Created by: Bert Panhuise

2021-02-12: Scheiding der geesten door Bert Panhuise - Separation of spirits by Bert Panhuise

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na de inzegening van president Joe Biden werden er veel mooie woorden gesproken zoals: ‘President zijn voor alle Amerikanen; het herstel van de eenheid en bidden voor de genezing van Amerika.’ Donald Trump krijgt natuurlijk de schuld van de enorme verdeeldheid, maar over de werkelijke oorzaak hoor je bijna niemand. Deze gigantische verdeeldheid heeft een geestelijke basis waar de seculiere wereld weinig oog voor heeft. Het heeft vooral te maken met de secularisatie en afval van het geloof in het voorheen zo christelijke Amerika. One Nation under God, nietwaar? 

In de VS waren bijbelgetrouwe christenen een generatie geleden nog wel in de meerderheid, maar die periode zien we nu ten einde lopen als er geen wonder gebeurt. En dat heeft een grote scheiding der geesten tot gevolg. Dit is mede ontstaan omdat politiek links in Amerika het grootste deel van de media beheerst en de universiteiten (daar zijn nauwelijks nog conservatieve hoogleraren te vinden) en nu ook de sociale media, die steeds vaker laten merken weinig op te hebben met conservatieve (lees: christelijke) uitingen. Niet verwonderlijk dus dat een groot deel van de Amerikaanse jeugd op de communist Bernie Sanders stemde. Dat was vroeger ondenkbaar geweest... 

Barack Obama“Let me be clear; I will always support Planned Parenthood, so my daughters will have a choice!” 

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen (USCCB) in de VS reageerde verheugd op de verkiezing van de katholiek Joe Biden. Hun voorzitter, aartsbisschop José Gomez zei onder meer: ‘We zijn hier om Jezus Christus te volgen en om Zijn Koninkrijk op aarde te bouwen.’ Dus deze katholieke president verkondigt regelmatig dat alle pro-life maatregelen van Donald Trump worden teruggedraaid en dan nog durft bisschop Gomez te beweren dat ze Gods Koninkrijk aan het bouwen zijn? Er kwam gelukkig een felle tegenreactie van de katholieke pro-life bisschop Joseph Strickland. Een dag voor de inauguratie van Biden schreef hij op Twitter: ‘Een donkere wolk is over dit land neergedaald omdat de USCCB- bisschoppen en Planned Parenthood gezamenlijk verklaarden de Biden-Harris regering te ondersteunen, die dus het doden van onschuldig leven onder hun leiding gaan toestaan gedurende alle negen maanden van de zwangerschap.’ 

De vader van Bill Gates, Bill Gates senior, was lange tijd directeur van de 600 Planned Parenthood abortusklinieken waar zelfs infanticide (9-maanden abortus) plaatsvindt... 

‘God haat handen die onschuldig bloed vergieten’ Spreuken 6:17 In mijn column van december 2019 schreef ik dat de wereld op een dag zal merken dat niet het aardse klimaat het grootste probleem wordt, maar het geestelijke klimaat. Met bovenaan het lijstje van dingen die God zeer bedroeven: de vijanden van Israël subsidiëren en kinderen die naar Gods beeld geschapen zijn, aborteren. Nederland legaliseerde abortus als eerste ter wereld en is het enige land in Europa met zwangerschapsafbreking tot 6 maanden (ruim 30% is levensvatbaar). Daar gaat ons land en de rest van de wereld eens een prijs voor betalen zeg ik al jaren. Dat ik zo fel ben komt mede omdat ik zo’n 15 jaar geleden een bijzondere droom had. Ik stond in een volle zaal te spreken en zei: ‘De aarde beeft als we onze kinderen offeren aan de afgoden.’ Op hetzelfde moment begon de grond onder onze voeten te beven, allemaal gillende mensen in de zaal, enz. Toen ik wakker werd, vertelde ik mijn droom aan Ellen. Die zondag was er een prediker uit Australië in onze gemeente en hij gaf een paar profetische woorden aan mensen. Ik zei tegen Ellen dat ik graag een bevestiging zou willen: was dit zomaar een droom of wilde God iets zeggen? Ik had het nog niet gezegd of de prediker riep mij naar voren en zei: ‘De Heer laat mij zien dat je ergens in een ruimte staat en de aarde schudt onder je voeten.’ Toen wist ik genoeg en daalde een diep besef bij mij binnen dat de genadetijd bijna voorbij is.. 


Bert Panhuise is voorzitter van stichting Eurospirit www.eurospirit.nl. 

Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7,
elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur. **********************************************
ENGLISH:

After the inauguration of President Joe Biden, many fine words were spoken such as: "Being President for all Americans; restoring unity and praying for the healing of America. Donald Trump, of course, gets blamed for the huge division, but you hardly hear about the real cause. This massive division has a spiritual basis that the secular world pays little attention to. It has mostly to do with the secularization and apostasy of faith in formerly Christian America. One Nation under God, right?

By Bert Panhuise

In the U.S., Bible-believing Christians were still in the majority a generation ago, but we are now seeing that period come to an end if no miracle happens. And that has resulted in a great separation of minds. This has come about partly because the political left in America controls most of the media and the universities (conservative professors are hardly to be found there anymore) and now also the social media, which are increasingly showing little interest in conservative (read: Christian) expressions. Not surprisingly, a large part of the American youth voted for the communist Bernie Sanders. That would have been unthinkable in the past... 

Barack Obama: "Let me be clear; I will always support Planned Parenthood, so my daughters will have a choice!" 

The U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) reacted joyfully to the election of Catholic Joe Biden. Their president, Archbishop José Gomez said, among other things, "We are here to follow Jesus Christ and to build His Kingdom on earth. So this Catholic president regularly proclaims that all of Donald Trump's pro-life measures will be reversed, and even then Bishop Gomez dares to claim that they are building God's Kingdom? Fortunately, there was a fierce counter-reaction from Catholic pro-life Bishop Joseph Strickland. A day before Biden's inauguration, he wrote on Twitter, "A dark cloud has descended over this country as the USCCB bishops and Planned Parenthood jointly declared their support for the Biden-Harris administration, which is thus going to allow the killing of innocent life under their leadership during all nine months of pregnancy. 

Bill Gates' father, Bill Gates senior, was longtime director of the 600 Planned Parenthood abortion clinics where even infanticide (9-month abortion) takes place...

'God hates hands that shed innocent blood' Proverbs 6:17 In my December 2019 column, I wrote that one day the world will find that it is not the earthly climate that becomes the biggest problem, but the spiritual climate. With at the top of the list of things that greatly grieve God: subsidizing Israel's enemies and aborting children created in God's image. The Netherlands legalized abortion first in the world and is the only country in Europe with termination of pregnancy up to 6 months (over 30% are viable). Our country and the rest of the world will pay a price for this I have been saying for years. The fact that I am so vehement is partly because I had a special dream about 15 years ago. I was standing in a packed room speaking and said, "The earth trembles when we sacrifice our children to the idols. At the same time, the ground began to tremble under our feet, all the people in the room were screaming, etc. When I woke up, I told my dream to Ellen. That Sunday there was a preacher from Australia in our church and he gave some prophetic words to people. I said to Ellen that I would like confirmation: was this just a dream or did God want to say something? I hadn't said it yet or the preacher called me forward and said, "The Lord show me that you are standing in a room somewhere and the earth is shaking under your feet. Then I knew enough and a deep realization descended upon me that the time of grace is almost over. 


Bert Panhuise is chairman of the Eurospirit Foundation www.eurospirit.nl.

Eurospirit Television can be seen weekly at Family7,
every Sunday at 14:30 and 00:30. 291 views