Created by: Dre de Zeeuw

2020-11-23 Dre de Zeeuw: Hardnekkig! - Stubborn!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hardnekkig!

 1 van de bijbehorende synoniemen van hardnekkig is onbuigzaam. Er zijn er nog veel meer, maar vandaag wil ik mij bij onbuigzaam beperken.

De kerk zoals U denk wel gelezen heeft, heeft in de afgelopen weken schuld beleden aan het Joodse volk. Persoonlijk heb ik daar mijn bedenkingen over, en ook vanuit Joodse kant waren hier verschillende gedachten over.

Wat mij raakte was de volgende zin: "We distantiëren ons niet van het verleden, maar nemen onze verantwoordelijkheid en erkennen onze fouten" En bij deze zin wil ik vandaag stil staan.

Onbuigzaam!

Zou schuld belijden zin hebben als de kerk niet veranderd. Is het niet zo, belijd je zonden en weet dat Hij getrouw is om te vergeven. De Bijbel verteld dat je moet omkeren van je fouten Want als je bewust dezelfde fouten blijft maken, dan blijft er niets over en maak je het Kruis van de Heiland tot een bespotting.

Wij als kerk hebben gezondigd, Wij als kerk hebben regels en feesten erbij gemaakt die niets met de Bijbel te maken hebben. Dogma`s zijn belangrijker geworden als de echte inhoud van het Woord. Steeds meer wordt de Bijbel gelezen als historie en niet meer van deze tijd..

Wat zou er gebeuren als de kerk de vervangingsleer zou belijden! 

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heils handelen heeft overgenomen. De vernederingen, vervolgingen en moordpartijen die daar een gevolg van waren, vormen zwarte pagina's in de geschiedenis van de relatie tussen christenen en Joden. De kerk heeft zware schade toegebracht door het prediken en praktiseren van de vervangingstheologie.  De Bijbel waarschuwt duidelijk voor het aanraken van Gods oogappel en hoogmoed ten opzichte van het Joodse volk

Wat zou er gebeuren als de  kerk zijn eeuwen oude standpunt los zou laten over kerstfeest, kinderdoop ect….en de feesten van de Bijbel zou vieren….  

Wat zou er gebeuren als de kerk wereld wijd zou belijden dat ze er volledig naast hebben gezeten al die eeuwen.                                                   

Waarom toch met Bijbelse Feesten!

Deze feesten zijn zelf door de HEER ingesteld, zoals beschreven staat in de Bijbel.

 • Pasen (Pesach)
 • Het feest van de ongezuurde broden (Matsot)
 •  Feest van de Eerstelingen (Jom Bikkurim)
 • Wekenfeest / Pinksteren (Shavoeot)
 • Dag van de Bazuinen (Jom Teruah / Rosj Hasjana)
 • Grote verzoendag (Jom Kippoer)
 • Loofhuttenfeest (Soekot) 

  Lang geleden werd door een groot deel van de Christenen deze feesten nog gevierd, maar mettertijd het Christendom werd ontdaan van te veel ‘Joodse invloeden’ werden ook deze feesten in de ban gedaan. Tegenwoordig worden ze grotendeels gezien als Joodse feesten en zijn er nieuwe feestdagen voor in de plaats gekomen, denk bijvoorbeeld aan biddag, dankdag en de kerstmisviering zoals wij die nu kennen.

  Vreugde van de Wet

  Gods wet eist een luisterend hart als middelpunt van het leven, een luisteren dat bestaat in gehoorzaamheid, niet slaafs maar kinderlijk, vol vertrouwen, bewust. Het beluisteren van het woord is een persoonlijke ontmoeting met de Heer van het leven, een ontmoeting die zich moet omzetten in concrete keuzes en die een weg en  (navolging) moet worden. Als men Hem vraagt wat men moet doen om het eeuwig leven te bezitten, verwijst Jezus naar het onderhouden van de wet en zegt Hij wat moet gedaan worden om ze tot haar volheid te brengen: “Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen.

  Het vervullen van de wet is Jezus volgen, de weg van Jezus gaan, in Jezus’ gezelschap.

  Op Simchat Thora is de jaarlijkse lezing van de gehele Thora compleet en wordt een nieuw jaar, een nieuwe periode ingeluid. Omdat Jezus Christus de Thora Ha-Emet (de ware Thora) is zouden ook (of juist) wij Christenen dit feest van de Vreugde der Wet mogen vieren. Jezus kwam tenslotte niet om de Thora teniet te doen, maar om hem te vervullen: ‘Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk.’

  Mijn gebed en verlangen zal blijven totdat de dag zal komen, dat Hij zal zitten op de Troon van Zijn Vader David in Jeruzalem.

  “Hoe lief toch heb ik uw wet, Ik overweeg ze de hele dag door!

  Ps. 119, 97

  Ik bid U toe dat Gods woorden vanuit de Bijbel U hart mogen vervullen, en dat U de Bijbelse waarheid mag ontdekken in het Joodse Boek de Bijbel..

  Shabbat Shalom

  Dre

   

   ************************
  ENGLISH:

  Stubborn!

  1 of the associated synonyms of persistent is inflexible. There are many more, but today I want to limit myself rigidly.

  The church, as you may have read, has confessed guilt to the Jewish people in recent weeks. I personally have my reservations about that, and there were also different thoughts about this from the Jewish side.

  What moved me was the following sentence: "We do not distance ourselves from the past, but take responsibility and acknowledge our mistakes" And I want to dwell on this sentence today.

  Inflexible!

  Confessing guilt would make sense if the church didn't change. If not, confess your sins and know that He is faithful to forgive. The Bible tells you to turn around from your mistakes. Because if you consciously keep making the same mistakes, then nothing remains and you make the Cross of the Savior a mockery.

  We as a church have sinned, We as a church have added rules and feasts that have nothing to do with the Bible. Dogmas have become more important than the real content of the Word. More and more the Bible is read as history and no longer of this time.

  What would happen if the church professed replacement doctrine!    

  For centuries, the Jewish people have suffered from the teaching that the church has taken over Israel's place and role in God's salvation. The humiliations, persecutions and murders that resulted from this form black pages in the history of the relationship between Christians and Jews. The Church has been severely damaged by the preaching and practice of Replacement Theology.

  The Bible clearly warns against touching the apple of God's eye and pride towards the Jewish people

  What would happen if the church were to let go of its centuries-old position on Christmas, infant baptism etc.… and celebrate the festivals of the Bible….

  What would happen if the church confessed world wide that they've been completely wrong all these centuries. 

  Why with Biblical Festivities!

  These feasts are themselves instituted by the LORD, as described in the Bible.  

  • Easter (Pesach) \

  • The Feast of Unleavened Bread (Matsot)

  • Feast of the Firstfruits (Yom Bikkurim)

  • Feast of Weeks / Pentecost (Shavoeot)

  • Day of Trumpets (Yom Teruah / Rosh Hashanah)

  • Day of Atonement (Yom Kippur)

  • Feast of Tabernacles (Sukkoth

  Long ago these feasts were celebrated by many Christians, but as Christianity was stripped of too many "Jewish influences" these feasts were also banned. Nowadays they are largely seen as Jewish holidays and new holidays have replaced them, think for example of prayer day, thanksgiving and the Christmas celebration as we now know it.

  Joy of the Law

  God's law requires a listening heart at the center of life, a listening that consists of obedience, not slavish but childlike, confident, conscious. Listening to the word is a personal encounter with the Lord of life, an encounter that must be converted into concrete choices and which must become a path and (an imitation). When asked what one must do to have eternal life, Jesus refers to keeping the law and says what must be done to bring it to its fullness: “One thing you lack; go and sell what you have and give it to the poor, with that you will have treasure in heaven. And then come back to follow Me.

  Fulfilling the law is following Jesus, walking the way of Jesus, in Jesus' company.

  On Simchat Torah the annual reading of the entire Torah is complete and a new year, a new period is heralded. Because Jesus Christ is the Torah Ha-Emet (the true Torah) we Christians should also (or precisely) celebrate this feast of the Joy of the Law. After all, Jesus did not come to nullify the Torah, but to fulfill it:

  "Do not think that I have come to set aside the laws of Moses and the words of the prophets. I have just come to give it full meaning. I say to you emphatically, Until the heavens and the earth pass away, not a letter will be taken from the law. Everything must be accomplished first. Whoever tells the people that it is not so careful (and abolishes even the smallest commandment) will be the smallest in the Kingdom of Heaven. But whoever keeps God's laws (and teaches others to do the same) will be great in that Kingdom. "

  My prayer and desire will continue until the day comes when He will sit on His Father David's Throne in Jerusalem.

  "How sweet yet I thy law

  I consider them all day!

  Ps. 119, 97 

  I pray that God's Woord from the Bible may fill your heart, and that you may discover Biblical truth in the Jewish Book of the Bible. 

  Shabbat Shalom

  Dre


  237 views