Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Antisemitisme in een ander jasje? - Anti-Semitism in a different way?


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Die magere lange arm uit de trein, die smeekte om een beker water, zelfs in ruil voor zijn gouden horloge. Dit beeld bleef hem al die jaren bij. Zijn vader weigerde die beker water te geven

Bron: Ria Doekes, Yad l'Ami, 22 december 2018

Deze week had ik een afspraak in Jeruzalem. Het gebeurt regelmatig dat mensen in contact willen komen met de stichting. Deze keer was het om een gift in ontvangst te nemen. Wat een ontroerend verhaal kreeg ik te horen. Hun vriend kan er nog steeds niet van los komen, wat zijn vader gedaan (of niet gedaan) heeft, zeventig jaar geleden.

Vandaag de dag?
Een andere Jodenhaat, maar met het zelfde doel. Of er nu in Vegas op een huis van Joden geschreven staat, ‘Heil Hitler’, of dat de synagoge in Basel, Zwitserland vernield is. Of het nu in Pittsburgh was, waar 8 Joden in de synagoge dood geschoten werden onder de schreeuw van ‘Alle Joden moeten sterven’, of dat wat de Officier van de Labour partij in de  UK zegt: ‘De Joden zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen in de wereld’, of al die antisemitische graffiti op Joodse begraafplaatsen met Holocaust leuzen, of BDS, "Koop geen Israëlische producten, koop niet bij Joden". In 1935  'Kauf nicht bei Juden'  Ander jasje?  Nee, het is allemaal hetzelfde. 

Negen van de tien Joden zeggen het gevoel te hebben dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. Dit bevestigde een Europees Bureau voor de grondrechten (FRA), een EU-instelling. Twaalf landen deden mee aan het onderzoek. Ruim een kwart van hen die ondervraagd werden, zijn het afgelopen jaar fysiek of verbaal lastig gevallen, daarvan zegt de helft bang te zijn, om in het komende half jaar het slachtoffer te worden. Vier op de vijf Joden doen zelfs geen aangifte meer van ernstige incidenten; denkend dat dit geen enkele zin meer heeft.

Geef ik die beker koud water?
Eens zal Hij zeggen: "Ik heb dorst gehad en jij hebt mij te drinken gegeven'. (Of niet). Alles wat jullie gedaan hebben voor één van mijn minste broeders, dat heb je voor Mij gedaan. Jullie zijn door Mijn Vader gezegend". (Of vervloekt)

Nog nooit is de haat tegen Israel, zo erg geweest als in onze tijd. Zelfs niet in de jaren 1940/45. Het antisemitisme neemt schrikbarend toe in de wereld. Omdat dit zo ernstig is, roep ik iedereen op: “Niet meer te zwijgen.” Is het normaal dat rondom de Gazastrook een diepe betonnen muur, van 20 tot 80 meter diep, in de grond geplaatst moet worden, om de terroristische tunnels te blokkeren uit Gaza? Men schat dat één tunnel 3 miljoen dollar kost, aan cement, elektrische apparatuur en arbeidsuren. In het laatste jaar zijn daar 15 tunnels gevonden. Dat is 45 miljoen dollar. Dat allemaal van het geld van de VN, o.a. uit Nederland. Hoeveel mensen kun je daarmee voeden? Of hoeveel scholen en ziekenhuizen hadden er gebouwd kunnen worden? Is het normaal dat alle scholen in het zuiden bescherming nodig hebben, en dat de school in Sa’ad als één grote schuilkelder gebouwd is? In de afgelopen week zijn er vier tunnels gevonden, om de krankzinnige daden van Hezbollah aan de grens bij Libanon te ontmantelen. UNIFIL, de vredesmacht van de VN zit toch in zuid Libanon? Peacekeepers maar is hun iets ontgaan?? Is de haat tegen Israel zo diep in de Verenigde Naties, dat ze de kant van de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah kiezen? Vorige week werd Hamas zelfs niet meer veroordeeld in de VN, ondanks de meerderheidIs dit niet ten diepste haat tegen de God van Israël? Tegen uw God en mijn God? Zeer ernstig! 

Daarom: “Om Sion’s/Israel’s wil zal ik niet langer zwijgen. Daarom, omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten. Totdat Zijn heil opgaat als een lichtglans en Zijn verlossing als een brandende fakkel" Jes.62:1. Zo'n bekende tekst, maar zo urgent om hieraan in onze dagen gehoor te geven. 

Totdat HIJ komt!

________________________________________________________________

ENGLISH

Skinny long arm from the train, begging for a cup of water, even in exchange for his golden watch. This image remained with him all those years. His father refused to give that cup of water

By: Ria Doekes, Yad l'AmiDecember 22, 2018

This week I had an appointment in Jerusalem. It happens regularly that people want to get in touch with the foundation. This time it was to receive a gift. They told me such a moving story. Their friend still can’t get rid of what his father did (or actually didn’t do) seventy years ago

Nowadays? 
Another hatred of Jews, but with the same goal. Whether in Vegas where it is written on a house of Jews, 'Heil Hitler', or the destruction of a synagogue in Basel, Switzerland. Whether it was in Pittsburgh, where 8 Jews were shot dead in the synagogue while the gunman shouted 'All Jews must die', or the statement of the Officer of the Labor party in the UK: 'The Jews are responsible for all the wars in the world', or all the anti-Semitic graffiti on Jewish cemeteries using Holocaust slogans, or BDS, "Do not buy Israeli products, do not buy from Jews". In 1935 'Kauf nicht bei Juden' (Don't buy by Jews) Different way? No, it's all the same.

Nine out of ten Jews say, they feel that anti-Semitism has increased significantly in the last five years. This confirmed a European Agency for Fundamental Rights (FRA), an EU institution. Twelve countries participated in the study. More than a quarter of those who were interviewed were physically or verbally harassed during the past year, half of them said to be afraid of becoming victims in the coming six months. Four out of five Jews do not even report serious incidents; thinking it’s meaningless.

Do I give that cup of cold water?
He will say one day, "I was thirsty, and you let me drink." (Or not). Everything you have done for one of the least of my brothers, you have done for me. You have been blessed by My Father". (Or cursed).

Never has the hatred against Israel been as bad as in our time. Not even in the years 1940/45. Anti-Semitism is increasing in the world in an alarming way. Because this is so serious, I call on everyone: "Not to be silent." Is it normal to place a deep concrete wall, 20 to 80 meters deep, in the ground around the Gaza Strip in order to block the terrorist tunnels? from Gaza? It is estimated that one tunnel costs 3 million dollars, spent on cement, electrical equipment and working hours. In the last year, 15 tunnels were discovered in that area. That's 45 million dollars. All of the money from the UN, including from the Netherlands. How many people can you feed with that amount of money? Or how many schools and hospitals could have been built? Is it normal that all schools in the south need protection, and that the school in Sa'ad is built like a large shelter? In the past week, four tunnels have been found to dismantle the insane acts of Hezbollah at the Lebanese border. UNIFIL, the UN peacekeeping force is in southern Lebanon?Peacekeepers but did they miss something? Is the hatred against Israel so deep in the United Nations, that they choose the side of the terrorist organizations Hamas and Hezbollah? Last week, Hamas was no longer condemned in the UN, despite the majority. Is this not tremendous deep hatred against the God of Israel? Against your God and my God? Very serious!

Therefore, "For Zion's sake I will not keep silent, and for Jerusalem's sake I will not be quiet, until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a burning torch", Isa.62:1. Such a familiar text, but so important to respond to in our day and time.

Until HE comes!