Created by: Simon Soesan

2020-11-19 Simon Soesan: ‘Trumpoline’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Laten we eerlijk zijn: hij was erg apart. Met een woordenschat van 600 woorden en een persoonlijkheid van een verwend ventje van 8, lukte het hem toch maar om tot president verkozen te worden. En daar kun je het Amerikaanse verkiezingssysteem de schuld van geven, of opkomen met allerlei complottheorieën – hij zat daar toch maar.

Door: Simon Soesan

Als Israëli ben ik Trump dankbaar: hij sloeg het hele midden oosten wakker en kwam met een andere oplossing, iets waarmee politici nooit mee bezig zijn: echt zaken doen. En het lukte hem warempel ook nog!

Vele “experts” gaan nu analyseren hoe het zover is gekomen dat Trump de verkiezingen verloor. Ik ben geen expert. Maar ik geef Bibi de schuld.

Netanyahu doet alles om premier te blijven: hij verloor 3 maal de verkiezingen in 1 jaar, maar bleef zeggen dat hij won en bleef zitten. Maar om alles te doen om premier te blijven – dat is heel wat werk. Neem bijvoorbeeld onze religie. Mozes, de eerste rabbijn, wordt drieduizend jaar later nog steeds rabbijn genoemd en niets anders. Sommige rabbijnen vinden dat niet genoeg. Dus werden er titels uitgevonden, waar geen tegenspraak bij geduld werd: Chacham (heel wijs), Leraar, Rabbijn, zolang het maar wat moois klonk. Deze religieuzen hebben 20 jaar geleden hun loyaliteit te koop gezet en Bibi kocht. Dit gaat zo ver, dat ook als er Corona-beslissingen moeten worden genomen, dan zijn de religieuze groeperingen van tevoren beschermd: Ze mogen meer, ze betalen amper of geen bekeuringen, want anders raakt Bibi zijn baan kwijt. 

Enkele jaren geleden laaide de discussie om de Klaagmuur weer op. Hoewel bevrijdt door Parachutisten, eisten de religieuze partijen niet zeggenschap, maar eigenschap op over de Klaagmuur. En Bibi, altijd een lapzwans als het om zijn baan gaat, stemde toe. Dat hield in dat een ieder die niet orthodox-religieus is, zich aan hun regels moet houden. De Amerikaanse Joodse gemeenschap kent meer diversiteit dan in Israël en wordt door de religieuze partijen in ons land geminacht en als niet-joods verklaard.

Niets wat de Joden in Amerika (behalve de zeer orthodoxen) deden was koosjer en als klap op de vuurpijl wilden Amerikaanse Joodse vrouwen bidden bij de Klaagmuur! Hoewel er geen Halachische wet is (Halacha is de wetgeving van het Jodendom) die vrouwen verbiedt te bidden, hebben de meeste rabbijnen geen zin in concurrentie (niet vergeten: de wetenschap heeft bewezen dat vrouwen slimmer zijn dan wij, mannen…). Dit en de rare uitspraken van Bibi, waarmee hij de religieuze partijen paaide, resulteerde in een breuk tussen de meeste Amerikaanse Joodse gemeenschappen en de regering van Netanyahu, wat zo intens werd dat alles wat Bibi leuk vond en een ieder die Bibi steunde, op een zwarte lijst kwam te staan. Was Trump aardig verzekerd in 2016 van de meerderheid van de “Joodse kiezer”: deze keer ging 70% van deze stem naar Biden. Niet omdat Biden in hun ogen zo perfect is, maar omdat ze Bibi niet meer kunnen zien. 

Het zal nog tijd duren voordat alle berekeningen in een precieze uitslag worden vertaald, maar we kunnen aannemen dat Biden won. Maar ook daar neemt Bibi geen genoegen mee. Toen hij gevraagd werd over Kamala Harris en haar Joodse echtgenoot, wist Bibi te vertellen dat de man liberaal Joods is en dus amper Joods genoemd kan worden. Wat Bibi vergeet te vertellen is dat, toen bij besloot echt de politiek in te gaan, zijn vrienden hem erop attendeerden dat hij met een niet-Joodse vrouw (Fleur, zijn tweede vrouw) getrouwd was, werd deze vrouw Joods verklaard na het betalen van een fiks bedrag aan een liberale rabbijn en een bijzonder kort Gioer-proces (periode waar tijdens men Jodendom, riten en gebruiken leert). Want toen waren de liberale Joden wel handig voor Bibi. Niet dat het Joods-worden van vrouw Fleur iets hielp: tijdens een tussenlanding in Amsterdam had Bibi een vluggertje met een EL AL stewardess, die meteen zwanger werd en zijn derde vrouw, Sara werd, waardoor ook Fleur eruit gegooid werd. 

Terug naar Trump: ergens op onze Golanhoogte staat een enorm groot bord. Het is wat verkleurd, maar er staat met grote letters: Trump Heights. Bibi wilde een nieuwe stad bouwen en maakte veel ophef met een pseudo-ceremonie enkele jaren geleden: er is geen aanvang gemaakt met iets te bouwen daar, want net als vele andere beloftes van Bibi komt hij ook deze belofte niet na. Misschien dat het bord over enkele jaren een waarde gaat krijgen voor verzamelaars – meer dan dat gaat er denkelijk niet gebeuren.

Toch blijft er iets achter van deze opmerkelijke president. Hoe onorthodox de man was – zijn getwitter, zijn scheldnamen, zijn liefde voor cheeseburgers en bijna autistisch gedrag: allemaal belangrijk om te herinneren, maar ik zal de man herinneren als degene die het waagde om naar het midden oosten te komen met een compleet andere aanpak en een paar vredesverdragen in elkaar flanste alsof het niets was.

Voor ons was dat heel wat.*********************************
ENGLISH:

Let's face it: he was very special. With a vocabulary of 600 words and a spoiled eight-year-old personality, he managed to get elected president. And you can blame the American electoral system for that, or come up with all kinds of conspiracy theories - he just sat there anyway.

By: Simon Soesan

As an Israeli, I am grateful to Trump: he woke up the entire Middle East and came up with a different solution, something that politicians never do: really do business. And indeed he did!

Many “experts” are now going to analyze how it got to the point where Trump lost the election. I am not an expert. But I blame Bibi.

Netanyahu is doing everything he can to remain prime minister: he lost 3 elections in 1 year, but kept saying he won and stayed put. But to do everything to remain prime minister - that's a lot of work. Take our religion, for example. Moses, the first rabbi, is still called a rabbi three thousand years later and nothing else. Some rabbis don't think that's enough. So titles were invented, where no contradiction was tolerated: Chacham (very wise), Teacher, Rabbi, as long as it sounded nice. These religious put their loyalty up for sale 20 years ago and bought Bibi. This goes so far that even if Corona decisions have to be made, the religious groups are protected in advance: They are allowed more, they pay little or no fines, otherwise Bibi will lose his job.

A few years ago, the discussion about the Wailing Wall flared up again. Although liberated by Paratroopers, the religious parties did not claim control but property over the Wailing Wall. And Bibi, always a rascal when it comes to his job, agreed. That meant that anyone who is not orthodox religious must obey their rules. The American Jewish community is more diverse than in Israel and is despised and declared non-Jewish by the religious parties in our country.

Nothing the Jews in America (except the very Orthodox) did was kosher and to top it all off, American Jewish women wanted to pray at the Wailing Wall! While there is no Halachic law (Halacha is the law of Judaism) forbidding women from praying, most rabbis have no desire to compete (remember, science has proven that women are smarter than us, men…). This and Bibi's weird statements plaguing the religious parties resulted in a rift between most of the American Jewish communities and the Netanyahu government, which became so intense that everything that Bibi liked and anyone who supported Bibi fell apart. blacklisted. Was Trump pretty assured in 2016 of the majority of the “Jewish voter”: this time 70% of this vote went to Biden. Not because Biden is so perfect in their eyes, but because they can no longer see Bibi.

It will be some time before all calculations are translated into an exact result, but we can assume that Biden won. But Bibi is not satisfied with that either. When asked about Kamala Harris and her Jewish husband, Bibi was able to say that the man is a liberal Jewish person and can hardly be called Jewish. What Bibi forgets to say is that when he decided to really go into politics, his friends pointed out to him that he was married to a non-Jewish woman (Fleur, his second wife), this woman was declared Jewish after paying a hefty sum to a liberal rabbi and a very short Gioer process (period during which one learns Judaism, rites and customs). Because then the liberal Jews were useful to Bibi. Not that wife Fleur's becoming Jewish helped: during a stopover in Amsterdam, Bibi had a quickie with an EL AL flight attendant, who immediately became pregnant and became his third wife, Sara, which also kicked out Fleur.

Back to Trump: Somewhere on our Golan Heights is a huge sign. It is somewhat discolored, but it says in large letters: Trump Heights. Bibi wanted to build a new city and made a lot of fuss with a pseudo-ceremony a few years ago: no start has been made on building anything there, because like many of Bibi's other promises, he also does not keep this promise. Perhaps the sign will acquire a value for collectors in a few years - more than that will probably not happen.

Yet something remains of this remarkable president. How unorthodox the man was - his twitter, his nicknames, his love of cheeseburgers and almost autistic behavior: all important to remember, but I'll remember the man as the one who dared to come to the Middle East with a completely different approach and pieced together a few peace treaties as if it were nothing.

That was a lot for us.


343 views