Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Antisemitische smurfen! - Anti-Semitic Smurfs!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Antisemitische smurfen!

Ik zag een treffend artikel op het internet met het kopje (Antisemitische smurfen). Ja, wat moet je daar mee als smurfenverzamelaar! Misschien als je nog nooit van deze blauwe figuurtjes gehoord of gezien heb? Luister eens naar Vader Abraham en het smurfenlied dan wordt het je duidelijk. Ik kan geen antisemitische dingen vinden in en over deze serie en deze blauwe wezentjes. 

Eerlijk gezegd ben ik een verzamelaar van deze blauwe wezentjes en dit had ik nog nooit gehoord, een Antisemitische smurf. Persoonlijk kreeg ik een glimlach op mijn gezicht toen ik dit artikel aan het lezen was en tegelijk bedroefd dat tot in het smurfendorp dit geluid door getrokken wordt. Vele verzamelaars krabbelde zich achter hun blauwe oortjes. (lol)

Wat betekend antisemitisch eigenlijk! Antisemitisme is een ander woord voor Jodenhaat. Het is een vorm van discriminatie. Iedereen kijk wel naar het journaal en je ziet al heel snel de berichten voorbij gaan over Antisemitisme. 

In Duitsland was pas geadviseerd aan de Joden geen keppeltje meer te dragen. We zouden eens een advies aan de moslima moeten geven om geen hoofddoek te dragen. Ben benieuwd wat er zou gebeuren als dit op het journaal zou komen. Ik denk dat je het wel kan raden! De hele Arabische wereld op zijn kop. 

Maar, ook de kerk is schuldig: Terug naar het verleden. Daar was eens….. begint de werkelijkheid van dit waar gebeurd verhaal.

Het gaat pas echt mis als het Christendom in de vierde eeuw onder de Romeinse keizer Constantijn een staatsgodsdienst wordt. Dan worden joden, op theologische gronden, gaandeweg uitgesloten in de samenleving. (Net zoals nu) Het theologische debat van christenen met het Jodendom is natuurlijk legitiem, maar er wordt een grens gepasseerd als die antisemitisme tot gevolg heeft. Vooral de godsmoord – het idee dat joden Jezus hebben gekruisigd – vormde de theologische rechtvaardiging van antisemitisme.”  (om deze feiten kan je niet heen). Hier nam de kerk de positie in dat de kerk nu het geestelijk Israel is). Let wel, dit zeggen niet alle kerken!.

Gelukkig is er veel ten positief veranderd. In de vroege twintigste eeuw neemt de Rooms-Katholieke Kerk al afstand van racistisch antisemitisme. Na de Tweede Wereldoorlog nemen alle grote kerken ook afstand van de eigen traditie van christelijk antisemitisme. 

Antisemitisme, er wordt gelukkig veel aandacht aan besteed. Helaas antisemitisme manifesteert zich ook in Nederland zowel verbaal als fysiek geweld tegen joden en Joodse instituties.
Misschien gaat het allemaal aan je voorbij. Maar de feiten liegen er niet om. Het gebeurt elke dag opnieuw. Er is nog een hele lange weg te gaan tegen antisemitisme.

De smurfen zijn dus toch lieve blauwe boswezentjes zoals in de tekenfilmpjes te zien is, het zijn geen antisemitische monstertjes zoals wordt beschreven in een bepaald artikel op het internet. Konden de Joden maar net zo vredig leven in deze wereld zoals smurfen in het smurfendorp. Bleef Israel maar eens 1 dag zonder dreiging van de landen die Israel als een gezwel willen verwijderen van de landkaart.

Maar de belofte voor dit Volk staat vast. Hij de Verlosser van Israel zal komen en Zijn Volk recht doen. 

Shalom Dre


***************************************************
ENGLISH:

Anti-Semitic Smurfs!

I saw a striking article on the internet with the headline (anti-Semitic smurfs)Yes, what do you do with that as a smurf collector! Perhaps if you have never heard or seen of these blue figures? Listen to Father Abraham and the Smurfs song then it becomes clear to you. I cannot find anti-Semitic things in and about this series and these blue creatures.

To be honest, I am a collector of these blue creatures and I had never heard of this, an anti-Semitic smurf. I personally got a smile on my face when I was reading this article and at the same time saddened that this sound was drawn into the smurf village. Many collectors scrambled behind their blue ears. (Fun)

What does anti-Semitic actually mean! Anti-Semitism is another word for hatred for Jews. It is a form of discrimination. Everyone looks at the news and you soon see the messages passing by about anti-Semitism.

In Germany it was only advised that the Jews should no longer wear a keppeltje. We should give an advice to the Muslim woman not to wear a headscarf. I'm curious what would happen if this was on the news. I think reader of this article that you can guess! The entire Arab world upside down.

But, the church is also guilty: Back to the past. Once upon a time ... the reality of this true story begins.

It only really goes wrong when Christianity became a state religion under the Roman emperor Constantine in the fourth century. Then, on theological grounds, Jews are gradually excluded from society. (Just like now) The theological debate of Christians with Judaism is of course legitimate, but a border is passed if it results in anti-Semitism. The murder of God in particular - the idea that Jews have crucified Jesus - was the theological justification of anti-Semitism. ”(You can't ignore these facts) Here the church took the position that the church is now spiritual Israel. not all churches say !.

Fortunately, much has changed for the better. In the early twentieth century the Roman Catholic Church all distance from racist anti-Semitism. After the Second World War, all major churches also distance themselves from their own tradition of Christian anti-Semitism.

Anti-Semitism, fortunately a lot of attention is paid to it. Unfortunately anti-Semitism also manifests itself both verbally and physically in the Netherlands against Jews and Jewish institutions. Maybe it will all pass you by. But the facts don't lie. It happens every day. There is still a very long way to go against anti-Semitism.

The smurfs are therefore sweet blue forest creatures as can be seen in the cartoons, they are not anti-Semitic monsters as described in a certain article on the internet. If only the Jews could live as peacefully in this world as smurfs in the smurf village. Israel remained for 1 day without threat from the countries that want to remove Israel from the map as a tumor….

But the promise for this people is certain.

He the Redeemer of Israel will come and do justice to His People.


Shalom Dre