Bereaved families, friends and Israeli soldiers visit the graves of fallen soldier during Memorial Day which commemorates the fallen Israeli soldiers and victims of terror

Nederlands + English

Ongekende verstoringen op sombere dag als parlementsleden worden lastiggevallen en nabestaanden fysiek slaags raken op militaire begraafplaatsen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Groepen nabestaanden raakten slaags op de militaire begraafplaats van Beersheba op Memorial Day, een normaal gesproken plechtige gelegenheid waarbij familieleden de graven bezoeken van hun geliefden die tijdens hun IDF-dienst sneuvelden of het slachtoffer werden van terreur.

Maar dit jaar werd Memorial Day gekenmerkt door een sterke polarisering, waarbij sommigen eisten dat politici die de justitiële hervorming steunen, zich zouden onthouden van het spreken op of het bijwonen van ceremonies ter herdenking van soldaten.

Hoewel veel ministers en MK’s op het verzoek zijn ingegaan en hun eerder geplande toespraken hebben afgezegd, heeft minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir in Beersheba ondanks het verzet toch een toespraak gehouden.

De spanningen liepen dinsdagochtend duidelijk hoog op toen families zich verzamelden op de militaire begraafplaats van de stad in de zuidelijke Negev.

De video begint nadat een man vermoedelijk klaar is met het maken van anti-regerings opmerkingen. Een andere bezoeker vertelt hem dat de begraafplaats “niet de plaats is” voor die retoriek, en dringt er bij hem op aan de begraafplaats te “respecteren”.

De eerste man reageert door tegen hem te schreeuwen dat hij “zijn mond moet houden”, en de twee beginnen een verhitte woordenwisseling, die uitmondt in het gooien van water, een reeks scheldwoorden en een duwpartij.

In een andere video van een ander incident op dezelfde begraafplaats in Beersheba is een rouwende vader te zien die een aanvaring heeft met soldaten die de toegang tot het graf van zijn zoon blokkeerden voordat Ben Gvir zou verschijnen.

De soldaten bieden aan de man naar het graf te begeleiden en leggen uit dat de toegang tot het gebied om veiligheidsredenen beperkt is, maar de man reageert boos door hen weg te duwen.

Om onduidelijke redenen mengen andere bezoekers van het kerkhof zich in de discussie: ze beschuldigen de man een “linkse” te zijn en maken ruzie met hem. Soldaten konden uiteindelijk iedereen die bij het incident betrokken was kalmeren.

Tijdens de toespraak van Ben-Gvir werd hij onderbroken door geschreeuw en getier uit het publiek.

Sommigen noemden hem “vuilnis” en eisten dat hij “naar huis ging”. Ben-Gvir ging door met zijn toespraak, die eindigde met een mix van boegeroep en applaus.

De toespraak van minister van Vervoer Miri Regev op een militaire begraafplaats in Holon werd onderbroken door kreten van “Schande!” uit het publiek. Een nabestaande vader schreeuwde vervolgens tegen de toeschouwers: “Genoeg! Respecteer de doden”, aldus een verslag van Ynet.

Minister van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken Moshe Arbel kreeg geschreeuw van enkele nabestaanden in Rehovot die zeiden: “Jullie zijn hier niet welkom, we willen geen politici.” Soldaten op de begraafplaats van Rehovot werden gezien terwijl ze twee groepen ruziënde families tegenhielden die verdeeld leken over de aanwezigheid van Arbel.

In het noorden van Israël werd minister van Inlichtingen Gila Gamliel verhinderd een militaire begraafplaats in de Druzische stad Isifiya te betreden. Antiregeringsdemonstranten beletten Gamliel de begraafplaats te bereiken, en zij werd gedwongen te vertrekken zonder haar geplande opwachting en toespraak te houden.

De meerderheid van de Druzen zijn Likud-stemmers, dus het is onduidelijk of de mensen die Gamliel verhinderden haar optreden te doen, eigenlijk plaatselijke bewoners waren of linkse activisten die naar de begraafplaats waren gereisd.

*******************************

ENGLISH

Unprecedented disruptions on somber day as lawmakers are heckled and bereaved families physically clash at military graveyards.

By Lauren Marcus, World Israel News

Groups of bereaved families clashed in Beersheba’s military cemetery on Memorial Day, a normally solemn occasion that sees relatives visit the graves of their loved ones who fell during their IDF service or were victims of terror.

But this year’s Memorial Day has been marked by stark politicization, with some demanding that politicians who support the judicial reform refrain from speaking at or attending ceremonies commemorating soldiers.

While numerous ministers and MKs have agreed to the request and dropped out of their previously scheduled appearances, National Security Minister Itamar Ben-Gvir delivered a speech in Beersheba despite the backlash.

Tensions were clearly running high on Tuesday morning as families gathered in the southern Negev city’s military cemetery, with a clip on social media depicting physical clashes between two men at the site.

The video begins after one man presumably finishes making anti-government remarks. Another visitor tells him that the cemetery “is not the place” for that rhetoric, and urges him to “respect” the site.

The first man responds by screaming at him to “shut up,” and the two begin a heated verbal exchange, which culminates in water being thrown, a string of obscenities being shouted, and a shoving match.

In another video of a separate incident at the same cemetery in Beersheba, a bereaved father is seen fighting soldiers who blocked off access to his son’s grave ahead of Ben Gvir’s appearance.

The soldiers offer to escort the man to the grave, explaining that movement in the area has been restricted due to security concerns, but the man angrily responds by pushing them.

For unclear reasons, other visitors to the graveyard choose to get involved in the fray, accusing the man of being a “leftist” and scuffling with him. Soldiers were eventually able to calm down everyone involved in the incident.

During Ben-Gvir’s speech, he was interrupted by shouting and heckling from the audience.

Some called him “garbage” and demanded that he “go home.” Ben-Gvir continued with his speech, which ended with a mix of boos and applause.

Transportation Minister Miri Regev’s speech in a military cemetery in Holon was punctuated by cries of “Shame!” from the audience. One bereaved father then shouted at the hecklers, saying, “Enough! Respect the dead,” according to a Ynet report.

Health and Interior Minister Moshe Arbel was met with shouting by some bereaved families in Rehovot who said, “You are not welcome here, we don’t want politicians.” Soldiers at the Rehovot cemetery were seen struggling to hold back two groups of clashing families who appeared to be split over Arbel’s presence.

In northern Israel, Intelligence Minister Gila Gamliel was prevented from entering a military cemetery in the Druze town of Isifiya. Anti-government protesters blocked Gamliel from reaching the site, and she was forced to leave without making her scheduled appearance and speech.

Notably, the majority of Druze citizens are Likud voters, so it’s unclear if the people preventing Gamliel from making her appearance were actually locals or left-wing activists who traveled to the site.