Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise 2020-08-19 - Te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot een steen. . . . - In that day will I make Jerusalem a stone. . . .

Nederlands - English

NEDERLANDS:


“Te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken.  Allen die hem optillen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen”. 
Zacharia 12:3  

Aan deze tekst dacht ik toen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  128 VN-landen (inclusief Nederland) onlangs een resolutie aannamen “dat de beslissing van Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël teruggedraaid moest worden.” Maar wat Trump heeft gedaan is niets anders dan het ten uitvoer brengen wat het Amerikaanse Congres al op 24 april 1990 met overweldigende meerderheid heeft besloten: namelijk Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Ook besloot het Congres in 1995 om de Amerikaanse Ambassade  van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen (“Jerusalem Embassy Act”), maar ook dit besluit werd nooit uitgevoerd door vorige presidenten met het laffe excuus “dat het Congres op de stoel van de president ging zitten.”  En er komt nog iets bij; toen de Algemene Vergadering bijeen kwam om te oordelen over Trump’s besluit betreffende Jeruzalem werd daarover zeer selectief bericht door de media. Trump benadrukte dat de definitieve grenzen van Jeruzalem via onderhandelingen moeten worden vastgesteld, maar dat kwam niet of nauwelijks aan de orde in de media. En “evenmin werd
het karakter van die vergadering vastgesteld: want sinds 1997 is de VN continue in vergadering over
Israël. Dat heet de Tenth Emergency Special Session”, aldus Leon de Winter in een landelijk dagblad.
En hoe ongelooflijk het ook klinkt, die is er uitsluitend voor Israël, en de vergadering wordt nooit beëindigd, maar alleen geschorst om daarna weer bijeen te komen. Het doel is om Israël permanent
onder druk te houden en te veroordelen. Geen woord hierover in de overwegend linkse media.
Psalm 2: 1-2: “Waarom woeden de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde..” En niet alleen de politieke machthebbers, maar ook veel kerkleiders, inclusief de Wereldraad van Kerken doen er dapper aan mee, want de haat tegen Israël en het Joodse volk is indirect tegen God gericht.

Antisemitisme
Zo langzamerhand lijkt de geschiedenis zich weer te herhalen. In heel Europa en met name in Frankrijk durven Joden niet meer met hun keppeltje op de straat op. Waar zijn de dagen gebleven van de autoloze zondagen in 1973 toen een aantal Arabische landen weigerden ons land olie te leveren omdat Nederland de zijde van Israël koos tijdens de Jom Kippoeroorlog? Nu beleven de Joden in Europa weer “kristallnacht” ervaringen zoals in de jaren dertig. Ook in Amsterdam, zoals ondermeer bleek bij de aanslag op een joods restaurant door een radicale moslim. Nog steeds wordt Amsterdam door velen Mokum genoemd. Mokum is het jiddische woord voor “plaats” en het betekende dat  Amsterdam de enige plaats  in Europa was waar de Joden zich veilig voelden. Er is veel veranderd sinds die tijd en het is veelbetekenend dat de dader van deze aanslag, die indirect zeer angstaanjagend was voor alle Joden, al na twee dagen weer werd vrijgelaten.

De weerstand tegen Israël, de Joden en nu weer de felle oppositie om Jeruzalem als hoofdstad van de Joden te erkennen begint absurde vormen aan te nemen. Maar Jeruzalem heeft alles met Israël te maken, het is de stad waar de koningen van Israël eeuwenlang geresideerd hebben; daar is alles begonnen en daar heeft Jezus Zijn leven gegeven als offer voor de zonde. In Jeruzalem is Hij ten hemel gevaren en daar zal Hij weer terugkomen en Zijn voeten op de Olijfberg zetten! En geen enkele machthebber op deze wereld zal dit kunnen tegenhouden!  Sommigen zeggen dat het besluit om Jeruzalem tot hoofdstad van Israël te verklaren strijdig is met het internationaal recht. Maar elk land is vrij om te bepalen wat hun hoofdstad is, ook Israël. Jeruzalem is zelfs al ruim 3000 jaar de hoofdstad van de Joden. 3000 jaar geleden  waren Londen, Parijs en Amsterdam nog moerassen…

Bert

Bert Panhuise is voorzitter van Stichting Eurospirit. 
Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.

E  info@eurospirit.nl  
www.eurospirit.nl******************************** 
ENGLISH:

In that day will I make Jerusalem a stone that is difficult for all nations to lift. Anyone who picks it up will hurt themselves badly. And all the nations of the earth will gather there ”. Zechariah 12: 3

This text came to my mind when 128 UN countries (including the Netherlands) recently adopted a resolution in the General Assembly of the United Nations "that Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel should be reversed." But what Trump has done is nothing more than to implement what the US Congress has already decided by an overwhelming majority on April 24, 1990: to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Also, Congress decided in 1995 to move the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem (“Jerusalem Embassy Act”), but this decision was never implemented by previous presidents with the cowardly excuse “that Congress was taking the president's seat. to sit." And something else is added; when the General Assembly gathered to judge Trump's decision on Jerusalem, the media reported very selectively. Trump emphasized that Jerusalem's final borders must be negotiated, but that was not or hardly discussed in the media. And “neither was
determined the character of that meeting: because since 1997 the UN has been in continuous meeting
Israel. That is called the Tenth Emergency Special Session ”, Leon de Winter said in a national newspaper.
And as incredible as it may sound, it is exclusively for Israel, and the meeting is never ended, but only suspended and then reunited. The goal is to make Israel permanently
to keep under pressure and to condemn. Not a word about this in the predominantly left-wing media.
Psalm 2: 1-2: “Why do the peoples rage, and the nations think in vanity? The kings of the earth line up in battle array, and the rulers conspire against the Lord and His anointed. ”And not only the political rulers, but also many church leaders, including the World Council of Churches, bravely join in, because the hatred of Israel and the Jewish people are indirectly directed against God.

Anti-Semitism
Gradually history seems to repeat itself. In all of Europe and especially in France, Jews no longer dare to take to the streets with their yarmulke. Where are the days of the car-free Sundays in 1973 when a number of Arab countries refused to supply our country with oil because the Netherlands sided with Israel during the Yom Kippur War? Now the Jews in Europe are again experiencing “crystal night” experiences as in the 1930s. Also in Amsterdam, as became apparent in the attack on a Jewish restaurant by a radical Muslim. Amsterdam is still referred to by many as Mokum. Mokum is the Yiddish word for "place" and it meant that Amsterdam was the only place in Europe where the Jews felt safe. Much has changed since then and it is significant that the perpetrator of this attack, which was indirectly very terrifying for all Jews, was released after just two days.

The resistance to Israel, the Jews and now the fierce opposition to recognize Jerusalem as the capital of the Jews is beginning to take on absurd forms. But Jerusalem has everything to do with Israel, it is the city where the kings of Israel have resided for centuries; that is where everything began and there Jesus gave His life as a sacrifice for sin. In Jerusalem He ascended into heaven and there He will come again and put His feet on the Mount of Olives! And no ruler in this world will be able to stop this! Some say the decision to declare Jerusalem the capital of Israel is contrary to international law. But each country is free to determine what their capital is, including Israel. In fact, Jerusalem has been the capital of the Jews for over 3000 years. 3000 years ago London, Paris and Amsterdam were still swamps ...

Bert

Bert Panhuise is voorzitter van Stichting Eurospirit. 
Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.

E  info@eurospirit.nl  
www.eurospirit.nl

google translate

477 views