Standbeeld met joodse en christelijke missionaire symbolen op de erfgoedsite van Ein Keshatot op de Golanhoogte, 25 juli 2022. (Ellen Horowitz)

Na een protest wordt een monument met christelijke symbolen, geschonken door een actieve missionaire groep, verwijderd van het erfgoed van Ein Keshatot, maar niemand lijkt te weten wanneer of waar in het land het zal worden geplaatst.

Door Atara Beck, World Israel News

Veel bezoekers van het nationale erfgoed Ein Keshatot op de Golanhoogten waren boos vanwege de aanblik van een monument dat een christelijke zendingsorganisatie promootte, geschonken door Curt Landry en zijn netwerk.

Het beeld heeft drie symbolen: een menora, een davidster en een vis. Dat laatste is een christelijk symbool. Op een steen aan de voet zijn de woorden gegraveerd: “Dit symbool van de Ene Nieuwe Man staat voor de vriendschap en broederschap tussen het christendom en het jodendom. Onze gedeelde liefde voor de God van Abraham, Izaäk en Jacob.”

Toch vertegenwoordigt de ‘One New Man’-theologie in feite een versmelting van christendom en jodendom en een vervaging van de verschillen in plaats van een vriendschap tussen de aanhangers van twee verschillende religies.

“Het is zo opvallend dat ze het vissymbool samen met de Davidster gebruiken”, vertelde de vooraanstaande anti-zendings-activist Rabbi Tovia Singer aan World Israel News . (WIN).

“De vis is een heel oud symbool, veel ouder dan het kruis, en vertegenwoordigt het christendom. Het vissymbool werd gebruikt en wordt nog steeds gebruikt omdat het woord voor een vis een acroniem is in het Grieks. Het Griekse woord is ‘ichthys’, wat een acroniem is voor ‘Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser’.

‘Zendingswerkers zullen de term ‘Jezus Christus’ niet gebruiken. In plaats daarvan zeggen ze ‘Jesjoea’ om evangelisatie mogelijk te maken.

“Dus de Jezus-vis was een oude christelijke geheime boodschap, zoals een hondenfluitje, om over te brengen dat dit echt christendom is, en het is erg populair geworden in de afgelopen 40 jaar toen de groei van de messiaanse beweging opkwam,” legde Singer uit.

“De vis lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar betekent in feite Jezus Christus de Zoon van God, de enige Verlosser. ​​ Het mengen van de vis met de Davidster is precies wat missionarissen doen om het onderscheid tussen jodendom en christendom te vervagen, om daarmee Joden te lokken die zich anders zouden verzetten…

“En dat leent zich direct voor de One New Man of New Humanity-theologie die in het boek Kolossenzen staat [het 12e boek van het Nieuwe Testament geschreven door de apostel Paulus],” zei Singer. “Het is ontworpen om een ​​samensmelting van jodendom en christendom te creëren. Maar theologisch gezien is het christelijk.”

“Toen Michael El-Kohen op Morningstar Ministries was, sprak hij hierover in zijn interview,” vervolgde Singer, verwijzend naar Michael Elk , die naar Israël emigreerde met de achternaam El-Kohen. Hij presenteerde zichzelf als een orthodoxe jood en nestelde zichzelf in de gemeenschap…

“De reden dat ze zo geïnteresseerd zijn in het bekeren van Joden, is dat ze geloven dat alleen de Joden, door bekering, de wederkomst van Jezus mogelijk zullen maken.”

Bovendien, ”wat er in Israël gebeurt, gebeurt in geen enkel ander land ter wereld. Dit betekent dat nergens anders ter wereld synagogen met missionarissen werken. Joodse gemeenschapscentra hebben geen werkrelatie met evangelische christenen. Het gebeurt alleen hier in Israël. We hebben de evangelicals zo diep verankerd in de regering… en die macht bestaat alleen in Israël. Ze mikken op ons.”

Geld heeft invloed

De missionaire organisaties zijn pro-Israël en doneren serieus geld aan goede doelen in het land en bieden politieke steun, ook in Judea en Samaria. Velen hebben vanwege deze steun een oogje dichtgeknepen voor hun zendingsactiviteiten.

“Een van de redenen waarom ik meer dan drie jaar geleden Aliyah maakte [geïmmigreerd naar Israël], is dat ik me realiseerde dat het probleem is als een kanker.”, zei Singer. “Ik kwam naar Israël om spreekbeurten te houden en zag het met eigen ogen.”

Een andere reden dat missionarissen succes hebben gehad in de Joodse staat – er zijn ongeveer 200 messiaanse “synagogen” in het hele land – is dat de meeste Israëli’s geen begrip hebben van het christendom en zich niet bewust zijn van de symboliek, inclusief een schijnbaar onschuldige gravure van een vis. Sommige bezoekers van Ein Keshatot die het monument zagen, begrepen echter de betekenis erachter en protesteerden bij de regionale raad van de Golan.

Ellen Horowitz woont op de Golanhoogten. Zij is een schrijver en adviseur met betrekking tot de relatie Israël-Evangelie. Zij onderzocht de situatie en vertelde WIN wat ze ontdekte.

Ze vroeg de kunstenaar, Sam Philipe, die bekend staat om zijn sculpturen van Bijbelse en nieuwtestamentische figuren, waarom het enorme gebied rond het standbeeld was vrijgemaakt van al het puin, en “hij zei dat het een parkeerplaats zou worden.”

“Dus het eerste wat bezoekers van dit nationale erfgoed zullen zien, is een messiaans symbool”, zei ze.

De meeste Israëli’s begrijpen de christelijke symbolen niet, zei ze. Ook: “Curt Landry geeft overal in Israël veel geld, en het vergroot duidelijk zijn invloed … Hij geeft veel aan de IDF, aan ziekenhuizen – allemaal goede doelen, maar hij is zeker een actieve missionaris.”

‘Ze zijn opgelicht’

Horowitz gelooft dat de leden van de regionale raad van de Golan werden misleid zodat het beeld als een geschenk aanvaard werd, zonder zich bewust te zijn van het ‘sinistere’ plan.

‘Ze erkennen nu dat er een missionaire bedoeling achter het beeld zit. Ze werden opgelicht. Er zit een echt giftige agenda achter, om de barrières tussen het jodendom en het christendom te slechten.

“Het is een ingewikkelde puinhoop. Het waren zeer goede mensen op de Golanhoogten – religieus, seculier, over het hele politieke spectrum – die druk uitoefenden op de Raad.

“Maar zelfs als ze een vriendelijker, aardiger, milder monument hadden neergezet, blijft het een samenwerking tussen de Raad en een zendingsorganisatie”, klaagde ze.

De woede van Horowitz betreft mensen die geld accepteren van degenen die “rode lijnen overschrijden” en “een flagrante belediging van het Joodse volk en de Torah en het land Israël toestaan”.

“Dat is echt wat hier gebeurt. Als er zoiets verkeerds gebeurt, moeten mensen eerlijk en transparant zijn en zeggen: ‘U kunt daar niet heen, meneer Landry, Rabbi, Pastor – wie u ook bent. Je hebt zojuist een rode lijn overschreden die niet overschreden kan worden.’”

‘Historische, aanhoudende bedreiging’ van het voortbestaan van het Jodendom.

“B’nai B’rith vecht al sinds 1888 tegen missionaire activiteiten in het Land van Israël, vertelde Alan Schneider, directeur van B’nai B’rith World Center-Jeruzalem aan WIN.

“Proselitisme gericht tegen Joden, onder meer door pogingen van missionarissen om zichzelf en hun geloof voor te doen als Joods, vormt een van de belangrijkste historische en voortdurende bedreigingen voor de continuïteit van het Joodse volk en zijn religie, het JudaÏsme. Joden staan in grote lijnen eensgezind vijandig tegenover dergelijke praktijken – ook wanneer ze gepaard gaan met ogenschijnlijke steun aan kwetsbare en behoeftige Joodse bevolkingsgroepen”, zei Schneider.

“Helaas is Curt Landry een van degenen die een ‘Messiaans jodendom’ promoot waarin joden het christendom effectief overnemen. In de afgelopen jaren hebben enkele zogenaamde vrienden van Israël, die zowel vrijgevigheid als bedrieglijke tactieken gebruikten, een alarmerende escalatie van pogingen om te infiltreren en bekeerlingen te winnen in Israëlisch-Joodse gemeenschappen laten zien. De openbare plaatsing, naast de oude synagoge in Ein Keshatot, van een Messiaans monument dat aan Landry is verbonden, is slechts een bijzonder brutaal signaal van deze intensievere evangelisatie.”

Op zoek naar een ‘geschikte’ locatie

WIN vroeg dinsdag aan de woordvoerder van de raad Limor Holtz waar naar toe het beeld zou worden verplaatst.

Standbeeld met missionaire symbolen op erfgoed Ein Keshatot bedekt na protest,
26 juli 2022. (Anoniem)

“Ik weet niet waar de nieuwe locatie is, het moet nog worden bepaald”, zei ze,” eraan toevoegend dat “het niet de Golan-bewoners waren die er last van hadden …

“We begrepen niet volledig wat het beeld betekende toen we het verzoek kregen om het daar te plaatsen, maar voor nu is het bedekt.”

Vanaf woensdagmiddag wordt de bedekking verwijderd om
de zendingsboodschap te kunnen lezen. (Anoniem)

Hoewel het beeld nog niet is verwijderd, was het zelfs enige tijd volledig bedekt met doeken, zoals te zien is op foto’s die dinsdag door waarnemers zijn verzonden. Vanaf woensdagmiddag is echter het ingegraveerde schrift over One New Man blootgelegd en duidelijk zichtbaar.

Het is aan diegenen in samenwerking met de kunstenaar en de donor om een ​​locatie te vinden, maar “maar niet op een erfgoed”, zei Holtz. “Ik kan niet namens iemand anders spreken, maar ik merkte dat er gesprekken gaande zijn over een nieuwe locatie waar iedereen blij mee zal zijn.”

Op de vraag of het problematisch zou kunnen zijn om het ergens anders in het land te plaatsen dan in een kerk of een andere christelijke plek, zei ze: “Ik weet het niet zeker. We zijn het nog aan het onderzoeken.

“Tot een paar dagen geleden wisten we niet dat iemand zich erdoor beledigd voelde, en nu zijn we op zoek naar een plek die geschikt is voor iedereen. Het zal even duren, maar ik denk dat er een oplossing zal worden gevonden.”

 

ENGLISH

Following an outcry, a monument with Christian symbols, donated by an active missionary group, is being removed from the Ein Keshatot heritage site, but no one seems to know when or where in the country it will be relocated.

By Atara Beck, World Israel News

Many visitors to the Ein Keshatot national heritage site in the Golan Heights were perturbed by the sight of a monument promoting a Christian missionary agenda that was donated by Curt Landry and his network of ministries.

The statue has three symbols: a menorah, a Star of David, and a fish – the latter being a Christian symbol. Engraved on a stone at the base are the words: “This symbol of the One New Man represents the friendship and brotherhood between Christianity and Judaism. Our shared love for the God of Abraham, Isaac and Jacob.”

Yet the ‘One New Man’ theology in fact represents a merging of Christianity and Judaism and a blurring of the differences rather than a friendship between the followers of two different faiths.

“It’s so striking that they’re using the fish symbol together with the Star of David,” leading anti-missionary activist Rabbi Tovia Singer told World Israel News. (WIN).

“The Jesus fish is a very ancient symbol, much older than the cross, to represent Christianity. The fish symbol was used and continues to be used because the word for a fish is an acronym in Greek. The Greek word is ‘ichthys,’  which is an acronym for ‘Jesus Christ Son of God Savior.’

“Missionaries won’t use the term ‘Jesus Christ.’ Rather, they say ‘Yeshua’ in order to enable evangelism.

“So, the Jesus fish was an ancient Christian secret message, like a dog whistle, to convey that this is really Christianity, and it has become very popular in the last 40 years as the growth of the messianic movement emerged,” Singer explained.

“Blending the fish – which seems innocuous at first glance but actually conveys Jesus Christ and Son of God, meaning Divine and the only savior – with the Star of David is precisely what missionaries do to blur the distinction between Judaism and Christianity in order to lure Jews who otherwise would resist…

“And that lends itself directly to the One New Man or New Humanity theology that’s in the Book of Colossians [the 12th book of the New Testament written by the apostle Paul],” Singer said. “It’s designed to create a melding of Judaism and Christianity. But theologically, it’s Christianity.”

“When Michael El-Kohen was on Morningstar Ministries, he talked about this in his interview,” Singer continued, referring to Michael Elk, who immigrated to Israel using the last name El-Kohen, presented himself as an Orthodox Jew and ensonced himself in the community…

“The reason they’re so interested in converting Jews is they believe the Jews alone, through conversion, will bring Jesus’ Second Coming.”

Furthermore,”what’s going on in Israel doesn’t go on in any other country in the world. Meaning that nowhere else in the world are synagogues working with missionaries. Jewish community centers don’t have a working relationship with evangelical Christians. It’s only going on here in Israel. We have the evangelicals so deeply ensconced in government…and that clout only exists in Israel. They’re targeting us.”

Money talks

The missionary organizations are pro-Israel and donate serious money to worthy causes in the country as well as providing political support, including in Judea and Samaria. Many have turned a blind eye to their missionary activities because of this support.

“One of the reasons I made Aliyah [immigrated to Israel] more than three years ago is that I realized the problem is such a cancer,” Singer said. “I came on a speaking tour to Israel and saw the situation.”

Another reason that missionaries have had success in the Jewish state – there are roughly 200 messianic “synagogues” across the country – is that most Israelis have no understanding of Christianity and are unaware of the the symbolism, including a seemingly innocent carving of a fish. However, some visitors to Ein Keshatot who saw the monument did comprehend the meaning behind it and protested to the Golan Regional Council.

Ellen Horowitz, a writer and consultant on the Israel-Evangelical relationship who lives in the Golan Heights, investigated the situation and told WIN what she discovered.

She asked the artist, Sam Philipe, who is known for his sculptures of biblical and New Testament figures, why the enormous area around the statue had been cleared of all rubble, and “he said it’s going to be a parking lot.”

“So, the first thing visitors to the national heritage site will see is a messianic symbol,” she said.

Most Israelis do not grasp the Christian symbolism, she said. Also, “Curt Landry is giving a lot of money all over the place in Israel, and obviously it increases his influence…he gives a lot to the IDF, to hospitals – all good causes, but he’s definitely an active missionary.”

‘They were duped’

Horowitz believes that the Golan Regional Council members were tricked into accepting the statue as a gift, unaware of the “sinister” scheme.

“They now recognize there’s a missionary intent behind the sculpture. They were duped. There’s a real toxic agenda behind it, to break down the barriers between Judaism and Christianity.

“It’s a convoluted mess. It was very good people in the Golan Heights – religious, secular, across the political spectrum – who pressured the Council.

“But even if they had put up a friendlier, kinder, gentler monument, the collaboration between the Council and a missionary organization is there,” she lamented.

Horowitz becomes incensed by people who accept money from those who “cross red lines” and allow “a blatant affront to the Jewish people and to Torah and to the Land of Israel.

“That’s really what’s happening here. When something so wrong like this happens, people have to be honest and transparent and say, ‘You can’t go there Mr. Landry, Rabbi, Pastor – whoever you are. You’ve just crossed a red line that cannot be crossed.’”

‘Historic, continuing threat’ to Jewish continuity

“B’nai B’rith has been fighting against missionary activity in the Land of Israel since 1888, B’nai B’rith World Center-Jerusalem director Alan Schneider told WIN.

“Proselytism targeting Jews, including through attempts by missionaries to disguise themselves and their faith as Jewish, represents one of the major historic and continuing threats to the continuity of the Jewish people and its religion, Judaism. Jews are broadly united in seeing such practices – including when accompanied by ostensible acts of support for vulnerable and needy Jewish populations – as hostile,” Schneider said.

“Unfortunately, Curt Landry is among those promoting a ‘Messianic Judaism’ in which Jews effectively adopt Christianity. Over recent years, some professed friends of Israel, utilizing both largesse and deceptive tactics, have overseen an alarming escalation of efforts to infiltrate and win converts in Israeli Jewish communities. The public placement, next to the ancient synagogue at Ein Keshatot, of a Messianic monument tied to Landry is just one especially brazen signal of this intensified evangelism.”

Looking for a ‘suitable’ location

WIN asked Council spokesperson Limor Holtz on Tuesday where the statue would be relocated.

Statue with missionary symbols at Ein Keshatot heritage site
covered up following outcry, July 26, 2022. (Anonymous)

“I don’t know where the new location is, it’s yet to be determined” she said,” adding that “it was not the Golan residents who were bothered by it…

“We didn’t have a full understanding of what the statue means when we got the request to put it there, but for now it’s covered.”

As of Wednesday afternoon, the covering is removed
to reveal the missionary message. (Anonymous)

In fact, while the statue has not yet been removed, it was completely draped for some time, as seen on photos sent from observers on Tuesday. As of Wednesday afternoon, however, the engraved base with the writing about One New Man is uncovered and clearly visible.

It will be up to those in collaboration with the artist and the donor to find a location, but “not a heritage site,” Holtz said. “I cannot speak on behalf of anybody else, but I noticed there were conversations about getting a new location that everybody is going to be happy about.”

Asked whether it could be problematic to put it anywhere else in the country other than at a church or some other Christian site, she said , “I’m not sure. We’re still looking into it.

“We didn’t know until a few days ago that somebody got offended by it, and now we are looking for a place that’s going to be suitable for everybody. It will take a little time, but I guess a solution will be found.”