Sondra Baras - 2020-08-03: Christenen moeten niet en zouden nooit in een adem met antisemitisme genoemd mogen worden - Anti-Semitism does not and should never define Christians

Nederlands - English

NEDERLANDS

Het is belangrijk voor christenen om te weten wat de kerk (en degenen die zichzelf als christenen definiëren) door de eeuwen heen aan antisemitisme gepropageerd heeft,  beschouw ik mezelf als uitzonderlijk gezegend om te leven in een generatie die getuige is van een totale ommekeer met betrekking tot die afschuwelijke tijd.  

In de afgelopen 22 jaar heb ik christenen leren kennen, geweldige christenen, en heb ik over de hele wereld dierbare christelijke vrienden en bondgenoten verworven, mensen die pal staan voor de Natie van Israël en de Staat Israël werkelijk steunen. Ik geloof dat God dit wonder heeft verricht en dat het deel uitmaakt van de uiteindelijke verlossing waar zowel christenen als Joden op wachten. Sommigen van u hebben mij geschreven dat de christenen die geweld en haat tegen de Joden hebben gepleegd, geen echte christenen waren en ik ben het ermee eens dat zij zeker niet handelden volgens de leerstellingen van het christelijk geloof zoals die oorspronkelijk in de 1ste eeuw waren bedacht.  

Ik heb u, mijn dierbare christelijke vrienden, leren kennen via CFOIC Heartland, en weet heel goed dat u samen met ons een nieuwe koers heeft uitgestippeld in de Joods-christelijke betrekkingen. Antisemitisme hoort niet bij christenen en dat zou ook  nooit zo mogen zijn. Integendeel, ik heb tegenwoordig zoveel christenen ontmoet die de steun aan Israël als een centraal onderdeel van hun christendom beschouwen, en ik geloof dat God deze verandering met veel plezier tegemoetziet.  

Maar er is nog steeds werk aan de winkel. Er zijn nog steeds te veel mensen die zich christen noemen maar antisemitisme in hun hart dragen. En hoezeer het mijn hart ook breekt om te weten dat er anderen zijn die zich zo voelen, ik ben getroost in de wetenschap dat jij het anders voelt, en dat wij, christenen en Joden, verenigd zijn. En we zullen niet wanhopen. Met een voortdurend gebed, onderwijs en een vertoning van positieve relaties tussen christen en Jood, zoals Tommy Waller en ik proberen te laten zien, zullen we deze mensen bereiken. Samen kunnen jij en ik een verschil maken, één van hart.

Shalom,
Sondra Oster Baras
Director, Israel Office CFOIC Heartland
www.cfoic.com*******************************************
ENGLISH

It is important for Christians to know about the centuries of Anti-Semitism perpetrated by the Church, and by those defining themselves as Christians, I consider myself blessed beyond words to be living in a generation that is witnessing a total reversal of that horrible time.  

For the past 22 years I have come to know Christians, wonderful Christians, and have acquired dear Christian friends and allies all over the world, people who truly stand with and support the Nation of Israel and the State of Israel. I believe that G-d has wrought this miracle and that it is part of the Final Redemption that both Christians and Jews are waiting for. Some of you have written to tell me that those Christians who perpetrated acts of violence and hatred against Jews were not truly Christians and I agree that they were certainly not acting according to the tenets of the Christian faith as originally conceived in the 1st century.   

I have come to know you, my dear Christian friends, through CFOIC Heartland, and know well that you have walked with us in charting a new course in Christian-Jewish relations. Anti-Semitism does not and should never define Christians. On the contrary, today I have met so many Christians who consider support for Israel a central part of their Christianity, and I have to believe that G-d looks upon this change with great favor.   

But there is still work to do. There are still too many people who call themselves Christian but harbor anti-Semitism in their hearts. And as much as it breaks my heart to know that there are others out there who feel this way, I am comforted knowing that you feel differently, and that we – Christian and Jew – stand united. And we will not despair. With constant prayer, teaching, and a display of positive relationships between Christian and Jew, as Tommy Waller and I are trying to demonstrate, we will reach these people. Together, you and I can make a difference, one heart at a time.     

Shalom,
Sondra Oster Baras Director,
Israel Office CFOIC Heartland
www.cfoic.com

   

410 views