Nederlands + English

Op de streamingsdienst Netflix wordt sinds 1 oktober 2021 een boeiende documentaire in zes afleveringen getoond waarin het verhaal wordt verteld van Colonia Dignidad, een Duits-Chileense christen sekte.

De naam van de plaats was Colonia Dignidad, wat zich vertaalt naar Dignity Colony, maar er was niet veel waardigheid te vinden.

Aan de voet van het pittoreske Andesgebergte in centraal Chili was het in plaats daarvan een plaats van onvoorstelbare verdorvenheid, waar kinderen seksueel werden misbruikt, politieke dissidenten genadeloos werden gemarteld en meer dan 100 mensen naar hun dood werden geleid en ter plekke werden begraven.

Nu omgedoopt tot Villa Baviera, is de plaats vandaag een toeristenoord, fascinerende bezoekers met zijn verwrongen geschiedenis die een sinistere cultus, seksueel misbruik, marteling, slavernij en nazisme combineert, allemaal in de Chileense wildernis.

Paul Schäfer (1921-2010) was de charismatische leider van Colonia Dignidad. Als voormalig lid van de Hitlerjugend, een korporaal en evangelisch prediker uit de Tweede Wereldoorlog, vluchtte Schafer in 1961 uit Duitsland naar Chili om te ontsnappen aan vervolging wegens vermeend kindermisbruik.

Veel van zijn toegewijden volgden hem – inclusief kinderen zonder hun ouders en Schafer richtte een commune op voor zijn mede-Duitse ballingen in een afgelegen gebied ten noorden van Santiago. Hij noemde het Colonia Dignidad.

De landbouwcommune was eigenlijk meer verwant aan een geheime sekte, waar haar leden brutaal werden misbruikt en verboden om te vertrekken. Volgens de in Colonia Dignidad geboren advocaat Winfried Hempel eiste Schafer documenten van degenen die hem volgden naar Chili en legde hij een “ijzeren vuist totalitair regime” op.

Kolonisten doorstaan ​​meedogenloze werkdagen van 16 uur, zware straffen en meedogenloos toezicht. Voormalige kolonisten hebben gezegd dat mensen werden geslagen, elektroshocktherapie toegediend en gedrogeerd. Koppels werden gedwongen gescheiden te leven en kinderen werden gescheiden van hun ouders. Veel van die kinderen werden seksueel misbruikt door Schafer.

Alleen geselecteerde kolonisten kregen toegang tot nieuws uit het leven buiten de kolonie. Na een aantal jaren wisten sommige mensen te ontsnappen en het nieuws over de verschrikkelijke omstandigheden in de kolonie begon uit te lekken.

“Colonia Dignidad was een staat binnen de Chileense staat. Het was hermetisch afgesloten van de buitenwereld.” De kolonie werd ook een vakantiebestemming voor Pinochet en zijn binnenste cirkel van officieren maar ook een vluchtoord voor nazi’s die na WOII aan vervolging trachten te ontkomen.

Jozef Mengele, Engel des Doods

Er werd ook aangenomen dat het tijdelijk de verblijfplaats was van de Engel des Doods” Josef Mengele, een nazi-dokter die berucht stond om zijn dodelijke menselijke experimenten in KZ Auschwitz-Birkenau tijdens de Holocaust.

Zowel de CIA als Simon Wiesenthal hebben bewijs geleverd dat Josef Mengele, de beruchte nazi-concentratiekampdokter, verbleven heeft in de kolonie.

Mengele dook uiteindelijk onder in Brazilië. Op 7 februari 1979 kreeg hij tijdens een vakantie met Oostenrijkse vrienden een beroerte toen hij aan het zwemmen was in Bertioga ten zuiden van São Paulo, Brazilië. De zoektocht naar de nazi-dokter kwam hiermee ten einde.

De nazi-underground in Zuid-Amerika werd enige tijd voor de Tweede Wereldoorlog opgericht. Juan Perón bood onderdak aan enkele ontsnapte nazi-misdadigers.

Onder hen ook SS Standartenführer Walter Rauff, die de draagbare gaskamer uitvond en een toevluchtsoord zou hebben gevonden in de kolonie.

Sekteleider Paul Schäfer (1ste links) en generaal Pinochet (2de van links) in Colonia Dignidad

Generaal Augusto Pinochet

Maar de militaire staatsgreep van 1973 waarbij generaal Augusto Pinochet de macht in Chili greep, gaf Colonia Dignidad ook een nieuw, en nog steeds verschrikkelijk, doel: Een staat binnen de Chileense staat”

De sympathie van de nazi’s in Zuid-Amerika nam af, totdat Pinochet aan de macht kwam. Een paar Duitsers die in de jaren zestig naar Chili emigreerden, waren ex-nazi’s onder leiding van Paul Schäfer.

Colonia Dignidad was een nazi-bolwerk dat werd beschermd door de Chileense regering. Voormalige leden van de SS en de Gestapo hadden de taak om nazi-foltermethoden aan de geheime politie van Chili te demonstreren.

Schafer bood de kolonie aan het nieuwe regime aan en in de jaren zeventig werd het een plaats voor politieke dissidenten die door Pinochets geheime inlichtingendienst voor marteling werden gebracht.

Ongeveer 350 mensen werden gemarteld in een geheim aardappelmagazijn op het kolonieterrein en ongeveer 100 werden daar vermoord en begraven, volgens onderzoek naar het regime.

Veel van Schäfers volgelingen met een naziverleden sloten zich bij hem aan om te ontsnappen aan onderzoeken naar oorlogsmisdaden na de Tweede Wereldoorlog.

Colonia Dignidad floreerde blijkbaar onder het regime van Pinochet, dat het belastingvoordelen bood omdat het een liefdadigheidsorganisatie was en een oogje dichtkneep toen ontsnapte vluchtelingen misbruik meldden.

Paul Schäfer

Nadat de militaire dictatuur van Pinochet in Chili was weggestemd, begonnen de dingen te veranderen voor Colonia Dignidad. In 1997 begonnen de Chileense autoriteiten Schafer te onderzoeken voor misdaden in verband met kindermisbruik, belastingfraude, wapens, dwangarbeid en de marteling en verdwijning van gevangenen, en hij vluchtte naar Argentinië.

Onderzoeken in 2005 brachten twee grote hoeveelheden illegale wapens aan het licht in en rond het pand, waaronder machinegeweren, raketwerpers en zelfs een gevechtstank. Het was het grootste wapenarsenaal dat ooit in particuliere handen in Chili is gevonden.

Schafer werd in 2005 gevangengenomen en veroordeeld tot tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij overleed vijf jaar later in 2010 in een Chileense supermax-gevangenis. Hij werd 88 jaar.

Talrijke onderzoeken, waaronder het omvangrijke Rettig-rapport over mensenrechtenschendingen tijdens het Pinochet-regime in Chili, hebben steeds meer details opgeleverd over de schokkende omstandigheden in Colonia Dignidad.

Eerder dit jaar zei Duitsland dat het documenten over de kolonie zou vrijgeven, waarbij minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier wees op het falen van Duitse diplomaten om de misstanden die daar plaatsvonden te stoppen.

Gedurende vele jaren, van de jaren zestig tot de jaren tachtig, keken Duitse diplomaten de andere kant op en deden ze te weinig om hun burgers in deze gemeente te beschermen“, zei hij.

Zelfs later, toen Colonia Dignidad werd ontbonden en de mensen niet langer werden onderworpen aan de dagelijkse martelingen, ontbrak het de dienst aan de vastberadenheid en transparantie om haar verantwoordelijkheden te identificeren en er lessen uit te trekken.

Trailer: Colonia Dignidad op Netflix

Bronnen: Brabosch:

  • naar een artikel “Colonia Dignidad wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ verurteilt” van 13 juli 2017 op de site van AntiFa Infoblatt
  • naar een artikel “A Sinister Sect: Colonia Dignidad (2021) on Netflix USA :: New On Netflix USA” van 1 oktober 2021 op de site van Times News Express
  • naar een artikel van Lauren McMah “Inside Chile’s bizarre Nazi torture cult” van 3 augustus 2016 op de site van News Com.au
  • naar een artikel “Paul Schäfer” en “Colonia Dignidad” op de site van Wikipedia, the free encyclopedia

 

 

***************************
ENGLISH:


Since October 1, 2021, the streaming service Netflix has been featuring a riveting documentary in six episodes that tells the story of Colonia Dignidad, a German-Chilean Christian sect.

The name of the place was Colonia Dignidad, which translates to Dignity Colony, but there wasn’t much dignity to be found there.

At the foot of the picturesque Andes Mountains in central Chile, it was instead a place of unimaginable depravity, where children were sexually abused, political dissidents were mercilessly tortured, and more than 100 people were led to their deaths and buried on the spot.

Now renamed Villa Baviera, the place is today a tourist resort, fascinating visitors with its twisted history that combines a sinister cult, sexual abuse, torture, slavery and Nazism, all in the Chilean wilderness.

Paul Schäfer (1921-2010) was the charismatic leader of Colonia Dignidad. A former member of the Hitler Youth, a World War II corporal and evangelical preacher, Schafer fled Germany to Chile in 1961 to escape prosecution for alleged child abuse.

Many of his devotees followed him-including children without their parents-and Schafer established a commune for his fellow German exiles in a remote area north of Santiago. He called it Colonia Dignidad.

The agricultural commune was actually more akin to a secret sect, where its members were brutally abused and forbidden to leave. According to Colonia Dignidad-born lawyer Winfried Hempel, Schafer demanded documents from those who followed him to Chile and imposed an “iron fist totalitarian regime.”

Settlers endured relentless 16-hour workdays, harsh punishments and ruthless surveillance. Former settlers have said that people were beaten, administered electroshock therapy and drugged. Couples were forced to live separately and children were separated from their parents. Many of those children were sexually abused by Schafer.

Only selected colonists were allowed access to news of life outside the colony. After a few years, some managed to escape and news of the terrible conditions in the colony began to leak out.

“Colonia Dignidad was a state within the Chilean state. It was hermetically sealed off from the outside world.” The colony also became a vacation destination for Pinochet and his inner circle of officers but also a refuge for Nazis trying to escape persecution after WWII.

Jozef Mengele, Angel of Death

It was also believed to be the temporary residence of the Angel of Death” Josef Mengele, a Nazi doctor infamous for his deadly human experiments in KZ Auschwitz-Birkenau during the Holocaust.

Both the CIA and Simon Wiesenthal provided evidence that Josef Mengele, the infamous Nazi concentration camp doctor, resided in the colony.

Mengele eventually went into hiding in Brazil. On February 7, 1979, while on vacation with Austrian friends, he suffered a stroke while swimming in Bertioga south of São Paulo, Brazil. The search for the Nazi doctor thus came to an end.

The Nazi underground in South America was established some time before World War II. Juan Perón provided shelter for some escaped Nazi criminals.

Among them was SS Standartenführer Walter Rauff, who invented the portable gas chamber and would have found refuge in the colony.

Cult leader Paul Schäfer (1st left) and General Pinochet (2nd from left) in Colonia Dignidad

General Augusto Pinochet

But the 1973 military coup in which General Augusto Pinochet seized power in Chile also gave Colonia Dignidad a new, and still terrible, goal: A state within the Chilean state.”

Nazi sympathy in South America waned until Pinochet came to power. A few Germans who emigrated to Chile in the 1960s were ex-Nazis led by Paul Schäfer.

Colonia Dignidad was a Nazi stronghold protected by the Chilean government. Former members of the SS and Gestapo were tasked with demonstrating Nazi torture methods to Chile’s secret police.

Schafer offered the colony to the new regime, and in the 1970s it became a place for political dissidents brought in for torture by Pinochet’s secret intelligence.

About 350 people were tortured in a secret potato warehouse on the colony grounds and about 100 were murdered and buried there, according to regime investigations.

Colonia Dignidad apparently flourished under Pinochet’s regime, which offered it tax breaks for being a charitable organization and turned a blind eye when escaped refugees reported abuse.

Paul Schäfer

After the Pinochet military dictatorship in Chile was voted out, things began to change for Colonia Dignidad. In 1997, Chilean authorities began investigating Schafer for crimes related to child abuse, tax fraud, weapons, forced labor, and the torture and disappearance of prisoners, and he fled to Argentina.

Investigations in 2005 revealed two large quantities of illegal weapons in and around the property, including machine guns, rocket launchers and even a battle tank. It was the largest arsenal of weapons ever found in private hands in Chile.

Schafer was captured in 2005 and sentenced to up to 20 years in prison. He died five years later in 2010 in a Chilean supermax prison. He lived to be 88 years old.

Numerous investigations, including the voluminous Rettig Report on human rights violations during the Pinochet regime in Chile, have provided increasing details about the shocking conditions at Colonia Dignidad.

Earlier this year, Germany said it would release documents about the colony, with Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier pointing to the failure of German diplomats to stop the abuses that took place there.

“For many years, from the 1960s to the 1980s, German diplomats looked the other way and did too little to protect their citizens in this municipality,” he said.

“Even later, when Colonia Dignidad was dissolved and people were no longer subjected to daily torture, the service lacked the resolve and transparency to identify its responsibilities and learn lessons from them.”

Trailer: Colonia Dignidad on Netflix

Sources: Brabosh

to an article “Colonia Dignidad wegen “Bildung einer kriminellen Vereinigung” verurteilt” of July 13, 2017 on the site of AntiFa Infoblatt
to an article “A Sinister Sect: Colonia Dignidad (2021) on Netflix USA :: New On Netflix USA” dated October 1, 2021 on the site of Times News Express
to an article by Lauren McMah “Inside Chile’s bizarre Nazi torture cult” from August 3, 2016 on the site of News Com.au
to an article “Paul Schäfer” and “Colonia Dignidad” on the site of Wikipedia, the free encyclopedia