Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Slaap….. kerkje…..Slaap…… - ​ Sleep… .. church… .. Sleep ……

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Slaap….. kerkje…..Slaap……  

(Sefanja 3: 19, 20) Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.  

Ja, een droevig moment voor Israel. De RvK in Nederland is in actie gekomen, en niet om Israel op de kaart te zetten in Nederland. Nee, RvK (Raad van kerken)  hebben besloten om aan Minister Blok in een brief te vragen om Israel economische sancties op te leggen.. In de brief  wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.  Heeft de kerk het nog niet begrepen dat het Land is gegeven aan Israel en niet aan Palestijnen….  

Schijnbaar zingen de kerken nog steeds  uit volle borst mee met lied van Kees Kraaienoord “Hou vol” en dan begint de eerste zin van dit lied, “Wij zijn het volk van God” De eerste leugen wordt zo de kerk binnen gebracht en iedereen zingt uit volle borst mee. Klink lekker zegt men… maar de inhoud van dit lied verteld wat anders….

En ja, de kerk kan dit lied echt aanbevelen om mee te zingen, om Israel uit de kerk te zingen.(let wel niet alle kerken doen hier aan mee!) Maar het zou goed zijn om dit lied eens nader te luisteren.  

Maar nu wordt alles weer politiek correct recht gezet vanuit de kerken. En men kijkt opnieuw naar de brief…..Maar het kwaad is geschied, weer heeft de kerk zich negatief op de kaart gezet tegen over Gods Volk.

Wat gebeurt er als er zo met Israel wordt om gegaan?  

In de Bijbel staat het volgende: Wie Israël aanraakt, raakt mijn oogappel aan.
Waarom is de kerk na al die jaren nog zo blind?  En ja, de geschiedenis herhaalt zich opnieuw.
En wat gebeurt er nu in kerkelijk Nederland! Waar is de zegen in en op de kerk!!  

Zeker, er zijn kerken die groeien als kool… dit noemen ze de goed gevoel kerken.
Maar de kerk in Nederland verliest zijn glans en is zeer dof aan het worden. Ondanks de mega kerken die ontstaan is de geestelijke armoe enorm in kerkelijk Nederland. Men wil dit niet benoemen in de kerk. Waar het veelal omgaat is zoveel mogelijk leden werven. En vele kerken sneuvelen ook weer.  

Hoe vergaat het als je Israël boycot? Hoe vergaat het met de landen rondom Israël die dit Volk de zee willen indrijven!.... En wat gebeurt er Nederland met de kerken en christelijke organisaties die uitspreken spreken tegen Israël!

Ja, heftige woorden die hier staan geschreven, maar de Bijbel spreek heel helder: Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,

Niets is zonder gevolg als je aan Gods oogappel komt!  

Bid dat we als kerk de waarheid van deze belofte zullen inzien en Israël tot zegen zullen willen zijn….. Wake Up…….  

Shalom Dre


*****************************
ENGLISH:

Sleep… .. church… .. Sleep ……  

(Zephaniah 3:19, 20) Behold, at that time I will act against all your oppressors. I will redeem who is limping, gather together who has been expelled. I will make them a praise and a name all over the country where they were ashamed. At that time I will bring you here, namely at the time when I will gather you. Surely I will make you a name and a praise among all the peoples of the earth, when I bring a reversal into your captivity before your eyes, says the Lord.  

Yes, a sad moment for Israel. The RvK in the Netherlands has taken action, and not to put Israel on the map in the Netherlands. No, the Council of Churches (Council of Churches) have decided to ask Minister Blok in a letter to impose economic sanctions on Israel. In the letter, an urgent appeal is made to protest against the annexation of Palestinian territories by Israel. The Land is given to Israel and not to Palestinians….  

Apparently the churches still sing along with the song of Kees Kraaienoord
"Hold on" and then the first sentence of this song begins, "We are the people of God." The first lie is brought into the church and everyone sings along. Sounds nice they say… but now the content of this song tells something else…. And yes, the church can really recommend this song to sing along with, to sing Israel out of the church. (Note that not all churches participate in this!)  

But now everything is being politically corrected again from the churches. And am looking at the letter again ... .. But the harm has been done, again the church has put itself negative on the map against God's People. 

What happens if Israel is treated like this?  

The Bible says: Whoever touches Israel touches the apple of my eye.
Why is the church so blind after all these years? And yes, history repeats itself again.
And what is happening now in ecclesiastical Netherlands! Where is the blessing in and on the church !!  

Certainly, there are churches that grow like crazy ... they call this feeling good churches. The church that hardly talks about sin. But where you have to feel good about yourself.
Being a Christian is not always a good feeling, being a Christian often means suffering. But there that is a difficult subject for many.  

How will you fare if you boycott Israel? How is it going with the countries around Israel that want to drive this people into the sea! ... And what happens to the Netherlands with the churches and Christian organizations that speak out against Israel!
Yes, strong words written here, but the Bible speaks very clearly:
I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse,  

Nothing is without consequence if you touch God's apple of eye  

Pray that we as a church will recognize the truth of this promise and want to bless Israel… .. Wake Up …….

Shalom Dre


772 views