Created by: Barry Shaw

Barry Shaw. Laat je niet voor de gek houden door Hamas en Fatah verzoening in Gaza


Het plan is voor samenwerking, met Hamas die de terreurontwikkeling voortzet en Fatah die het civiele bestuur leidt.

Hamas-leider, Yahya Sinwar, is klaar om het burgerlijk bestuur van de Gazastrook over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit.

Laat je niet misleiden door dit gebaar.

Hamas heeft deze stap afhankelijk gemaakt van de handhaving van de beveiligingscontrole in Gaza.Dit houdt in dat zijn terreurinfrastructuur, werving, opleiding en terreurbegroting op zijn plaats blijven.

Sinwar is in feite het Libanon-voorbeeld aan het kopiëren waar Hezbollah de meeste invloed in dat land heeft, hiermee de Libanese burgers in gevaar brengend met hun anti-Israëlische activiteiten. In Gaza zal de PA de straten vegen en problemen met water en elektriciteit behandelen, terwijl Hamas vrij is om hun bewapening op te bouwen met behulp van Iran, die deze Palestijnse terroristische organisatie ongeveer 70 miljoen dollar per jaar biedt, waardoor het de grootste financiële en wapenleverancier is, samen met regimes in Qatar en Turkije, die Hamas ook ondersteunen.

Hamas blijft de infrastructuur van de terreintunnels ontwikkelen met een enorm ondergronds netwerk dat dienst doet als commando-centra, wapenopslag, defensieve tunnels om hun terroristen ongezien te kunnen verplaatsen, smokkeltunnels om wapens, explosieven en terroristen aan de Sinaï te leveren en aanvalstunnels om Israëlische civiele doelen te raken.

Israël heeft een grens van 240 km met de Sinai. Overwegend dat de ontmoediging die door Israël is gecreëerd tijdens de oorlog tegen de Joodse staat in 2014, werkt, stuurt Hamas terroristen naar de Sinaï om de groeiende aanwezigheid van de islamitische staat te ondersteunen. Hoewel Hamas ISIS beschouwt als een gevaar voor hun controle binnen de Gazastrook, gebruiken ze Sinai als ontsnappingsventiel door deze concurrerende Palestijnse terroristen om hun ideologieën in Sinai, dat is een Egyptisch grondgebied, uit te laten voeren.

Er is een angst dat als ISIS voeten op de grond in Irak en Syrië zal verliezen, zij nieuwe bases in de Sinai zullen creëren.

Israël bouwt een enorme tegentunnelbarrière met censor- en bewakingsinrichtingen, zowel onder als boven de grond langs de grens met de Gazastrook. Dit project duurt nog twee jaar en zal ook in het Middellandse-Zeegebied strekken om terroristische inval en infiltratie van Gaza naar Israël over zee te voorkomen.

Don't be fooled by Hamas and Fatah reconciliation in Gaza

The plan is for cooperation, with Hamas continuing terror development and Fatah running civil life.

Hamas leader, Yahya Sinwar is ready to hand over the civil administration of the Gaza Strip to the Palestinian Authority.

Don't be fooled by this gesture.

Hamas has made this move conditional on maintaining 'security' control in Gaza. Meaning, its terror infrastructure, recruiting, training, and terror budget will remain in place.

Sinwar is, in effect, copying the Lebanon example where Hezbollah is the powerful influence in that country, endangering the Lebanese civilians with their anti-Israel activities. In Gaza, the PA will sweep the streets and deal with water and electricity issues while Hamas is free to continue their arms build up with the aid of Iran that provides this Palestinian terror organization with an estimated $70 million a year, making it the largest financial and weapons supplier, with regimes in Qatar and Turkey also backing Hamas.

Hamas continues to develop its terror tunnel infrastructure with a huge underground network serving as command centers, weapons storage, defensive tunnels to allow their terrorists to move from place to place undetected, smuggling tunnels to deliver weapons, explosives and terrorists into the Sinai, and attack tunnels to hit Israeli civilian targets.

Israel has a 240 km border with Sinai. Whereas the deterrent Israel created during the 2014 Hamas war against the Jewish States is working, Hamas is sending terrorists into the Sinai to assist the growing presence of Islamic State. Although Hamas sees ISIS as a danger to their control within the Gaza Strip, they are using Sinai as an escape valve by letting these rival Palestinian terrorists play out their ideologies in Sinai, which is Egyptian territory.

There is a fear that with ISIS losing ground in Iraq and Syria, they will create new bases in Sinai.

Israel is constructing a massive counter-tunnel barrier with censor and monitoring devices both under and above ground along the border with the Gaza Strip. This project will take another two years to be completed and will stretch into the Mediterranean to prevent terror incursions and infiltration from Gaza into Israel by sea.

Originally placed by Arutz7

883 views