Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw - 2021-01-20: Wat heeft Loesje tegen Israel! - What has Loesje against Israel!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Wat heeft Loesje tegen Israel!

Loesje, het kan de naam zijn van een huisdier, of het kan de naam zijn van een kind.Loesje staat ook bekend om haar posters met teksten die vaak leuk en verhelderend zijn. Maar wat blijkt als je Loesje en Israel samen opzoekt, kom je teksten tegen die stemmen tot gefronste wenkbrauwen, en niet leuk of verhelderend zijn!

Teksten van Loesje
: Import uit Israel,  Ik eet alleen nog onbeschoten groente.
: Israel: Als de mensen die in nederzettingen wonen zo graag in Palestina willen wonen, waarom vragen ze dan geen paspoort aan.
:Israel: Mijn broertje denk ook altijd dat hij Mijn kamer mag binnen vallen.

: of deze: Israel het geroofde Land:
Bij deze spreuk van Loesje wil ik vandaag  stil staan.
Toch wel gek dat Loesje niet eerst de Bijbel heeft gelezen waar staat: Het land is van God, “Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israël, uw Koning” (Jes. 43:15). 

Maar wie is nu de werkelijke eigenaar van het (geroofde land?)

In Leviticus 25:23 zegt God: “het land is van Mij (Tip voor Loesje, lees de Bijbel) Het land is niet geroofd en ook nooit geroofd.

Ja Loesje, De Vader waarschuwt jou.. maar waarschuwt ook  in Zijn Woord de wereld dan ook ernstig om van het Volk en het Land af te blijven: “Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heiden volken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan..

Pijnlijk hoor Loesje als je weet hoe gevoelig je ogen zijn als je daarin prikt.. 

Loesje, Israel houdt niet op te bestaan. 

Door de laatste sancties waar ook Nederland weer braaf aan heeft meegedaan, krulde mijn tenen weer in mijn schoenen. Wat een onwetendheid en als het braafste jongetje van de klas meelopen met de EU.

Intussen schrijft Loesje er lustig op los de ene spreuk na de andere tovert ze uit haar mouw.

De Bijbel heeft krachtigere teksten als Loesje, teksten die duiden op Gods trouw met Israel.

Genesis 15:18: ‘Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat’.

Genesis 13:14-17 zegt God: ‘Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven’. 

Kan je na gaan, hoe het de Here God raakt, wanneer iemand Zijn volk aanraakt.

Ik denk dat we bij lange na niet beseffen hoe belangrijk Israël is voor God. Hij heeft een buitengewoon bijzondere relatie en Liefde  met Zijn volk. Lees de Bijbel. Vanuit de hemel ziet de Schepper hoe de volken, maar ook de kerken, zich opstellen tegenover Zijn oogappel. Laten we daar niet te lichtvaardig over denken.

Wat staan de volkeren te wachten om wat zij Israel aan doen! EU en Nederland wordt wakker!!

Op een aantal plaatsen zegt Hij expliciet tegen Israël (bijvoorbeeld in 2 Kr. 7:20 en Jer. 2:7) dat het land “Mijn land” is. Israël mag wonen in het land, vloeiende van melk en honing.

 Loesje: Israel weggeven is niet wat je leest in de Bijbel!

Loesje lees maar in  het Woord van God  dat het Land Israël is toegeschreven aan het Joodse Volk. Helaas voor  jou, als je het graag anders zou willen zien er is daar geen speld tussen te krijgen. Israël is volgens de Bijbel een volk dat door God apart is gezet (geheiligd) om te leven in afhankelijkheid van de Vader. Het is geroepen een beeld te vormen op aarde van een volk dat leeft volgens Gods verlangens en patronen ten aanschouwen van de gehele mensheid. Een volk waardoor God kan wonen onder de mensen en waardoor zichtbaar wordt wat het is om met God te leven in deze wereld. 

Loesje, Het Verbond met Israel staat vast. Zijn  Zoon Yeshua zal daar straks plaats nemen. Let goed op de wolken Loesje, jij schrijft zelfs de zon is in de wolken!
Maar straks komt de Zoon op de wolken.. 

Shalom Dre***********************
ENGLISH:

What has  Loesje against Israel!

Loesje, it could be the name of a pet, or it could be the name of a child. Loesje is also known for her posters with texts that are often fun and enlightening. But as it turns out when you visit Loesje and Israel together, you come across texts that voices raised eyebrows, and are not fun or enlightening!

Texts by Loesje

: Import from Israel, I only eat be shot at vegetables.
: Israel: If the people who live in settlements are so eager to live in Palestine, why  
  don't they apply for a passport.
: Israel: My little brother always thinks he can invade my room.

: or this: Israel the stolen Land:
Today I want to reflect on this saying from Loesje.
It is strange that Loesje did not first read the Bible where it says: The land belongs to God, “I am the LORD, your Holy One; the Creator of Israel, your King ”(Isa. 43:15).

 But who is the real owner of the ( Robbed land?) 

In Leviticus 25:23 God says: “The land is Mine (Tip for Loesje, read the Bible). The land has not been robbed and never robbed.

Yes Loesje, The Father warns you .. but also in His Word warns the world earnestly to stay away from the People and the Land: “For thus says the LORD of hosts: After He has promised glory, He has given Me sent to those heathen nations who are robbing you, for whoever touches you touches the apple of his eye.

It is painful to hear Loesje if you know how sensitive your eyes are when you prick them. 

Loesje, Israel do not cease to exist.

Due to the latest sanctions, in which the Netherlands again participated obediently, my toes curled back in my shoes. What ignorance and walking with the EU like the best boy in the class.

In the mean time, Loesje happily writes one spell after another she conjures up her sleeve.

The Bible has more powerful texts such as Loesje, texts that indicate God's faithfulness to Israel.

Genesis 15:18: "To your seed will I give this land, from the river of Egypt even to the great river, the river Euphrates."

Genesis 13: 14-17 God says, `` Lift up your eyes, I pray you, and look from the place where you are, to the north, south, east, and west; for all the land that you see, I will give you and your seed. give forever '.

Can you imagine how it affects the Lord God when someone touches His people.

I think we are nowhere near realizing how important Israel is to God. He has an extremely special relationship and Love with His people. Read the Bible.

From heaven the Creator sees how the nations, but also the churches, position themselves against the apple of His eye. Let's not take that too lightly.

What are the nations waiting for what they do to Israel! EU and the Netherlands wake up !! 

In a number of places He explicitly says to Israel (for example in 2 Ch. 7:20 and Jer. 2: 7) that the land is “My land”. Israel is allowed to dwell in the land flowing with milk and honey. 

Loesje: Giving Israel away is not what you read in the Bible!

Loesje read in the Word of God that the Land of Israel is attributed to the Jewish People. Unfortunately for you, if you would like to see it differently, there is no way to get it. Israel, according to the Bible, is a people set apart (sanctified) by God to live in dependence on the Father. It is called to form a picture on earth of a people living according to God's desires and patterns in the face of all mankind. A people through which God can dwell among the people and through which it becomes visible what it is to live with God in this world. 

Loesje, The Covenant with Israel has been established. His Son Yeshua will soon take place there. Pay close attention to the clouds Loesje, you even write the sun is in the clouds!
But soon the Son will be on the clouds ..

Shalom Dre

 

309 views