Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise - 2020-12-16: Complottisme - Complotism

Foto: Met dank aan EO

Complottisme

Door Bert Panhuise 

En weer is het zover dat er eenzijdig VN-resoluties worden aangenomen tegen Israël en weer wordt het gesteund door Nederland (dus Kabinet Rutte), tot grote verbijstering van Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie. 

Joël Voordewind schreef: ‘Keer op keer worden in de VN zeer eenzijdige resoluties tegen Israël aangenomen. Tot mijn grote ergernis steunt Nederland het grootste deel van deze resoluties, wat in strijd is met een eerdere oproep van de Tweede Kamer. Een van de dieptepunten is een resolutie die moedwillig de Joodse geschiedenis en wortels van het land ontkent door enkel de islamitische naam van de Tempelberg te gebruiken. Het is tijd dat de Tweede Kamer zich uitspreekt tegen dit schandaal en dus tégen de Nederlandse voorstem’, aldus Joël. 

Maar ik heb enkele keren tegen Joël gezegd dat het voor een christelijke partij eigenlijk niet mogelijk is om samen te regeren (ongelijk span) met seculiere partijen als D66, die weinig ophebben met Israël en die regelmatig tegen de wil van God ingaan. Dat wordt nu wel weer bewezen, vooral nu net bekend is geworden dat D66 zelfs de vijf dagen bedenktijd in verband met abortus wil afschaffen. 

Maar zelfs als een meerderheid van de Tweede Kamer zich hier tegen uitspreekt via een stemming, dan bestaat de kans dat het niet helpt. Want het Kabinet Rutte kan zo’n motie gewoon opnieuw naast zich neerleggen, zoals ook gebeurde op 14 november 2019 bij een vorige motie van Joël Voordewind om Israël niet eenzijdig te veroordelen vanwege het etiketteren van producten uit Israël. Ik heb premier Mark Rutte overigens een brief geschreven waarin staat dat hij groot onheil over zichzelf (en Nederland) afroept als hij blijft volharden in deze anti-Israëlhouding omdat de Bijbel daar duidelijk voor waarschuwt. Temeer omdat Rutte niet alleen door zijn handelen sterk de indruk wekt zich tegen Israël te keren, maar daarnaast zelfs ook toestond dat minister Sigrid Kaag drie keer achter elkaar subsidies kon verlenen aan jihadisten, dus aan vijanden van Israël. Zoals bijvoorbeeld de subsidie aan de Palestijnse groepering die vorig jaar een aanslag pleegde in Israël waarbij een meisje van 17 jaar omkwam; terwijl minister Kaag al een jaar lang op de hoogte was dat er terroristen in die organisatie zaten. En volgens dagblad Het Parool is zelfs op dit moment de subsidie aan de Syrische terroristenleider Labib al-Nahhas nog altijd niet stopgezet. Het is eigenlijk ongelooflijk wat er in ons goede oude Nederland gebeurt en dat dit allemaal zonder noemenswaardig protest wordt toegelaten:
1. Het muilkorven van het Parlement.
2. Het verraad van Israël en
3. Het financieren van jihadisten, en dat in een tijd dat heel Europa griezelt van hun moordaanslagen. 

Kritiek van rechts 

De enige kritiek op dit wanbeleid komt van politiek rechts. Maar die ‘rechts populistische complotdenkers’ hoef je natuurlijk niet serieus te nemen, hoor je overal. En niet alleen in de seculiere, ook in de christelijke pers. Op de website van CIP-Nieuws las ik in een artikel van prof. dr. Willem Ouweneel (‘Waarom complot theorieën nauwelijks weerlegd kunnen worden’, 5 november 2020), waarin hij zegt dat hij niet gelooft in complotten. Hij noemt dat ‘complottisme’. Welnu, dan is de apostel Johannes ook een complottist. Want het grootste complot aller tijden staat in het boek Openbaring. Volgens Willem komt er wel een antichrist (dus toch een complot?) maar ‘dat zal een populist zijn’, schreef hij. En hij gaf ook een paar voorbeelden van ‘extreemrechtse populisten’, dat zijn volgens hem de PVV, de FvD en... de SGP! Maar wat onze professor hier schreef kan natuurlijk niet, want mijn Bijbel zegt dat ‘de hele wereld vol bewondering achter het beest zal aanlopen’. Ik zie de mensheid absoluut niet juichend achter een Trump, Wilders of Kees van der Staaij aanlopen, denkende dat ze de wereld gaan redden. Het is een gotspe om broeder Van der Staaij en de SGP in verband te brengen met de antichrist. Sterker nog, Ellen en ik gaan weer op Kees stemmen in maart! 

Bert Panhuise is voorzitter van stichting Eurospirit www.eurospirit.nl. Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur. **********************
ENGLISH:

Photo: Thanks to EO

Conspirism 

By Bert Panhuise 

And once again it has come to the point that UN resolutions are unilaterally adopted against Israel and again it is supported by the Netherlands (thus Cabinet Rutte), much to the amazement of Joël Voordewind, Member of Parliament for the ChristenUnie. 

Joël Voordewind wrote: "Time and again very unilateral resolutions against Israel are passed in the UN. Much to my chagrin, the Netherlands supports most of these resolutions, which is in contradiction with an earlier appeal by the House of Representatives. One of the lows is a resolution that willfully denies the country's Jewish history and roots by using only the Islamic name of the Temple Mount. It is time for the House of Representatives to speak out against this scandal and therefore against the Dutch vote, "said Joël. 

But I have said several times to Joel that it is actually not possible for a Christian party to rule (unequally yoked) with secular parties like D66, who have little to do with Israel and who regularly go against the will of God. That is now being proven again, especially now that it has just become known that D66 even wants to abolish the five-day reflection period in connection with abortion. 

But even if a majority of the House of Representatives declares itself against this through a vote, there is a chance that it will not help. Because the Cabinet Rutte can simply disregard such a motion again, as happened on November 14, 2019 with a previous motion by Joël Voordewind not to condemn Israel unilaterally for labeling products from Israel. Incidentally, I wrote a letter to Prime Minister Mark Rutte stating that he would call for great disaster on himself (and the Netherlands) if he persists in this anti-Israel attitude because the Bible clearly warns against this. All the more because Rutte not only gives the impression of turning against Israel through his actions, but also even allowed Minister Sigrid Kaag to grant subsidies three times in a row to jihadists, that is to say to enemies of Israel. Such as the subsidy to the Palestinian group that committed an attack in Israel last year in which a 17-year-old girl was killed; while Minister Kaag had been aware of this for a year there were terrorists in that organization. And according to newspaper Het Parool, even at this moment the subsidy to the Syrian terrorist leader Labib al-Nahhas has still not been stopped. It is actually unbelievable what is happening in our good old Netherlands and that all this is allowed without any noticeable protest:
1. The muzzling of Parliament.
2. The betrayal of Israel and
3. Financing jihadists, and this at a time when all of Europe is scared of their assassinations. 

Criticism from the right 

The only criticism of this mismanagement comes from the political right. But you don't have to take those 'right-wing populist conspiracy thinkers' seriously, you hear everywhere. And not only in the secular, but also in the Christian press. On the CIP-News website, I read an article by Prof. Willem Ouweneel ("Why conspiracy theories can hardly be disproved," 5 November 2020), in which he says he does not believe in conspiracies. He calls that "conspiracy". Well, then the apostle John is also a conspirator. For the greatest plot of all time is in the book of Revelation. According to Willem, there will be an antichrist (so a conspiracy after all?) But "that will be a populist," he wrote. And he also gave a few examples of "extreme right-wing populists", according to him those are the PVV, the FvD and ... the SGP! But of course what our professor wrote here is not possible, because my Bible says that "the whole world will follow the beast in admiration." I absolutely do not see humanity cheering after a Trump, Wilders or Kees van der Staaij, thinking that they are going to save the world. It is a travesty to link Brother Van der Staaij and the SGP with the Antichrist. In fact, Ellen and I are going to vote for Kees again in March!

Bert Panhuise is chairman of the Eurospirit www.eurospirit.nl foundation.
Eurospirit Television can be seen weekly at Family7, every Sunday at 2.30 pm and 12.30 am.


608 views