Created by: Simon Soesan

2021-02-09: ‘Klagen, klagen en nog eens klagen’ – Een nieuwe column van Simon Soesan - "Complain, complain and complain again" - A new column by Simon Soesan

Fatou Bom Bensouda is een Gambiaans juriste en voormalig politica. Ze was minister van Justitie van Gambia en is sinds 15 juni 2012 de aanklager bij het Internationaal Strafhof. Sinds september 2004 was ze daar al plaatsvervangend aanklager. Foto ICC.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ze moest zo nodig, de Algemene Aanklaagster van het Internationale Criminele Gerechtshof. Net voordat ze klaar was met haar functie, net voordat er een nieuwe Algemene Aanklager wordt gekozen, besloot deze dame in het openbaar een stevig windje te laten en besloot dat zij, en zij alleen, reden zag om Israël te onderzoeken voor oorlogsmisdaden. U leest het goed.

Door: Simon Soesan - Joods.nl

In principe prima, een ieder mag en moet onderzocht worden als er reden is. Echter de reden hier is een internationaal erkende terroristenorganisatie, de PLO, die de klacht in diende, terwijl het Hof alleen klachten van landen kan behandelen en dan ook nog enkel en alleen landen die het Hof erkennen en vice versa.

Maar dat kon de pret niet drukken. En waarom ook eigenlijk niet?

Wat, je kan geeneens meer een eerbare terrorist zijn, die huizen, scholen, restaurants, bussen etc., etc., opblaast en dan niet mogen klagen als ze achter je aan zitten? Kan Duitsland de Amerikanen en Britten niet aanklagen vanwege de zware bombardementen van toen? Of, nog beter: laat Japan Amerika aanklagen voor de super bommen die ze op Nagasaki en Hiroshima gegooid hebben!!

Dit wordt lol, want, volgens Fatou Bensouda kan dus vanaf nu elke verkrachter, moordenaar, elke deurwaarder, elke misdadiger een klacht indienen vanwege “vervolging”. Want het is niet eerlijk. Want Palestina is het enige land dat bezet werd nadat het nooit bestaan heeft en zij, Bensouda, is klaar met haar werk in Den Haag dus waar moet een mens heen? Nee, dan maar zeggen dat het bestraffen, voorkomen en achterhalen van terrorisme onderzocht kan worden als een misdaad.

Ik hoop dat er een onderzoek gaat komen, want niemand staat boven een onderzoek. En ik neem aan dat er heus gevallen zullen zijn waar soldaten door het lint zijn gegaan, maar ik verwacht niet dat er iets vreselijks gevonden gaat worden. Om de doodgewone reden dat er niets vreselijks gebeurd is, behalve het feit dat oorlog zelf iets vreselijks is. En ik spreek uit ervaring. 

In mijn jaren als dienstplichtige in Israël, zowel als de vele jaren als reservist, heb ik genoeg gezien en meegemaakt. Bijvoorbeeld, toen we, ooit in Libanon, een gewonde terrorist vonden en hem snel naar de medische eenheid brachten, waar de huilende man werd geholpen, inclusief infuus, waarna – als dank – hij een pistool ergens vandaan haalde (wie denkt eraan om een gewonde te checken voor verborgen wapens?) en de hospik doodschoot. En nee, we schoten de terrorist niet dood.

Toch even aan Bensouda vragen onder welke rubriek we dit kunnen achterlaten bij haar.

In de film Apocalypse Now, beschrijft Marlon Brando, als doorgeslagen commandant, de oorlog en al wat het meebrengt, in een paar rake woorden: “the horror of it all”, zegt hij en ik kan getuigen hoe juist die beschrijving is. Al de training, alle films en al wat u leest is niets vergeleken bij de waarlijke verschrikkingen van een oorlog, hoe “juist” het ook kan zijn. Want soms is er geen keus, Soms moet je wel en soms moet je de eerste klap uitdelen. Wat schreef Sun Zu in “The art of war”? “Als u in vrede wilt leven, bereid u dan voor op oorlog.”

En daar kwam dan het ICC, oftewel International Criminal Court, met een bijna criminele gedachte. Want heus, men weet wie wat begon en wie wat deed in al die verloren jaren van agressie tussen ons en onze buren. Men weet dat massamoordenaars steden, straten en gebouwen naar zich genoemd krijgen van de Palestijnen. Men weet hoeveel doden en gewonden er aan beide kanten zijn gevallen en hoe dat gebeurd is. Maar ja, het Hof zetelt in Nederland, dus meteen weten wij dat we in een precaire situatie zitten, waar het hele dorp zegt dat je zuster een hoer is, terwijl je helemaal geen zuster hebt: bewijs dat maar.

Uiteraard geniet de pers van elk moment. Lekker het vuur aanwakkeren, weet je veel wat voor scoop er nog komt. Want het makkelijkst is te zeggen dat een land verantwoordelijk is en niet een bende geiteneukers die ook nog eens 70% van alle financiële steun in hun eigen zakken stoppen.

Maar u leest mijn column omdat u joods.nl een prima site vindt (ik ook, trouwens!) en daarom weer een scoop voor u, de vaste lezers: de Palestijnen hadden al jaren een eigen land kunnen hebben. Echt waar. Maar doen moet je op vrede doelen en niet om de destructie van een ander land. Maar daar zat geen geld in voor de moordenaars, dan ben je snel klaar en hebt een land met regulatie en wetten, wat heb je daar nou aan? Nee: beter dit: klagen, klagen en nog eens klagen. En als er niet te klagen is dan klaag je over het feit dat er niets te klagen is. Er is altijd wel een journalist of rechtskundige te vinden die die onzin koopt en verder zal verkopen. 

En als niets mocht helpen, dan heb je nog altijd een Nederlandse minister, getrouwd met een terrorist, die graag terroristen helpt.

Mocht deze column aanstootgevend vinden, stuur het dan naar mevrouw Bensouda, die graag hoort hoe slecht wij Joden zijn.

Noem ons maar onkruid, Gretta!

Want wij vergaan niet.***********************
ENGLISH:

Fatou Bom Bensouda is a Gambian lawyer and former politician. She was the Minister of Justice of The Gambia and has been the prosecutor at the International Criminal Court since June 15, 2012. She had been deputy prosecutor there since September 2004. Photo ICC.

If necessary, she had to be the General Prosecutor of the International Criminal Court. Just before she finished her office, just before a new General Prosecutor is elected, this lady decided to blow a wind in public and decided that she, and she alone, saw reason to investigate Israel for war crimes. You read it right.

By: Simon Soesan - Joods.nl

In principle fine, everyone can and should be examined if there is a reason. However, the reason here is an internationally recognized terrorist organization, the PLO, that filed the complaint, while the Court can only deal with complaints from countries and then only countries that recognize the Court and vice versa.

But that did not spoil the fun. And why not?

What, you can't even be an honorable terrorist, blowing up houses, schools, restaurants, buses, etc., etc., and then not being allowed to complain if they are after you? Can Germany not sue the Americans and British for the heavy bombing of that time? Or, even better, let Japan sue America for the super bombs they dropped on Nagasaki and Hiroshima !!

This is going to be fun, because, according to Fatou Bensouda, from now on any rapist, murderer, bailiff, any criminal can file a complaint for “prosecution”. Because it is not fair. Because Palestine is the only country that was occupied after it never existed and she, Bensouda, has finished her work in The Hague, so where does a person have to go? No, then just say that punishing, preventing and tracing terrorism can be investigated as a crime.

I hope there will be an investigation, because no one is above an investigation. And I suppose there will have been cases where soldiers have gone wild, but I don't expect anything terrible to be found. For the simple reason that nothing terrible has happened except the fact that war itself is a terrible thing. And I speak from experience.

In my years as a conscript in Israel, as well as the many years as a reservist, I have seen and experienced enough. For example, once in Lebanon, when we found a wounded terrorist and rushed him to the medical unit, where the crying man was helped, including IV, and then - as a thank you - he pulled a gun from somewhere (who is thinking about taking a wounded check for hidden weapons?) and shot the medic. And no, we did not shoot the terrorist.

Still just ask Bensouda under which section we can leave this with her.

In the film Apocalypse Now, Marlon Brando, as a devastated commander, describes the war and all that it entails in a few striking words: “the horror of it all”, he says and I can testify how correct that description is. All the training, all the movies, and all that you read is nothing compared to the veritable horrors of war, however "right" it may be. Because sometimes there is no choice, Sometimes you have to and sometimes you have to deal the first blow. What did Sun Zu write in "The art of war"? "If you want to live in peace, prepare for war."

And then there came the ICC, or International Criminal Court, with an almost criminal idea. Because we know who started what and who did what in all those lost years of aggression between us and our neighbors. It is known that mass murderers are named after themselves by the Palestinians. It is known how many deaths and injuries have occurred on both sides and how that happened. But yes, the Court is based in the Netherlands, so we immediately know that we are in a precarious situation, where the whole village says that your sister is a whore, while you have no sister at all: prove that.

Naturally, the press enjoys every moment. You know a lot what kind of scoop is to come. Because the easiest way is to say that a country is responsible and not a gang of goat fuckers who also put 70% of all financial support in their own pockets.

But you are reading my column because you think joods.nl is a great site (me too, by the way!) And therefore a scoop for you, the regular readers: the Palestinians could have had their own country for years. Really. But you should aim for peace and not for the destruction of another country. But there was no money in it for the killers, then you are done quickly and you have a country with regulations and laws, what good is that? No: better this: complain, complain and complain again. And if there is nothing to complain about, you complain about the fact that there is nothing to complain about. There is always a journalist or legal expert who buys that nonsense and will sell it on.

And if nothing should help, you still have a Dutch minister, married to a terrorist, who likes to help terrorists.

If you find this column offensive, please send it to Mrs. Bensouda, who would like to hear how bad we Jews are.

Call us weeds, Gretta! 

Because we do not perish.

219 views