Avi Lipkins visie over Pinchas


Shabbat Shalom aan ieder.

Elia de profeet, offerend op de Carmelberg.

Zoals ik de afgelopen week de lezing van Pinchas aan Balak verbond vanwege de heidense afgod aanbidders van de Midian en de reactie van Pinchas, zoon van Elazar, zoon van Aaron, zal ik ook deze week de laatste twee lezingen van het Boek Numeri verbinden, Matot / Masei met Pinchas.

In de eerste plaats moet worden benadrukt dat het Boek der Getallen echt het Boek van de Woestijn (Bamidbar) genoemd moet worden, dat is de Hebreeuwse naam.

Mijn betoog, iets dat nooit door Rabbijnen of andere commentatoren wordt gedeeld, is dat de 38 jaar van de Exodus in Arabië - in veel delen van het Arabische schiereiland, plaatsvond - en ik deel dit uitzicht met Jim en Penny Caldwell die dit 12 jaar in Saoedi-Arabië dit onderzochten.

In feite, bezochten Jim en Penny de echte Mt. Sinai, dat niet bij Santa Caterina ligt in het Egyptische schiereiland Sinai, maar in het noordwesten van Saoedi-Arabië in de "Madian" bergen. Madian is een andere vorm van Midian. Tegelijkertijd is één van de namen van de heilige stad van de moslims Medina Yathrib of Jethro. Ja, Jethro was de Hogepriester van Midian of Medina.

Dus waarom koppel ik Pinchas met Mt. Sinai? Want in de Haftorah die je voor Pinchas leest (1 Koningen / Hoofdstuk 19) spreekt het over Elia, de profeet die van Mt. Carmel naar Beer Sheba vluchtte, en de engel van de Heer vertelt hem om op te staan en te beginnen met lopen omdat het hem 40 dagen en 40 nachten zal kosten om de berg Horeb te bereiken. Dus de berg Horeb moest in Arabië liggen en niet op het Egyptische schiereiland Sinaï, waar veel farao’s van het farao-leger waren die de weg van de Israëlieten blokkeerden.

En inderdaad, Elia besteedt zijn tijd in een grot bij Mt. Horeb.

Voor christenen ging ook de apostel Paulus naar Arabië na zijn “Damaskuswegopenbaring” en bracht tijd rond in vermoedelijk in dezelfde grot.

Dus wat is de verbinding met Matot / Masei? Als je je Pinchas en Balak herinnert, spiezen Pinchas de Israëlische prins Zimri en de Midian tempelhoer die voor het Heilige der Heiligen copuleren, waardoor er een pest ontstaan is die 24.000 Israëlieten vermoordde. Met hun executie door Pinchas stopt de pest.

Nu was deze Cozbi Bat Tzur, (de dochter van Tzur), ik geloof de hoofdhoer van het Midianitische heidense religieuze systeem. Als Pinchas haar doodt, is dit een begin van een woestijnoorlog en vijf Midianitische opperhoofden, waaronder de vader van Cozbi, Tzur (The Rock) komen om haar dood te wreken. Zo worden ook de vijf hoofden gedood door de Israëlieten en ook de profeet Bilam die door Balak werd gehuurd om de Israëlieten te vervloeken is gedood.

Dus nu moeten de Israëliërs ophouden zich te verschuilen!!! En ga naar het land van de Amorieten naar het noorden. We zullen hierover volgende week, als God het wil, praten.

Shabbat Shalom van Avi Lipkin, momenteel in Kedar, Israël.

Shabbat Shalom to every one.

As I linked last week's reading of Pinchas to Balak due to the pagan idol worshippers of Midian and the response of Pinchas, son of Elazar, son of Aaron, so, too, this week I will connect the last two readings of the Book of Numbers, Matot/Masei with Pinchas.

Firstly, it must be emphasized that the Book of Numbers should really be called the Book of the Desert (Bamidbar) which is its Hebrew name.

My contention, something really never shared by rabbis or other commentators, is that the 38 years of the Exodus took place in Arabia -- in many parts of the Arabian peninsula, and I share this view with Jim and Penny Caldwell who spent 12 years in Saudi Arabia and researched this.

In fact, Jim and Penny visited the real Mt. Sinai which is not at Santa Caterina in the Egyptian peninsula of Sinai but in the northwest of Saudi Arabia in the "Madian" mountains. Madian is another form of Midian. At the same time, one of the names of the Moslem holy city of Medina is Yathrib or Jethro. Yes, Jethro was the High Priest of Midian or Medina.

So why do I connect Pinchas with Mt. Sinai? Because in the Haftorah reading for Pinchas (1 Kings/Chapter 19) it talks about Elijah the Prophet fleeing from Mt. Carmel to Beer Sheba, and the angel of the Lord tells him to get up and start walking because it will take him 40 days and 40 nights to reach Mt. Horeb. So Mt. Horeb had to be in Arabia and not the Egyptian peninsula of Sinai which had many Pharaonic army garrisons blocking the way of the Israelites.

And indeed Elijah spends his time in a cave at Mt. Horeb.

For Christians, so did the Apostle Paul go to Arabia after his "Damascus Road Revelation" and spent time presumably in the same cave.

So what's the connection with Matot/Masei? If you remember in Pinchas and Balak, Pinchas skewers the Israelite prince Zimri and the Midian temple whore who were copulating in front of the Holy of Holies causing a plague which killed 24,000 Israelites. With their execution by Pinchas, the plague stops.

Now this Cozbi Bat Tzur, (the daughter of Tzur) was, I believe the chief whore of the Midianite pagan religious system. When Pinchas kills her, this starts a desert war, and five Midianite chieftains, including Cozbi's father, Tzur (The Rock) come to avenge her death. So the five chieftains get killed as well by the Israelites and also killed is Bilam the prophet who was hired by Balak to curse the Israelites.

So now, the Israelites "gotta get out of Dodge!!!" And go to the land of the Amorites to the North. We shall talk about this next week, God-willing.

Shabbat Shalom from Avi Lipkin, presently in Kedar, Israel.

840 views