Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw -2020-08-13: Sabbat vieren - To celebrate Sabbat.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Sabbat vieren.

We gaan vandaag bladeren en zoeken in de Bijbel, heerlijk in de achtertuin met een brandend  zonnetje. Genietend van mijn rijkdom en gezondheid, en vakantietijd. Genietend van alle zegeningen. Makkelijk gezegd als alles voor de wind gaat, tenminste dat lijkt zo aan de buitenkant. Intussen dat ik mijn column aan het schrijven voel ik mij wat onrustig. Ik ervaar dat als een prettige Heilige Onrust. Gedreven door het lezen in Gods Woord.

Lezen in de Bijbel is niet als een witte boterham, maar zoals mijn vrouw zegt: Een volkoren donker bruine boterham. Volkoren donker bruin is stevig en voedzaam.  Zo is ook de Bijbel stevig en voedzaam en het houdt je geestelijk gezond.  

Een tekst die mij bezig houdt op deze heerlijke zonnige dag:                                                                 Ezechiël 20 vers 19 en 20: Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen, en onderhoudt Mijn rechten, en doet de zelve. En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen u lieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.

 Deze tekst zet mij aan het denken:  

Het onderwerp zondag of sabbat is erg actueel. Er wordt veel over gediscussieerd, meestal vanuit het standpunt van de traditie en het rechtvaardigen van de zondag. Het antwoord is eigenlijk niet zo moeilijk, maar het is wel nodig dat je je hier voor openstelt. Wat mensen beweren kan heel waardevol zijn, maar als het de toetsing aan Gods Woord niet kan doorstaan, kunnen we daar niet mee door gaan.

De sabbat is belangrijk voor God lezen we in de Bijbel. Het staat niet voor niets in de 10 geboden. Eer de sabbat dat Gij die heiligt…. Volgens de Bijbel staat er niet: Eer de zondag?

Even nog als herinnering:

De sabbat is al ingesteld bij de schepping! Genesis 2:2-3 Toen de Schepper op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God  zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat Hij scheppende tot stand had gebracht.” Hier lezen we dat de Schepper de zevende dag zegende en apart heeft gezet. De Schepper noemt de sabbat zelfs heilig. En ook hier weer, “ niet de zondag”

Waarom de sabbat weer in herinnering brengen!                                         

Waarom de kerkdogma`s  volgen terwijl de Bijbel een helder antwoord heeft op de sabbat.

De Katholieke Kerk heeft op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht. En 2020 is er nog steeds, niets veranderd.

Ik ga het nog wat scherper stellen: De zondagsviering door christenen is een hulde, die zij bewijzen aan de algemene christelijke Katholieke kerk.

De verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan.

Want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft de kerkelijke feestdagen in te stellen. Dus geen Bijbels feesten meer, die zijn uit de liturgie geschrapt.  

Hier spreek je toch weer over de vervangingsleer, een hardnekkig onderwerp in de kerk. En het is gek dat er nog steeds niets veranderd is!

De Bijbel zegt: “Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt”, maar de Kerk zegt: “Neen, houdt de eerste dag van de week heilig” (Zondag) en de gehele christelijke wereld buigt in gehoorzaamheid mee!  

De Sabbat als rustdag.  

Terug waarom de Schepper de sabbat heeft ingesteld. Een dag om op rust te komen, een dag om te bezinnen. Een dag om stil te staan om met het gezin om op rust te komen.

Een dag om de Bijbel te laten spreken, een dag om gemeenschap te hebben met broeders en zusters. Een dag van de samenkomst. Een dag om tijd apart te zetten voor aanbidding. Even geen werk of hobby of sport of andere media. Ja, God heiligde deze dag om zelf ook te rusten van al Zijn werken. In deze drukke wereld is er geen rust meer. Alles gaat gewoon door. Is dat verkeerd, dat moet je zelf maar beoordelen.  

De Sabbat als een Goddelijk geschenk voor Joden en Christenen.  

De sabbat is dan ook een dag, anders dan andere dagen. Het is de enige dag in de week die een naam heeft gekregen. Het begint op vrijdagavond. Daarna op zaterdag komt de  rust.

Kortom: Er is tijd voor elkaar, het leven wordt als iets goeds aanvaard.  

Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook u lieder zaad en u lieder naam staan. En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.  

Gods Woord leert de sabbat. De  menselijke leer die de zondag leert, woord niet door God in de Bijbel onderwezen, het is een dwaling van de kerk.

Het vieren van de sabbat wijkt niet af van de leer van Gods Woord. De sabbat is wat Gods Woord ons leert. Het houden van de zondag wijkt van af Gods Woord. Dit is een andere, nieuwe leer. Het zondagsgebod wordt intussen al zolang geleerd dat men dit helaas vaak niet meer als dwaling ziet, maar als normaal.  

Psalm 92

Loflied op de goedertierenheid van de HEERE

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.  

Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten,
 

Shalom Dre


******************************
ENGLISH:

To celebrate Sabbat.  

Today we are going to browse and search the Bible, lovely in the backyard with a burning sun. Enjoying my wealth and health, and vacation time. Enjoying all the blessings. Easily said if everything is going well, at least it seems that way on the outside. In the meantime that I am writing my column I feel a bit restless. I experience that as a pleasant Holy Unrest. Driven by reading God's Woord.

Reading the Bible is not like a white sandwich, but as my wife says: A whole grain dark brown sandwich. Whole grain dark brown is firm and nutritious. Likewise, the Bible is solid and nourishing, and it keeps you spiritually healthy.  

A text that occupies me on this glorious sunny day:

Ezekiel 20, verse 19 and 20: I am the LORD your God, walking in my statutes, and keeping my judgments, and doing my own self. And keep my Sabbaths holy, and they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the LORD your God.  

This text makes me think:  

The topic of Sunday or Sabbath is very topical. It is much debated, mostly from the standpoint of tradition and the justification of Sunday. The answer is actually not that difficult, but it is necessary that you open up to it. What people claim can be very valuable, but if it cannot stand testing against God's Word, we cannot go on with it.

The Sabbath is important to God, we read in the Bible. It is not for nothing in the 10 commandments. Honor the Sabbath that You keep it holy…. The Bible does not say, Honor Sunday?                                          

Just as a reminder:  

The Sabbath was already instituted at creation! Genesis 2: 2-3 When the Creator had finished the work that He had made on the seventh day, He rested on the seventh day from all the work that He had made. And God blessed the seventh day and hallowed it, because He rested thereon from all the work which He had accomplished in creation. ”

Here we read that the Creator blessed the seventh day and set it apart. The Creator even calls the Sabbath holy. And here again, "not Sunday"  

Why Recall the Sabbath!  

Why follow church dogmas when the Bible has a clear answer to the Sabbath.

The Catholic Church transferred the ceremony from Saturday to Sunday at the Council of Laodicea (AD 364). And 2020 is still there, nothing has changed.

I'm going to put it a little more sharply: The Sunday observance by Christians is a tribute, which they pay to the general Christian Catholic Church.

The change of the Sabbath and the establishment of the Sunday, which Protestants now agree to.

Because by celebrating Sunday, they recognize that the church has the right to institute church holidays. So no more biblical feasts, they have been removed from the liturgy.  

Here you speak again about replacement doctrine, a persistent subject in the church. And it is strange that still nothing has changed!    

The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy," but the Church says, "No, keep the first day of the week holy" (Sunday) and all the Christian world bows in obedience!    

The Sabbath as a day of rest.  

Returns to why the Creator instituted the Sabbath. A day to relax, a day to reflect. A day to stand still for the family to relax.

A day to let the Bible speak, a day to have fellowship with brothers and sisters. A day of the meeting. A day to set aside time for worship. No work or hobby or sports or other media for a while.

Yes, God hallowed this day to rest Himself from all His works. In this busy world there is no more peace. Everything just goes on. If that is wrong, you have to do that yourself

The Sabbath as a Divine gift to Jews and Christians.  

The Sabbath is therefore a day, unlike other days. It is the only day of the week that has been given a name. It starts on Friday evening. Then on Saturday comes the rest.
In short: There is time for each other, life is accepted as a good thing.  

Isaiah 66:22 For as the new heavens and the new earth which I will make shall stand before me, saith the LORD, so shall also be your seed, and your name. And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.  

God's Word teaches the Sabbath. The human doctrine that Sunday teaches is not taught by God in the Bible, it is an error of the church.

The observance of the Sabbath does not deviate from the teachings of God's Word. The Sabbath is what God's Word teaches us. Sunday keeping deviates from God's Word. This is a different, new teaching. The Sunday command has been taught for so long that unfortunately it is often no longer seen as error, but as normal.  

Psalm 92

Song of praise to the mercy of the Lord

A psalm, a song, on the sabbath day.  

It is good to praise the Lord

and sing praises to thy name, Most High;

in the morning to declare your lovingkindness

and your faithfulness in the nights,    

Shalom Dre

417 views