal waarin Christus uiteindelijk de vrouw stenigt, omdat Hij toegeeft: “‘Ik ben ook een zondaar.'”

Nettleton vertelde Faithwire dat hij het schokkend vond dat de herschreven passage de goddelijkheid van Jezus vermindert.

“In één opzicht is het gewoon arrogantie ten top om te overwegen: ‘Ik ga het verhaal van Jezus herschrijven’… maar dan denk je aan het ontkennen van de goddelijkheid van Christus,” zei hij. “Als Jezus een zondaar is, dan is hij niet God.”

Hij merkte verder op dat het doel van de herzieningen is om de poging van de CCP aan te tonen om de invloed van het christendom op sommige van haar burgers te verminderen.

“De kwestie voor de Chinese Communistische Partij is controle. Het gaat altijd om controle,” legde Nettleton uit. “En ze zien de … christelijke boodschap als iets dat de controle zou wegnemen van de communistische partij.”

De VOM-woordvoerder voegde eraan toe dat het doel van de Chinese regering is dat de mensen elke dag wakker worden en zich afvragen: “Hoe kan ik vandaag de partij dienen? Hoe kan ik vandaag een goede communist zijn?”

Te midden van de herzieningen van de Schrift door de CCP en een gebrek aan ongewijzigde Bijbels, hoopt VOM meer exemplaren van Gods Woord naar medegelovigen in China te kunnen sturen.

“Dat is een van de redenen waarom Voice of the Martyrs en andere groepen zich zo inzetten om Bijbels in China te bezorgen – zelfs Bijbels China binnen te smokkelen – omdat het niet beschikbaar is,” zei hij. “Een van de dingen die ik hoop over deze nieuwe vertaling is dat het averechts zal werken, en mensen zullen zich afvragen: ‘Waarom was het zo belangrijk voor de Chinese regering om de Bijbel te hervertalen. Waarom was het zo belangrijk voor hen om dit te veranderen?”

Voice of the Martyrs heeft onlangs samen met andere religieuze vrijheidsgroepen gelovigen opgeroepen om de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing te boycotten vanwege China’s vervolging van christenen en andere religieuze minderheden.

 

ENGLISH

A spokesperson for the Christian persecution watchdog group The Voice of the Martyrs (VOM) warned that the Chinese government is currently attempting to rewrite the Word of God in accordance with communist values.

Source: Christian Headlines – Milton Quintanilla

“This is a project that the Chinese Communist Party announced in 2019. At the time, they said it would be about a 10-year process … to release a new translation of the Bible,” VOM spokesman Todd Nettleton Faithwire in a recent interview.

He noted that the reimagined Scriptures would include a variety of principles, including Confucianism and Buddhism.

“This new translation … would really support the Communist Party,” Nettleton added.

In a recent post on Facebook, VOM pointed out that the CPP’s revisions of the Bible will include “‘core socialist values” and the removal of passages that “do not reflect communist beliefs.”

One example of the changes was revealed in a high school textbook released in September 2020. In the textbook, the CCP changed several verses in John 8, VOM said in a social media post. As the biblical story goes, Jesus forgives an adulterous woman despite the Pharisees’ calls to stone her to death under Mosaic law.

The Chinese Communist Party (CCP) announced plans to update the Bible to “keep pace with the times.” The revisions will include adding “core socialist values” and removing passages that do not reflect communist beliefs. In a textbook for high school students released in September 2020, the authors included a passage from John 8, as revised in their new version. #prayforchina2022

The CCP’s translation, however, alters the story where Christ ends up stoning the woman, as He admitted, “‘I am also a sinner.'”

Nettleton told Faithwire that he found it shocking that the rewritten passage diminishes Jesus’ divinity.

“In one sense, it’s just like so arrogant to think, ‘I’m going to rewrite the story of Jesus’… but then you think about denying the deity of Christ,” he said. “If Jesus is a sinner, then he’s not God.”

He went on to note that the purpose of the revisions is to demonstrate the CCP’s attempt to lessen Christianity’s influence on some of its citizens.

“The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control,” Nettleton explained. “And they see the … Christian message as something that would take control away from the communist party.”

The VOM spokesperson added that the Chinese government’s goal is for the people to wake up every day and ask, “How can I serve the party today? How can I be a good communist today?”

Amid the CCP’s revisions of the Scripture and a lack of unaltered Bibles, VOM hopes to send more copies of God’s Word to fellow believers in China.

“That’s one of the reasons why Voice of the Martyrs and other groups are so committed to delivering Bibles into China – even smuggling Bibles into China – because it’s not available,” he said. “One of the things I hope about this new translation is that it will backfire, and people will wonder, ‘Why was it so important for the Chinese government to retranslate the Bible. Why was it so important for them to change this?'”

Voice of the Martyrs, along with other religious freedom groups, recently urged believers to boycott the 2022 Beijing Winter Olympics due to China’s persecution of Christians and other religious minorities.