Created by: Simon Soesan

Simon Soesan -2020-12-14: ‘Het wonder van Chanoeka’ -The Miracle of Hanukkah"

Freepic.com

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Velen onder u kennen waarschijnlijk het verhaal van het wonder van Chanoeka. Waar verteld wordt hoe, tijdens de inwijding van onze Tempel er slechts genoeg olie was om voor een enkele avond de boel te verlichten. Men besloot om de eerste avond de olie te gebruiken en, wonder boven wonder, de hoeveelheid bleek genoeg voor acht dagen licht.

Door Joods.nl - Simon Soesan

Velen van mijn vrienden noemen dit een Godswonder. Ikzelf vind het pure geloof, om toch de olie te gebruiken voor een avond, met het volle geloof dat de Almachtige het wel zo fixen, en, wonder boven wonder, dat gebeurde ook.

Ik verliet Nederland en ruilde het voor Israël 47 jaar geleden. Met een kleine koffer en een gitaar kwam ik aan in het land, waar ik mijn leven zou gaan leiden. Ik heb aardig wat meegemaakt: kibboets, waar ik koeien melkte en heel wat vrijwilligsters goed leerde kennen. Ik was in het leger: ook drie jaar verplicht en later vele jaren in de reservedienst en heb daar erg veel meegemaakt: van afgrijselijke dingen tot menselijke gestes. Ik leerde er mijn levenspartner kennen, met wie ik een gezin stichtte: twee meisjes en een jongen.

Tot de dag van vandaag sta en ben ik in dienst van mijn land: een trotse Jood, Zionist en heb geen spijt van de beslissing die ik bijna een halve eeuw terug nam.

En toen kwamen de kleinkinderen. Voor de lezers die dat nog moeten meemaken: u gaat het allemaal nog zien. Voor de lezers die dit fenomeen al kennen: een knipoog. Mijn moeder zei altijd dat, als ze geweten had wat kleinkinderen zijn, ze kinderen had overgeslagen. Jarenlang had ik geen benul wat ze bedoelde. Tot in 2011 onze eerste geboren werd. Sindsdien worden we bijna elk jaar verrast met een nieuw kleinkind: 6 jongens en een prinsesje.

Deze week begon Chanoeka: we steken elke dag een extra kaarsen aan, totdat we acht kaarsen hebben branden, ter herinnering aan de olie, die genoeg was voor slechts een dag en toch acht dagen brandde. Wij hadden een extraatje: we zaten te wachten op de geboorte van ons achtste kleinkind en, nog een wonder boven wonder, hij werd geboren op de tweede dag van Chanoeka. Niet alleen dat, het is het eerste kleinkind dat mijn familienaam zal voortzetten, omdat zijn vader mijn zoon is. 

Er gaan veel emoties door me heen: de geboorte tijdens de Corona gekte, waardoor niemand naar het ziekenhuis mag komen, waardoor de brit mila slechts door de ouders en de Mohel – de man die de besnijdenis uitvoert – mag worden bijgewoond. Maar ook het feit dat er nu officieel een derde generatie Soesan uit mijn gezin in Israël woont. Mijn emigratie naar Israël is nu compleet.

Ik denk aan mijn ouders, die, verborgen door de familie Snellen uit Sevenum, de Holocaust overleefden en daardoor het verraad en de verkoop van Nederlandse Joden door de overheid dwars zaten. Waardoor zij leven konden, mijn broers en ik het leven werd geschonken en onze kinderen en kleinkinderen in deze wereld staan. Mocht u vragen hebben wat de uitdrukking in onze Talmud “wie 1 leven redt, redt als het ware een hele wereld”, dan zijn die hierbij beantwoord.

Wij kregen ons achtste kleinkind gedurende de acht dagen van Chanoeka, mooier kan het leven niet zijn. Na de initiële emoties kwam een moeheid. En nu gaan we verder.

44 jaar geleden ontmoette ik mijn levenspartner. We zaten met z’n tweeën aan tafel. Vanaf nu zitten we met 15 man aan tafel als we alleen onze kinderen, hun partners en de kleinkinderen te eten hebben. 

Dankbaar zijn we. En voor onze haters, als wel voor onze vrienden en kennissen zeg ik:

“Am Jisrael Chai”, het Volk Israels leeft.


******************************
ENGLISH:

Many of you probably know the story of the miracle of Hanukkah. Where it is told how, during the dedication of our Temple, there was only enough oil to light things up for a single night. It was decided to use the oil the first night and, miraculously, the amount turned out to be enough for eight days of light. 

By Joods.nl - Simon Soesan 

Many of my friends call this a miracle of God. I think it is pure faith, to still use the oil for an evening, with the full faith that the Almighty will fix it, and, miraculously, that happened.

I left the Netherlands and exchanged it for Israel 47 years ago. With a small suitcase and a guitar I arrived in the country where I was going to live my life. I have been through quite a bit: kibbutz, where I milked cows and got to know a lot of volunteers well. I was in the army: also compulsory for three years and later in the reserve service for many years and experienced a lot there: from horrible things to human gestures. There I met my life partner, with whom I started a family: two girls and a boy. 

To this day I stand and am in the service of my country: a proud Jew, Zionist and do not regret the decision I made almost half a century ago. 

And then the grandchildren arrived. For the readers who have yet to experience that: you will see it all. For readers who already know this phenomenon: a wink. My mother always said that if she had known what grandchildren are, she would have skipped children. For years I had no idea what she meant. Until our first was born in 2011. Since then we have been surprised almost every year with a new grandchild: 6 boys and a princess. 

This week began Hanukkah: we light an extra candle every day, until we burn eight candles, in memory of the oil, which was enough for just one day and burned eight days. We had a little extra: we were waiting for the birth of our eighth grandchild and, another miracle, he was born on the second day of Hanukkah. Not only that, it is the first grandchild to carry on my family name because his father is my son. 

Many emotions pass through my mind: the birth during the Corona madness, which means that no one is allowed to come to the hospital, so that Brit Mila can only be attended by the parents and the Mohel - the man who performs the circumcision. But also the fact that a third generation of Soesan from my family now officially lives in Israel. My emigration to Israel is now complete.

 I think of my parents, who, hidden by the Snellen family from Sevenum, survived the Holocaust and thereby thwarted the betrayal and the sale of Dutch Jews by the government. By which they could live, my brothers and I were given life and our children and grandchildren stand in this world. If you have any questions about the expression in our Talmud “whoever saves 1 life, as it were, saves a whole world”, then they have been answered. 

We had our eighth grandchild during the eight days of Hanukkah, life couldn't be more beautiful. After the initial emotions came a tiredness. And now we move on. 

44 years ago I met my life partner. The two of us sat at the table. From now on we will be sitting at the table with 15 people when we only have our children, their partners and the grandchildren to eat. 

We are grateful. And to our haters, as well as to our friends and acquaintances I say:

 “Am Yisrael Chai”, the People of Israel are alive.  


131 views