Created by: Barry Shaw

Barry Shaw - Uw toekomst zal worden geleid door Israëlische Innovatie.

Barry Shaw - Uw toekomst zal worden geleid door Israël Innovatie. 

Er gaat niet een week voorbij zonder dat de Israëlische pers grote investeringen en partnerschappen tussen mondiale bedrijven en Israëlische start-ups en technologiebedrijven voor het voetlicht brengt.  Dit kan onder uw radar vliegen maar let op. De Israëlische innovatie van vandaag zal van invloed zijn op hoe u morgen uw leven zult leiden.
 
De opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem haalde de wereldwijde krantenkoppen, maar het nieuws dat 270 durfkapitalisten Jeruzalem bezochten, maakte geen rimpeling. Maar dit evenement zal van invloed zijn op het leven van vele miljoenen mensen die vooruit gaan.

Alleen al in de Israëlische hoofdstad zijn er op dit moment 470 starters, en dat aantal groeit.

Hoe zit het met deze koppen.
Intel is van plan om een productiecentrum van $5 miljard in Israël te bouwen dit jaar. Volkswagen opende vorige week een nieuw technologisch centrum in Tel Aviv. De oliegigant BP investeerde $20 Million in Israëlische firma, StoreDot, die een batterijsysteem ontwikkelde dat een elektrische auto in de zelfde tijd kon laden als de tijd die het neemt om een gastank te vullen. Dit was bovenop de $60 Million die het van Daimler  september vorig jaar ontving. De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi besloot dit jaar 50 miljoen dollar te investeren in Israëlische starters om technologieën te vinden voor de auto's van morgen met eigen aandrijving. 

De Israëlische geest (technologisch genie) kwam niet uit de fles. Deze is voortgekomen uit de speciale 8020-unit van de IDF. Deze eenheid is belast met het in real time ontwikkelen van technologische oplossingen voor de meervoudige veiligheidsdreigingen van Israël op verschillende fronten, in real time, vaak tijdens feitelijke operaties, van luchtdreigingen vanuit Iran en andere slechte actoren in het noorden en oosten van het land tot Hamas, die van hun ondergrondse terreurtunnels tot hun massale invasiepogingen aan onze zuidgrens leiden.  Er moesten platforms worden ontworpen om binnenkomende raketten te onderscheppen. Spyware om Israëlische inlichtingendiensten te helpen bij het observeren van personeel van de vijand. Lucht- en grondcamera's, onderling verbonden ipads voor veldofficieren die de bewegingen van terroristen tonen, verdachten opsporen en bewegingen met drones, cyberbeveiliging, robotica en geautomatiseerde apparatuur. De onder druk staande 8020 omgeving bracht creatieve denkers op de proppen met oplossingen die onmiddellijk werden getest in situaties die varieerden van gewelddadige rellen tot cockpitvooruitgang om het vermogen van Israëlische top gun fighter piloten te verbeteren.

Wat werd gebruikt om raketten te geleiden en te onderscheppen, beveiligt computersystemen  tegen hackers of storingen, wordt door 8020 mensen uit het burgerleven ingezet voor de ontwikkeling van geautomatiseerde voertuigen.

Investeringen en partnerschappen komen van Samsung, Ford, GM, Daimler, Continental, Kia en vele andere grote ondernemingen in de Israëlische auto-tech terecht. Bill Ford, Jr, voorzitter van de Ford Groep, vertelde Reuters: "Er komen veel ondernemers uit de IDF en ze zijn meestal ouder dan hun traditionele Silicon Valley-collega's.". 
Hij had kunnen toevoegen dat de Israëlische ondernemers het voordeel over hun rivalen van de SilliconVallei hebben door strijdproef getest te worden.

De investeringen in Israëlische auto-tech, met inbegrip van risicokapitaal, overnames en joint ventures, bedroegen vorig jaar 3,5 miljard dollar. Eind 2018 zal dit bedrag worden overtroffen.

Dus waar  zijn deze buitenlandse auto-en computerbedrijven naar op zoek  uit Israël voor hun auto’s van de toekomst?  Beveiligings-, beeldvormings-, locatiezoek-, analysesoftware, boordcomputers die hackers buiten houden, radar-, sonar-, sensor- en plaatsbepalingssystemen om auto's op de weg te houden en te voorkomen dat ze op andere voertuigen en objecten botsen. De Israëlische cyberdetectie- en fraudedetectietechnieken kwamen voort uit de behoeften van Israël op het gebied van terrorismebestrijding. Optische en sonarsoftware kwam uit Israël's raketverdedigingseisen.

Korea's Samsung en Kia hebben bij Shefaim, net ten noorden van Tel Aviv, een testbaan aangelegd om auto's met ingebouwde Israëlische technologie in eigen beheer te evalueren. De CEO van een Israëlische startende onderneming, ondersteund door Samsung, werkte zeven jaar in een elitetechnologie-eenheid van het IDF Intelligence Corps.

In 2014 kocht Google het Israëlische cartografische bedrijf Waze voor 1,2 miljard dollar. Iedereen die heeft gereden kan getuigen van de verbazingwekkend nauwkeurige innovatie die Waze heeft gebracht aan het dagelijks rijplezier. Het wonder van deze Israëlische technologie wordt vandaag de dag als alledaags beschouwd.

Toen, gaf vorig jaar,  Intel maar liefst $15.3 miljard aan Israëlische autonome voertuigtechnologie firma Mobileye en verplaatste al zijn verrichtingen op auto-tech gebied naar Jeruzalem.

Voor een land dat niet bekend staat om zijn auto-industrie, is het een wonder dat het kleine Israël nu meer dan vijfhonderd starters heeft die alleen met de wereldwijde auto-industrie te maken hebben.

De Chinezen zijn aangetrokken tot Israël, net als Porsche en Honda. "We gaan hier meer doen," zei het hoofd Innovaties van Honda.

In de Israëlische technologiesector werken meer dan 270.000 hoogopgeleide ingenieurs en programmeurs. In de komende jaren zullen er nog minstens 10.000 nodig zijn.

Barry Shaw is de Senior Associate for Public Diplomacy van het Israëlisch Instituut voor Strategische Studies. Hij is de auteur van ‘BDS voor IDIOTS’, eeneen zeer grappige vernedering van BDS-activisme.

BARRY SHAW – YOUR FUTURE WILL BE RUN BY ISRAELI INNOVATION.

Not a week goes by without the Israeli press headlining major investments and partnerships between global corporations and Israeli start-ups and tech companies.  This may fly under your radar but pay attention. Today’s Israeli innovation will impact how you live your life tomorrow.
 
The opening of the American Embassy in Jerusalem hit the global headlines but the news that 270 venture capitalists visited Jerusalem didn’t make a ripple. But this event will affect the lives of many millions of people going forward.

There are currently 470 start-ups in Israel’s capital alone, and that number is growing.

How about these headlines.
Intel plans to build a $5 Billion production center in Israel this year. Volkswagen opened a new technological center in Tel Aviv last week. Oil giant BP invested $20 Million in Israeli firm, StoreDot, which developed a battery system that could charge an electric car in the same time it takes to fill a gas tank. This was on top of the $60 Million it received from Daimler last September. The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance agreed to invest $50 Million this year in Israeli start-ups to find technologies for tomorrow’s self-drive vehicles. 

The Israeli genie (technological genius) didn’t come out of a bottle. It emerged out of the IDF special 8020 unit. This unit is charged with developing technological solutions for Israel’s multiple security threats on various fronts in real time, often during actual operations, from aerial threats from Iran and other bad actors in the north and east of the country to Hamas headaches from their underground terror tunnels to their mass incursion attempts on our southern border.  Platforms had to be designed to intercept incoming missiles. Spyware to assist Israeli intelligence agencies in observing targeted enemy personnel. Aerial and ground cameras, interconnected ipads for field officers displaying the movement of terrorists, tracking suspects and movements with drones, cybersecurity, robotics, and automated equipment. The pressurized 8020 environment induced creative thinkers to come up with solutions that were immediately battle-tested in situations as varied as violent riots to cockpit advancement to enhance the ability of Israeli top gun fighter pilots.

What was used to guide and intercept missiles, keep computer systems secure from hackers or malfunction ,is being redeployed by 8020 operatives in civilian life into the development of automated vehicles.

Investment and partnerships are pouring into Israeli auto-tech from Samsung, Ford, GM, Daimler, Continental, Kia, and many other major companies. As Ford Executive chairman, Bill Ford, Jr, told Reuters, “A lot of entrepreneurs are coming out of the IDF and they tend to be older than their traditional Silicon Valley colleagues.” 
He could have added that the Israeli entrepreneurs have the edge over their Silicon Valley rivals by being battle-tested.

Investment in Israeli auto-tech, including venture capital, acquisitions, and joint ventures, last year amounted to $3.5 Billion. This figure will be surpassed by the end of 2018.

So what are these foreign auto and computer companies looking for from Israel for their cars of the future?  Security, imaging, location finding, analytics software, vehicle computers that keep hackers out, radar, sonar, sensors, and positioning systems to keep cars on the road and stop them crashing into other vehicles and objects. Israeli cyber and fraud detection techniques came out of its counter-terrorism needs. Optical and sonar software came from Israel’s missile defense requirements.

Korea’s Samsung and Kia have built a test road at Shefaim, just north of Tel Aviv, to evaluate self-drive cars with in-built Israeli technology. The CEO of one Israeli start-ups, supported by Samsung, spent seven years in an elite technology unit of the IDF Intelligence Corps.

In 2014, Google bought the Israeli mapping company, Waze, for $1.2 Billion. Anyone who has driven can attest to the amazingly accurate innovation that Waze has brought to everyday driving pleasure. The miracle of this Israeli technology is today considered commonplace.

Then, last year, Intel spent a whopping $15.3 Billion on Israeli autonomous vehicle technology firm Mobileye and moved all its operations in the auto-tech field to Jerusalem.

For a country not known for its automotive industry, it is miraculous that tiny Israel now has over five hundred start-ups dealing with the global automotive industry alone.

The Chinese have been attracted to Israel, as has Porsche and Honda. “We are going to do more here,” said Honda’s Innovations chief.

The Israeli tech sector employs over 270,000 highly trained engineers and programmers. At least another 10,000 will be needed within the next few years.
Barry Shaw is the Senior Associate for Public Diplomacy at the Israel Institute for Strategic Studies. He is the author of ‘BDS for IDIOTS,’ a seriously funny humiliation of BDS activism.

Source: https://israelseen.com/2018/05...

1379 views