Avi Lipkin’s lezing van de week, Deuteronomium

Shabbat Shalom,

Devarim (Deuteronomium) van deze week is de eerste lezing van het vijfde boek van Mozes, die in veel gevallen veel dingen herhaalt die al in de vorige vier boeken van de Torah zijn verschenen, vandaar Deuteronomium, wat betekent "Tweede lezing of herhaling van de Torah ."

Een deel van de herhaling gaat over de 12 spionnen die door Mozes gestuurd werden en die de Israëlieten vertelden toen zij terugkwamen uit dat land: het is een goed land, maar kan niet worden overwonnen. Dit veroorzaakte de toorn van God en als straf zouden de Israëlieten vervolgens zuidwaarts van het land van Israël afwijken om 38 jaar in het Arabische schiereiland te dwalen. De laatste twee jaren van de 40 jaar van de Exodus zijn een omzeiling van het land van Ezau naar het oosten, waarschijnlijk naar wat vandaag Irak en het land van de Ammonieten (afstammelingen van Lot) is.

Als sommige twijfelaars me vragen hoe ik weet dat we 38 jaar in het Arabische schiereiland waren en hoe weten we dat de echte Mt. Sinaï / Horeb in het Noord Westelijk schiereiland zijn, is mijn antwoord Deuteronomium 2: 2 waar God zegt: “Genoeg gelegerd op deze berg! Draai naar het noorden naar het land dat ik je beloofde, het land van de Amorieten.” Vandaar Arabië. Zoals ik vorige week al zei, was het een veertig dagen en nachten-reis te voet, zoals de Engel van de Heer Elia in 1 Koningen 19 vertelde.

Het is heel belangrijk om te benadrukken dat het boek van Deuteronomium, in mijn mening, een natuurlijke verlenging of voortzetting van het boek Numeri (boek van “in de woestijn”) is.

De voortgezette tijdlijn gaat dan over in de bezetting van de landen die worden ingenomen na gevechten met de koning van Sichon van de Amorieten en Og, Koning van Bashan. Bashan en Gilad zijn wat vandaag het Koninkrijk van Jordanië is. Zo komt onze Exodus van Egypte naar Arabië na 38 jaar en ten oosten van de Jordaanrivier nog twee jaar = 40 jaar van de Exodus.

In tegenstelling tot wat veel rabbijnen en leraren geloven, dat de Torah geen GPS is, durf ik hiervan af te wijken. Moderne wetenschap en archeologie bewijzen dat mijn argumenten de juiste zijn.

Aanbevolen lezing: “Terug naar Mekka"

Shabbat Shalom,
This week's reading, Devarim (Deuteronomy) is the first reading of the fifth book of Moses which in many instances repeats many things that have already appeared in the previous four books of the Torah, hence Deuteronomy which means "Second Reading or repetition of the Torah."
Some of the repetition involves the sending of the 12 spies by
Moses who told the Israelites when they returned that the land
was a good land, but could not be conquered which caused the wrath of God and as punishment the Israelites would then turn southward away from the Land of Israel to wander in the Arabian peninsula for 38 years. The last two years of the 40 years of the Exodus are a circumvention of the land of Esau to the East, probably toward what is today Iraq and the land of the Ammonites (descendants of Lot).
When some doubters ask me how I know we were in the Arabian Peninsula 38 years, and how do we know that the real Mt. Sinai/Horeb are in NW Arabian peninsula, my answer is Deuteronomy 2:2 where God says: "Enough being encamped on this mountain!
Turn northward to the land I have promised you, the land of the Amorites." Hence Arabia. As I mentioned last week, a forty day and night journey by foot as the angel of the Lord told Elijah in 1 Kings 19.
It is very important to stress that the Book of Deuteronomy, in
my opinion, is a natural extension or continuation of the Book
of Numbers (Book of "In the Desert").
The continued timeline then goes into the occupation of the lands taken after battles with Sichon king of the Amorites and Og, King of the Bashan. Bashan and Gilad are what are today NW Kingdom of Jordan. So our Exodus from Egypt into Arabia comes to an end after 38 years and east of the Jordan River another two years = 40 years of the Exodus.
In contrast to what many rabbis and teachers believe, that the Torah is not a GPS, I beg to differ. Modern science and archaelogy are proving my argument to be the correct one.


Recommended reading: “Return to Mecca"


www.avilipkin.net

830 views