Avi Lipkin, is de Unesco nog serieus te nemen?

De schandalige “fake news” beslissing van de UNESCO dat het graf van de patriarchen van Hebron een heilige plaats van de moslims is, zou nog enigszins reëel zijn als Ismaël, Hagar en Ezau daar naast Abraham, Izaak en Jakob, de voorvaders en Sarah, Rebecca en Leah, (Drie van de vier matriarchen) begraven zouden zijn. Maar de islamitische lijn van Ismaël, Hagar en Esau is er niet.

Dus waar werden ze begraven? Waar zijn hun grafen? Als we de Bijbel als gids moeten nemen, was Ismaël een "wilde ezel", iemand wiens hand tegen de hand van zijn broeders was, wat profetisch betekent dat Ismaël een strijder was die altijd strijdt met alle anderen, zelfs voordat zijn broeders geboren waren. Het zegt ook dat "Ismaël zal leven in het gezicht van zijn broeders", wat voortdurende oorlogvoering inhoudt. Genesis 25 zegt dat Ismaël is overleden voor zijn broeders of: Hij die bij het zwaard woont, sterft door het zwaard. Esau was ook “door Izaak gezegend" dat Esau door het zwaard zou leven. Ook hij, stierf vechtend, geloof ik.

Toen Jakob terugkwam uit Padan Aram met zijn vier vrouwen, 12 kinderen en kudden, vertelden de afgevaardigden hem dat 400 mannen Esau begeleiden om Jakob te ontmoeten. Deze 400 mannen waren de kinderen en kleinkinderen van Ismaël, gezien het feit dat Ismaël 12 zonen had en waarschijnlijk hetzelfde aantal dochters.

Ik geloof dat Ismaël en Esau 99 oorlogen in de woestijn met andere stammen hebben kunnen winnen, maar toen ze de 100ste oorlog verloren, was er niemand om hen te begraven en werden ze door de aasgieren gegeten. Daarom werden ze niet in Hebron begraven met Abraham, Izaak en Jakob, samen met Sarah, Rebecca en Leah. Dus er is geen aanwezigheid van de afstamming die door God is afgewezen.

Hebron is helemaal niet heilig voor de moslims en ze hebben er geen aanspraak op, anders dan het ontkennen aan de Joden en Christenen die Gods gekozen afkomst koesteren.

Het antwoord is precies daar in het Bijbelboek van Genesis.

Today’s disgraceful "fake news" decision by UNESCO that Hebron's Tomb of the Patriarchs is a Moslem holy sight would make some sense if Ishmael, Hagar and Esau were buried there alongside Abraham, Isaac and Jacob, the forefathers as well as Sarah, Rebecca and Leah, (three of the four matriarchs). But the Islamic lineage of Ishmael, Hagar and Esau is not there.

So where are they buried? Where are their graves? If we are to take the Bible as a guide, Ishmael was a "wild ass", someone whose hand was against all his bretherns hand, meaning, prophetically that Ishmael was a warrior constantly fighting everyone else even before his brethren were born. It also says "Ishmael will live in the face of his brethren", which means constant warfare. In Genesis 25, it says Ishmael died in the face of his brethren or: He who lives by the sword, dies by the sword. Esau was also "blessed" by Isaac that Esau would live by the sword. He, too, died fighting I believe.

When Jacob returned from Padan Aram with his four wives, 12 children and flocks, the emissaries told him that 400 men

were accompanying Esau coming to meet Jacob. These 400 men were the children and grandchildren of Ishmael, considering

that Ishmael had 12 sons and probably the same number of daughters.

I believe that Ishmael and Esau may have won 99 wars in the desert with other tribes, but when they lost the 100th war, there was no one to bury them and they were eaten by the vultures. That's why they are not buried in Hebron with Abraham, Isaac, and Jacob, as well as Sarah, Rebecca and Leah. So there is no presence of the lineage rejected by God.

Hebron is not holy to the Moslems at all and they have no claim to it other than denying it to the Jews and Christians who cherish God's chosen lineage.

The answer is right there in the Bible's Book of Genesis.

875 views