Avi Lipkin. Re'eh

Shalom allemaal!

Deuteronomium 11:26-16:17

Vorige week lieten we bovenaan de lezing een foto zien van de reusachtige voetafdruk in Argaman, waar de Israëlieten over de Jordaan in het beloofde land Israël ingingen

De lezing van deze week, Re’eh, spreekt over de zegeningen op berg van de zegeningen (Mt. Gerizim) en de vervloekingen op Mt. Ebal, beide bergen liggen in de buurt van Nablus / Shechem.

Inderdaad, tot 1967 en de bevrijding van Shechem in de Zesdaagse Oorlog, was het niet mogelijk om deze gebieden in te gaan en archeologisch te bewijzen of dit de plaatsen die genoemd werden in de Bijbel waren of niet.

Maar sinds de decennia daarna en met de aanhoudende inspanningen van een archeoloog onder de naam Adam Zartal en zijn team, heeft men overtuigend kunnen bewijzen waar het altaar van Joshua is gebouwd, bedekt is en uiteindelijk opnieuw door het team van Zartal werd ontdekt.

Naast Argaman, Gilgal en andere reusachtige voetafdrukken in de Jordaan en Tirtzah-valleien, vinden we eindelijk het altaar van Joshua - en ook al in de vorm van een reusachtige voetafdruk. Deze voetafdrukken waren tekenen van Gods aanwezigheid in het gebied - zoals een vlag die aangeeft dat God hier de hand in had.

Dit was allemaal voor-Jeruzalem, voor-Shiloh, en misschien ook voor Bethel. Archeologisch aardewerk met de koolstofmethode gedateerd tot de 12e eeuw BCE bewijzen de juistheid van deze theorie. Naar mijn mening zijn deze voetafdrukken een voortzetting van die gevonden werden op Mt. Sinai in Arabië en andere gebieden in het Arabische schiereiland. Naar mijn mening zijn al deze gebieden territoriaal aaneengesloten.

Mijn zoon, Aaron, CEO van Lipkintours, is gespecialiseerd in rondleidingen in Bijbelse hartlandgebieden die niet echt door de meeste andere tourbedrijven worden bezocht en Aaron bewijst de waarheid van de Bijbel, dat al deze Bijbelse verhalen wetenschappelijk en archeologisch te bewijzen zijn. Aaron gebruikt een technologisch revolutionaire drone om dingen van boven te zien die lopend over de grond kunnen worden gezien.

In een tijd waarin de westerse beschaving en democratie op basis van de Bijbel van de Joden en christenen wordt bedreigd door seculiere atheïstische, niet-gelovig globalisme, samen met gewelddadig radicaal terrorisme, is het belangrijk om de waarheid te leren van onze beschaving en de mensheid.

Laten we de zegeningen boven de vervloekingen kiezen.

Ga naar de Berg der Zegeningen.

Bronmaterialen beschikbaar op: www.lipkintours.com en www.avilipkin.net.

Shabbat Shalom

Shalom all!

Last week, we showed at the top of the email, a picture of the giant foot formation in Argaman where the Israelites crossed over from Jordan into the promised Land of Israel.

This week's reading, Re'eh, talks about the blessings on Mt. Gerizim and the curses on Mt. Ebal, both mountains being in the Nablus/Shechem vicinity.

Indeed, until 1967 and the liberation of Shechem in the Six-Day War, it was not possible to go into the these areas and archaeologically prove whether or not these were the places mentioned in the Bible.

But over the decades since then and with the persistent efforts of an archaeologist by the name Adam Zartal and his team, we have been able to conclusively prove exactly where Joshua's altar was built, covered up, and then eventually re-discovered by Zartal's team.

In addition to Argaman, Gilgal, and other giant footprints in the Jordan and Tirtzah valleys, we finally find Joshua's altar -- and it, too, is enclosed in a giant footprint. These footprints were

signs of God's presence in the area -- like a flag denoting that God was in control here.

These were all pre-Jerusalem, pre-Shiloh, and perhaps pre-Bethel as well. Archaeological pottery finds carbon-dated to the 12th century BCE prove the veracity of this theory. In my opinion, these footprints are a continuation of those found at Mt. Sinai in Arabia as well as other areas in the Arabian peninsula. In my opinion, all these areas are territorially contiguous.

My son, Aaron, CEO of Lipkintours, specializes in tours of biblical heartland areas not really visited by most other tour companies and Aaron proves the veracity of the Bible, that all these biblical stories are scientifically and archaeologically proven to have taken place. Aaron uses revolutionary drone technologically to see things from above which cannot be seen walking on the ground.

In a time when Western Civilization and Democracy based on the Bible of the Jews and Christians are threatened by secular, atheist, non-believing globalism together with violent, radical terrorism, it is important to learn the truth in order to save our civilization and the human race.

Let us choose the blessings over the curses. Go to the Mountain of the Blessings.

Source materials available at: www.lipkintours.com and www.avilipkin.net.

Shabbat Shalom

Avi Lipkin

859 views