Created by: Simon Soesan

2021-01-18: ‘Onze winter’ – Een nieuwe column van Simon Soesan - "Our Winter" - A new column by Simon Soesan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

‘Onze winter’ – Een nieuwe column van Simon Soesan

Ja, ik kom er niet omheen: ons land is anders. Niet alleen leven wij in een democratie voor gevorderden, niet alleen zijn we gesplitst tussen links en rechts, religieus en atheïstisch, nee, bij ons zijn heel wat dingen anders dan bij u in Nederland. 

Door Joods.nl - Simon Soesan

Deze keer wil ik het over de winter hebben. Want we leven in een land dat ongeveer 30 regendagen per jaar heeft. Waar de gemiddelde regenval per jaar in drie dagen valt. Vandaar dus.

Onze zomers zijn lang. Vaak tot in diep oktober. Maar toch, ongeveer gelijk met ons Nieuwjaar, laat het weer zich van een andere kant zien. Bij ons gaat dat niet zomaar: verslaggevers worden door alle Israëlische netwerken naar alle windstreken van het land gestuurd om verslag te doen van de aankomende regen. De eerste regen van het jaar heet bij ons “Jorree”. Al dagen van tevoren wordt met spanning meegedeeld dat de eerste regen gaat vallen. Vanaf de Hermonberg in het noorden tot aan de stranden van Eilat zitten de verslaggevers op daken en op heuvels om de eerste te zijn die de regen verwelkomt.

De massahysterie voor de eerste regen is groot. Het kan nog 30 graden warm zijn buiten, maar als de eerste regen wordt voorspeld dan is de regenjassen-modeshow op volle toeren: opeens dragen de Israëliërs mantels. Laarzen. Shawls. Want het gaat regenen en de hitte zal niet in de weg staan om de laatste mode aankopen te laten zien.

Het probleem is dat, zoals ik al schreef, het landelijk jaarlijks gemiddelde aan regen bij ons in twee, drie dagen valt. Zo zijn wij, Israëliërs: alles moet nu en meteen. Wat inhoudt dat de riolering van ons land met geen mogelijkheid de hoeveelheid regenwater kan verwerken. Waardoor we veel overstromingen krijgen en u vele mooie YouTube momenten kunt meemaken van Israëliërs die elk jaar opnieuw verrast zijn door de vele regenbuien.

Ook deze dagen is het weer feest: na weken van droogte en de bekende experts die het klimaat, Shell, 5G en G’d de schuld gaven van het vreemde weer, brak de bui letterlijk los en hadden we weer prachtige foto’s van Venetië in Israël: straten en huizen onder water, marine bootjes in dorpen en ongelooflijk mooie foto’s van diverse watervallen die, na een jaar uitdroging, er met volle kracht op los gaan.

Zoals we weten komt na regen zonneschijn: voorlopig gaan we een nieuwe – en vooral heel andere – regering zien in de VS, verkiezingen bij u en bij ons en als na de regen weer zonneschijn komt in de lente, kunnen we weer klagen over de warmte, droogte en vochtigheid.

Bij ons hopen we op een verandering in onze politiek, want de politieke riolen zijn volkomen overgelopen. Niet vanwege regen, niet vanwege de natuur, tenzij u de natuur van de mens slecht, leugenachtig en onveranderbaar wilt noemen.

Net zoals de met de regen, zitten onze verslaggevers al op het dak en op de heuvels en proberen te begrijpen of de politieke verandering er al aankomt.

Niet zomaar zei mijn vader altijd dat je politici en luiers om dezelfde reden geregeld moet verwisselen: anders gaat het vreselijk stinken. 

We gaan het nog meemaken over een paar maanden. Na regen komt heus zonneschijn – laten we het hopen.


**************************
ENGLISH:

 Yes, I can't get around it: our country is different. Not only do we live in an advanced democracy, not only are we split between left and right, religious and atheistic, no, there are many things different with us than with you in the Netherlands.

 By Joods.nl - Simon Soesan 

This time I want to talk about winter. Because we live in a country that has about 30 rainy days a year. Where the average rainfall per year falls in three days. Hence. Our summers are long. Often well into October. But still, roughly at the same time as our New Year, the weather shows a different side. For us, this is not something that happens overnight: reporters are sent by all Israeli networks to all corners of the country to report on the upcoming rain. 

The first rain of the year is called “Jorree”. 

Days in advance it is eagerly announced that the first rain will fall. From Mount Hermon in the north to the beaches of Eilat, reporters sit on rooftops and hills to be the first to welcome the rain. The mass hysteria before the first rain is great.

 It can still be 30 degrees outside, but when the first rain is predicted, the raincoat fashion show is in full swing: suddenly the Israelis are wearing coats. Boots. Shawls. Because it's going to rain and the heat won't get in the way of showing the latest fashion purchases. The problem is, as I wrote, the national annual average of rain falls in two or three days. 

That's how we are Israelis: everything has to be done now and immediately. Which means that the sewage system in our country is unable to process the amount of rainwater.

 As a result, we get a lot of floods and you can experience many beautiful YouTube moments from Israelis who are surprised every year by the many rain showers. These days it is also party time: after weeks of drought and the well-known experts who blamed the climate, Shell, 5G and G-d for the strange weather, the downpour literally broke loose and we again had beautiful photos of Venice in Israel : streets and houses under water, marine boats in villages and incredibly beautiful pictures of various waterfalls that, after a year of drying out, go wild with full force.

 As we know after rain sunshine comes: for now we are going to see a new - and above all very different - government in the US, elections with you and with us and if after the rain there is sunshine again in the spring, we can complain about the heat again , dryness and humidity. With us we hope for a change in our politics, because the political sewers have completely overflowed.

 Not because of rain, not because of nature, unless you want to call man's nature bad, false and unchangeable. Just like with the rain, our reporters are already on the roof and on the hills trying to understand if the political change is already coming.

 Not just like that, my father always said that you should regularly change politicians and diapers for the same reason: otherwise it will stink terribly. We are going to see it in a few months. After rain comes sunshine - let's hope so.

116 views