Created by: Het Zoeklicht

Het Zoeklicht: Iedereen een merkteken: gelovig en ongelovig - Everyone a mark: believing and unbelieving​

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In deze laatste dagen wordt het tijd dat christenen zich realiseren wie zij dienen en met wie zij willen, of beter gezegd, mogen samenwerken. Alle gebeurtenissen die we nu in de wereld zien gebeuren hebben ten diepste te maken met de geestelijke strijd die zich aan het verhevigen is.

Alleen al het feit dat de kerken wereldwijd drie maanden gesloten zijn, is van een enorme geestelijke betekenis. Het betekent dat er een geweldige geestelijke strijd aan de gang is. Veel aandacht gaat uit naar het komende merkteken van de antichrist. Terecht! Zit dit merkteken stiekem verborgen in een vaccin? Waarschijnlijk niet. Het merkteken in Openbaring 13 wordt namelijk op de rechterhand of het voorhoofd aangebracht. Een vaccin daarentegen verspreidt zich door het hele lichaam.

Zeer spoedig?

Maar linksom of rechtsom, dat merkteken komt er. De Bijbel heeft het immers voorzegt. Wereldwijd zullen mensen in alle landen zonder dat merkteken, wellicht zeer spoedig, niet meer kunnen kopen en verkopen. ‘En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam’ (Openbaring 13:16-17).

‘En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden’ (Openbaring 19:20).

Het gaat om een merkteken wat nodig is om te kunnen kopen en verkopen. Maar dit laatste vers drukt toch ook een bepaalde vrijwilligheid uit.

Eigendomsakte

We zien in de Bijbel dat God Zijn kinderen ook van een merkteken op het voorhoofd voorziet. ‘Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’ (Openbaring 7:3). ‘En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven’ (Openbaring 14:1). God voorziet zijn kinderen als eerste van een merkteken op het voorhoofd. Door iedereen van een merkteken te voorzien, wordt zichtbaar wie hij of zij volgt. Kortom de hele mensheid zal straks bestaan uit mensen die het merkteken van God dragen óf het merkteken van het beest. In beide gevallen is het een soort eigendomsakte. Je geeft daarbij aan wie je toebehoort, wie je dient. De Heere God of de antichrist. Er zijn geen mensen die geen merkteken dragen!

Het merkteken drukt de loyaliteit uit van de betreffende persoon ten opzichte van het beest. Het beest overigens ziet er uit als een Lam. Vredelievend, onschuldig en kwetsbaar. Niet een vreselijk monster, maar eerder een rustig, bedachtzaam en vriendelijk ogende leider. Achter deze ‘vredelievende’ leider schuilt echter wel de draak, satan zelf.

Herkenningsteken

Ook in het Oude Testament komen merktekenen voor. ‘En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’ (Ezechiël 9:4).

De Heere geeft de opdracht door Jeruzalem te trekken en allen die zich ernstig storen aan de gruwelen, dat wil zeggen, aan de afgoderij, een merkteken te geven. Zo wordt het mogelijk direct onderscheid te maken tussen goddelozen en rechtvaardigen en kan voorkomen worden dat de rechtvaardigen in het oordeel van de goddelozen delen.

We kunnen ook aan herkenningstekens denken als het bloed aan de deurposten (Exodus 12:23) en het koord uit het huis van Rachab (Jozua 2:18-21; 6:22-25). God ziet de hele Bijbel door twee groepen mensen: Godvrezenden en afgodendienaren.

Wie wil je dienen?

Ook vandaag bestaat de wereldbevolking uit twee groepen: zij die de Heere God dienen dankzij het bloed van het Lam en zij die dat niet doen en daarmee de satan dienen. Meer smaken zijn er niet. Er is geen niemandsland. Het is een radicaliteit die niet meer in deze wereld past, maar zo radicaal is het Woord van God wel. God wil ons verlossen uit de macht van de duisternis en overbrengen in het Koninkrijk van Zijn Zoon. Hoe kunnen zij die verzegeld zijn met het merkteken van de Heere God samenwerken met hen die het merkteken van het beest dragen? De Opname van de gemeente komt eraan. Maranatha Jezus komt! Ja Hij komt spoedig!

Frits Boekhoff - Het Zoelicht


*******************************
ENGLISH:

In these last days, it is time for Christians to realize who they are serving and with whom they want, or rather, may work together. All events that we see happening in the world now have deeply to do with the spiritual battle that is intensifying.

The very fact that the churches have been closed worldwide for three months is of enormous spiritual significance. It means there is a great spiritual battle going on. Much attention is paid to the coming mark of anti-christ. Justly! Is this mark secretly hidden in a vaccine? Probably not. Namely, the mark in Revelation 13 is placed on the right hand or forehead. A vaccine, on the other hand, spreads throughout the body.

Very soon? But left or right, that mark will come. After all, the Bible foretold it. Worldwide, people in all countries will no longer be able to buy and sell without that mark, perhaps very soon. "And it causes all, small and great, rich and poor, free and slaves to be marked on their right hand or on their foreheads, and it makes that no one can buy or sell except the one who has that mark, or the name of the beast or the number of his name ”(Revelation 13: 16-17).

"And the beast was caught, and with him the false prophet, who did the signs in his presence, deceiving those who received the mark of the beast and who worshiped his image" (Revelation 19:20).

It is a mark that is necessary to be able to buy and sell. But this last verse also expresses a certain voluntariness.

Title Deeds We see in the Bible that God also marks His children on the forehead. "Do not harm the earth, nor the sea and the trees, until we have the servants of our God sealed on their foreheads" (Revelation 7: 3). "And I saw, and behold, the Lamb stood upon mount Zion, and with Him people with His Father's Name written on their foreheads" (Revelation 14: 1). God is the first to provide his children with a mark on the forehead. Marking everyone makes it clear who he or she is following. In short, all mankind will soon be made up of people who bear the mark of God or the mark of the beast. In both cases it is a kind of title deed. You indicate who you belong to, who you serve. The Lord God or anti-christ. There are no people who don't have a mark!

The mark expresses the person's loyalty to the beast. The beast, incidentally, looks like a Lamb. Peaceful, innocent and vulnerable. Not a terrible monster, but rather a calm, thoughtful and friendly-looking leader. However, behind this "peace-loving" leader is the dragon, Satan himself.

Identification mark Marks also appear in the Old Testament. "And the Lord said to him, Go through the middle of the city, through the middle of Jerusalem, and mark the foreheads of the men who sigh and groan over all the atrocities committed in the midst of them" (Ezekiel 9: 4). .

The Lord gives the order to pass through Jerusalem and to mark all those who are seriously offended by the abominations, that is, by idolatry. Thus it becomes possible to make a direct distinction between the wicked and the righteous, and the righteous can be prevented from sharing in the judgment of the wicked.

We can also think of markings such as the blood on the doorposts (Exodus 12:23) and the cord from the house of Rahab (Joshua 2: 18-21; 6: 22-25). God sees the entire Bible through two groups of people: God-fearing and idolaters.

Who do you want to serve? Even today, the world's population consists of two groups: those who serve the Lord God thanks to the blood of the Lamb and those who do not and thus serve Satan. There are no more flavors. There is no no man's land. It is a radical that no longer fits in this world, but the Word of God is so radical. God wants to deliver us from the power of darkness and transfer us to the Kingdom of His Son. How can those who are sealed with the mark of the Lord God cooperate with those who have the mark of the beast? The Rapture of the church is coming. Maranatha Jesus is coming! Yes He is coming soon!

Frits Boekhoff - Het Zoeklicht

google translate

1250 views