Created by: Simon Soesan

Simon Soesan 2020-11-06: ‘Fout geparkeerd’ - Parked wrong "

Simon Soesan met een paar van zijn kleinkinderen bij de Klaagmuur

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er is een soera, hoofdstuk in de Koran met de naam “soera de Nachtreis”. Over hoe de profeet Mohammed op zijn vliegende paard vloog naar “de verste Moskee” (Al Aqsa in het Arabisch), helemaal vanuit Mekka naar Jeruzalem. Althans, dat droomde hij: Mohammad, noch zijn vliegende paard, zijn nooit in Jeruzalem geweest. Sterker nog: tot voor kort werd deze soera gezien als onbelangrijk en is het ook een zeer korte soera.

Door Joop Soesan - Joods.nl

Maakt niks uit, vind de VN: droom, trip of hallucinatie van Mohammad, wij, de VN adopteren dit!

Mohammed, de profeet die ons de Islam bracht, stierf op 8 juni 632 AD. Op dat moment was de Moria-berg nog steeds vol met de restanten van onze Tempel, die in het jaar 70 verwoest werd door de Romeinen, die de pik op ons hadden, omdat we hun claim op ons land niet wilden erkennen.

Pas in 691 AD begon de bouw van de Moskee met de gouden koepel, die men doodleuk op de overblijfselen van onze Tempel bouwde. In 692 was dat al klaar, dus werd in 711 ook de bekende Al Aksa Moskee gebouwd. Op onze Tempel.

ONZE Tempel werd duizend jaar voor de jaartelling gebouwd. Dus kunnen we zeggen dat sindsdien, een drieduizend jaar geleden, de Moria-berg de bijnaam Tempelberg kreeg. Dat kan de VN een worst wezen. Deze organisatie, waar men mislukte politici en derderangs mislukkingen laat werken, besloot deze week dat de Tempelberg niet meer Tempelberg mag worden genoemd, maar Haram Al Sharif. Naar de droom die Mohammed ooit had.

Even voor de eerlijkheid: ik heb een jaar lang Islam gestudeerd, om te begrijpen hoe deze religie in elkaar zit. Uitleg voor beginners voor alle 119 hoofdstukken in de Koran, waar trouwens het woord “Jeruzalem” geen enkele keer wordt genoemd.

Mijn respect voor Islam werd heel wat minder toen ik begreep dat de grootste misdaad die een Moslim kan begaan is het doden van een andere Moslim. Hoog ideaal, maar zodra de Profeet sterft en zijn zwager de zaak overneemt, wordt deze vermoord en de rest is geschiedenis: soenim, shi’ítim… Ondertussen heeft de Islam meer dan 120 stromingen met twee dingen in het gemeen: een diep geloof in de Profeet Mohammed en dood aan iedereen die niet denkt of gelooft zoals jij.

Nu droom ik ook wel eens dingen. Jaren terug droomde ik dat ik in YabYum woonde, maar toen ik dat probeerde op te eisen bij de bouncer aan de ingang van dit Walhalla, werd ik lachend de trap afgestuurd.

Niet zo bij de VN. Bouwen op het belangrijkste erfgoed van de Joodse religie en het Joodse volk, dat mag allemaal. En als die Moslims zeggen dat Mohammed het echt gedroomd had dat hij bij de Verste Moskee aankwam op zijn vliegend paard, nou dan is dat gewoon zo. En dus heet het geen Tempelberg meer vanaf deze week, maar Haram Al Sharif, want Mohammad heeft het heus wel echt gedroomd.

Nu fout parkeren een vergunning krijgt van de VN – iedereen stemde mee, ook Uw regering van slappe landverraders stemde heerlijk mee – kunnen we ons afvragen hoe dit kan, wat moet je dromen of trippen om de geschiedenis te kunnen verkrachten met de toestemming van ruggengraatloze jaknikkers. Wat kan de reden zijn dat een instituut zoals de VN klakkeloos een idee als dit adopteert? Intimidatie? Vrijheid van religie? Vriendjespolitiek? Een hersenvirus?

Mijn antwoord is simpel: een combinatie van antisemitisme en populisme. We zien het overal, zelfs in de Amerikaanse verkiezingen, waar de Democratische partij met trots enkele Moslim-kandidaten naar voren schuift, al hebben deze kandidaten het over het laten verdwijnen, uitmoorden en vernietigen van mijn volk. Kan allemaal.

Net zoals in Nederland minister Kaag zonder te knipperen met haar ogen ons informeert dat ze geen idee heeft waar ze geld aan geeft, maar als het terroristen zijn dan kan dat gewoon doorgaan en niemand, niemand die haar bureau binnenrent en haar tafel omver gooit.

Het kan allemaal: homo’s in elkaar slaan of in het water gooien, buschauffeurs in elkaar slaan, oude mensen omver trappen, politieagenten het ziekenhuis in trappen, het kan allemaal want u laat het toe. Ja, u schrijft over uw ongenoegen op Twitter en verklapt uw dromen of Facebook, maar werkelijk deze waanzin stoppen doet niemand.

Ik moet toch een complimentje geven aan de Palestijnse lobby: het is ze gelukt de wereld te overtuigen over het bestaan van een land dat nooit bestond en daarbovenop begrijpt “de wereld” dat de moskee met de gouden koepel er langer staat dan onze Tempel – een meesterwerk van PR. Hoewel, als je het publiek hoort die deze onzin kocht, begrijp je dat het wel erg makkelijk was ze te overtuigen: het zijn voornamelijk de mensen die, net als in het bekende liedje “suncream” een wiskundig probleem oplossen door middel van het kauwen van kauwgom.

Terug naar Jeruzalem, ga ik graag naar de Klaagmuur. Gebouwd volgens de VN in 1967. Ooit ging ik daarheen met vrouw en drie kinderen. Nu komen we met de hele bups: alle 7 kleinkinderen en met de vijf oudsten heb ik al een routine, hoe we bij de Klaagmuur even een moment hebben voor onze gedachten tegenover de Almachtige:

Want onze Tempelberg is geen droom. En al proberen ze de realiteit te ontkennen: wij bouwen aan een toekomst. Een toekomst van vrede en samenwerking. Een toekomst voor kinderen en kleinkinderen. Zonder praatjes. Zonder haat.

Waar de enige droom die telt, de droom der vrede is.**************************
ENGLISH:

Simon Soesan with some of his grandchildren near the Western Wall

There is a sura chapter in the Quran called "sura the night journey". About how the Prophet Muhammad flew on his flying horse to “the farthest Mosque” (Al Aqsa in Arabic), all the way from Mecca to Jerusalem. At least, that's what he dreamed: Mohammad, nor his flying horse, have never been to Jerusalem. In fact, until recently, this surah was seen as unimportant and is also a very short sura.

By: Simon Soesan - Joods.nl

Doesn't matter, think of the UN: dream, trip or hallucination of Mohammad, we, the UN adopt this!

Muhammad, the prophet who brought us Islam, died on June 8, 632 AD. At that time, Mount Moria was still full of the remnants of our Temple, which was destroyed in AD 70 by the Romans, who pecked at us for not wanting to acknowledge their claim to our land.

Only in 691 AD the construction of the Mosque with the golden dome, which was built casually on the remains of our Temple, began. That was already finished in 692, so in 711 the famous Al Aksa Mosque was also built. At our Temple.

OUR Temple was built a thousand years before the era. So we can say that since then, three thousand years ago, Mount Moria was nicknamed Temple Mount.
That can be a pain for the UN. This organization, which employs failed politicians and third-rate failures, decided this week that the Temple Mount should no longer be called the Temple Mount, but Haram Al Sharif. To the dream that Mohammed once had.

Just to be honest: I studied Islam for a year to understand how this religion works. Explanation for beginners for all 119 chapters in the Quran, where by the way the word “Jerusalem” is never mentioned.

My respect for Islam diminished a lot when I understood that the greatest crime a Muslim can commit is to kill another Muslim. High ideal, but as soon as the Prophet dies and his brother-in-law takes over, he is murdered and the rest is history: sunnim, shi'ítim ... Meanwhile, Islam has more than 120 schools of thought with two things in common: a deep belief in the Prophet Muhammad and kill anyone who doesn't think or believe like you do.

Now I sometimes dream things. Years ago I dreamed that I lived in YabYum, but when I tried to claim that from the bouncer at the entrance of this Valhalla, I was laughingly sent down the stairs.

Not so at the UN. Building on the most important heritage of the Jewish religion and the Jewish people, that's all possible. And if those Muslims say that Muhammad had really dreamed that he arrived at the Farest Mosque on his flying horse, well it is. And so it is no longer called Temple Mount from this week, but Haram Al Sharif, because Mohammad really did dream it.

Now that wrong parking is getting a permit from the UN - everyone voted in, including your government of weak traitors - we wonder how this is possible, what do you have to dream or trip to rape history with the permission of backboneless yes-men . What could be the reason that an institution like the UN blindly adopts an idea like this? Harassment? Freedom of religion? Favoritism? A brain virus?

My answer is simple: a combination of anti-Semitism and populism. We see it everywhere, even in the US elections, where the Democratic Party is proud to put forward some Muslim candidates, even though these candidates have talked about the disappearance, murder and destruction of my people. All is possible.

Just like in the Netherlands, Minister Kaag informs us without blinking that she has no idea what she gives money to, but if they are terrorists, it can continue and no one, no one runs into her desk and overturns her table.

It is all possible: beat up gay men or throw them into the water, beat up bus drivers, kick old people over, police officers kicked into the hospital, everything is possible because you allow it. Yes, you write about your dissatisfaction on Twitter and reveal your dreams or Facebook, but no one really will stop this madness.

I have to compliment the Palestinian lobby: they have managed to convince the world of the existence of a country that never existed and on top of that “the world” understands that the mosque with the golden dome is longer than our Temple - a masterpiece of PR. However, if you hear the audience buying this nonsense, you will understand that it was very easy to convince them: it is mainly the people who, just like in the famous song “suncream”, solve a mathematical problem by chewing chewing gum.

Back to Jerusalem, I like to go to the Wailing Wall. Built according to the UN in 1967. I once went there with my wife and three children. Now we come with the whole bups: all 7 grandchildren and with the five eldest I already have a routine, how we have a moment at the Wailing Wall for our thoughts towards the Almighty:

438 views