Avi Lipkin: Voor de eerste keer: Een Joods-christelijke partij voor de Knesset

“Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Daniël 2:21 (NBV)

Door Adam Eliyahu Berkowitz 23 mei 2018, 10:39 uur

Avi Lipkin, een bekende spreker die in meer dan 1.000 kerken heeft gesproken, kondigde aan dat hij de eerste gezamenlijke Joods-christelijke partij heeft gevormd en van plan is deze te leiden bij de volgende verkiezingen in de Knesset. Een nadere beschouwing van zijn motieven laat zien dat dit de golf van de toekomst kan zijn.

Op woensdag werd bekend gemaakt dat de partijaanvraag van Lipkin voor Gush Hatanachi (Bijbels Blok) werd aanvaard. Het oprichtingsdocument van de partij luidt als volgt:

"Het Bijbelblok beschermt iedereen die in de Bijbel gelooft en is tegen de etnische zuivering van Joden en christenen uit het land Israël. Het Bijbelblok vertegenwoordigt partijen over de hele wereld die Joods-christelijke, democratische westerse cultuur omhelzen.

"De partij zal ook werken aan de versterking van Israël door het formuleren van een programma ter verbetering van de public relations over de hele wereld door het werven van Joodse en christelijke sprekers en hen te trainen om Israëls imago in de wereld te verbeteren en de westerse democratie te beschermen.

De essentie van zijn partij is veel eenvoudiger.

“Het christendom heeft zijn aandeel gehad in de Jodenhaat, maar wij hebben ons aandeel in de christenhaat", vertelde Lipkin Breaking Israel News. "We moeten ophouden de christenen te haten. We moeten worden als Ruth en Naomi. Tijdens mijn rondleidingen heb ik gezien dat veel christenen er klaar voor zijn.

In een openhartig interview met Breaking Israel News legde Lipkin uit hoe deze visie van een hernieuwde relatie tussen Joden en christenen zinvol is in de Israëlische politiek. Hij ziet de christelijke bevolking snel een belangrijke factor worden, die op dit moment schokkend genoeg niet vertegenwoordigd is in de Knesset.

"Honderden jaren lang waren de enige christenen in Israël Arabisch," legde Lipkin uit. “Dit veranderde twintig jaar geleden toen een miljoen mensen Aliyah maakten naar Israël, voornamelijk uit de voormalige Sovjet-Unie. Hiervan was een volle derde niet Joods.

"Acht procent van de huidige bevolking in Israël is christelijk, maar zij hebben geen vertegenwoordiging in de Knesset," zei hij. "Tot voor kort hielden de Arabische christenen, die vroeger antisemitisch waren, zich op één lijn met de moslims. Tegenover het groeiende islamitische extremisme realiseren deze christelijke Arabieren zich langzaam dat ze moeten veranderen en langzaam wenden ze zich tot Israël en de Joden.

Want net zo als velen  Israël zien als toevluchtsoord en toevluchtsoord voor onderdrukte joden uit de hele wereld, ziet Lipkin Israël hetzelfde doel dienen voor zowel Arabische als westerse christenen.

"Joden zijn soeverein in Israël. We moeten onze christenen omarmen en beschermen tegen elke bedreiging van islamitische zijde. We moeten Bijbelgelovige christenen vertegenwoordigen in de Knesset.

"De Islamitische Jihad had twintig jaar geleden al plannen om elke Jood in het Westen te vernietigen. Door assimilatie en onderhuwelijking zullen we een tsunami zien van zes miljoen Joden uit Amerika en andere westerse landen die naar Israël komen, vergezeld van vier miljoen christelijke echtgenoten en familieleden. Dit is op handen en we moeten er klaar voor zijn.

Zijn partijlijst zal half Joods en half Christelijk zijn, afkomstig uit een breed spectrum van beide religies.

Lipkin maakte meer dan 50 jaar geleden Alija uit New York en woont in Kedar, Gush Etzion. Zeventien jaar lang was hij woordvoerder in het IDF. Hij is een productieve schrijver en heeft uitgebreid geschreven over de bedreiging die de islam vormt voor de westerse cultuur en meer in het bijzonder het christendom.

Hij werkte in 1988 voor de Likud-campagne in de Knesset, waar hij het partijplatform verzorgde en vertaalde in het Hebreeuws, Engels en Spaans. Na de overwinning van de Likud onder Yitzhak Shamir was hij hoofdredacteur en vertaler bij de persdienst van de regering.

Lipkin behaalde zijn masterdiploma aan het Joods Theologisch Seminarie van Amerika en wordt beschouwd als een van de pioniers in de Joods-christelijke betrekkingen.

For the First Time Ever: A Jewish-Christian Party To Run For Knesset

By Adam Eliyahu Berkowitz May 23, 2018 , 10:39 pm

“He changes times and seasons, Removes kings and installs kings; He gives the wise their wisdom And knowledge to those who know.” Daniel 2:20 (The Israel Bible™)

Avi Lipkin, a well-known lecturer who has spoken in over 1,000 churches, announced that he has formed the first joint Jewish-Christian party and intends to lead it in the next Knesset elections. A closer look at his motives reveals that this may be the wave of the future.

The acceptance of Lipkin’s Gush Hatanachi (Biblical Bloc) party application was announced on Wednesday. The party’s founding document reads:

“The Biblical bloc protects everyone who believes in the Bible and opposes the ethnic cleansing of Jews and Christians from the Land of Israel. The Biblical bloc represents parties all over the world who espouse Judeo-Christian, democratic Western culture.”

“The party will also work to strengthen Israel by formulating a program to improve public relations around the world by recruiting Jewish and Christian speakers and training them to improve Israel’s image in the world and protect Western democracy.”

The essence of his party is much more simple.

“Christianity has its share of hatred for Jews but we have our share of hatred for Christians,” Lipkin told Breaking Israel News. “We have to stop hating the Christians. We have to become like Ruth and Naomi. In my lecture tours, I have seen that many Christians are ready for this.”

In a candid interview with Breaking Israel News, Lipkin explained how this vision of a renewed relationship between Jews and Christians makes sense in Israeli politics. He sees the Christian demographic rapidly becoming a major factor which, shockingly, currently has no representation in the Knesset.

“For hundreds of years, the only Christians in Israel were Arab,” Lipkin explained. “This changed twenty years ago when one million people made Aliyah to Israel, mostly from the former Soviet Union. Fully one third were not Jewish.”

“Eight percent of the population in Israel today is Christian but they have no representation in the Knesset,” he said. “Until recently, the Arab Christians who used to be anti-Semitic aligned with the Muslims. In the face of growing Islamic extremism, these Christian Arabs are slowly realizing they need to change and slowly, they are turning to Israel and the Jews.”

Indeed, just as many see Israel as a refuge and sanctuary for oppressed Jews from around the world, Lipkin envisions Israel as serving the same purpose for Arab Christians as well as Western Christians.

“Jews are sovereign in Israel. We have to embrace and protect our Christians from any threat coming from the Islamic side. We need to give Bible-believing Christians representation in the Knesset.”

“The Islamic Jihad already had plans twenty years ago to annihilate every Jew in the West. Because of assimilation and intermarriage, we will see a tsunami of six million Jews from America and other Western countries coming to Israel accompanied by four million Christian spouses and relatives. This is imminent and we need to be ready for it.”

His party list will be half Jewish and half Christian taken from a broad spectrum of both religions.

Lipkin made aliyah over 50 years ago from New York and lives in Kedar, Gush Etzion. He served in the IDF as a spokesman for seventeen years. A prolific author, he has written extensively on the threat Islam poses to Western culture and, more specifically, Christianity.

He worked for the Likud’s Knesset campaign in 1988, editing and translating the party platform into Hebrew, English and Spanish. After the Likud victory under Yitzhak Shamir, he was a senior editor and translator in the news department of the Government Press Office.

Lipkin earned his Master’s Degree from the Jewish Theological Seminary of America and is considered one of the pioneers in Jewish-Christian relations.

Source: https://www.breakingisraelnews...


1212 views