Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise - 2020-09-04: Antisemitisme neemt toe - Anti-Semitism is on the rise

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Enige tijd geleden schreef Afshin Ellian in Elsevier dat we “nu, ruim 70 jaar na de oorlog, weer een nieuwe golf van jodenhaat beleven”. En dan heeft hij het niet alleen over de radicale islam, maar ook over een groot deel van de rest van de wereld, met Europa en de VN voorop.

Het CIDI schreef verleden jaar: “ Niet minder dan negen resoluties die gericht zijn tegen Israël kwamen aan de orde bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 november.
De overige 192 landen konden rekenen op nul berispende teksten van de VN.. Nederland stemde voor acht van deze negen resoluties tegen Israël!!”
In de tekst worden “grote zorgen” geuit over de gevolgen van recente militaire operaties door Israël in de Gazastrook.
Verzwegen wordt dat het conflict is ontstaan nadat ze vanuit Gaza zijn begonnen met raketaanvallen en dat deze operaties plaatsvonden om het afschieten van honderden raketten door verschillende terreurbewegingen van Hamas op Israelische dorpen en steden tegen te gaan..
In Wikipedia kunnen we notabene lezen dat Hamas in 2015 in een officiële verklaring door de Europese Unie, de VS, Japan, Jordanië (!), Australië en Canada wordt neergezet als een terroristische organisatie…
Daar komt nog bij dat de Europese Unie (en dus ook ons land) de vijanden van Israël al jaren financieren met subsidies en de enige die er iets over heeft gezegd was Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP.
Hij zei zelfs onlangs in de Tweede kamer: “Ik ben dit spuugzat”!

Op 16 en 17 november 2019 hadden we een Eurospirit conferentie met Amir Tsarfati uit Israël en hij vond het zeer bemoedigend dat er zoveel mensen waren gekomen die achter Israël en het Joodse volk staan, want de zaal puilde uit en was eigenlijk te klein voor dit evenement.
Op 16 november hadden Amir en ik een lunch met CU- Kamerlid, Joël Voordewind. Ik weet dat Joël best wel pro-Israël is, maar hij weet ook dat ik vroeger wel eens tegen hem heb gezegd dat ik geloof dat  je als christen eigenlijk niet kan meeregeren met niet-christenen, dus beter gewoon in de oppositie kan blijven.
Dat zie je nu maar weer met die acht zeer onterechte resoluties van Nederland tegen Israël, waar de Christen Unie als lid van het Kabinet helaas mede verantwoordelijk voor is..

***********************
ENGLISH:

Some time ago Afshin Ellian wrote in Elsevier that "now, more than 70 years after the war, we are experiencing a new wave of hatred for Jews". And he is not only talking about radical Islam, but also about much of the rest of the world, with Europe and the UN at the forefront.

The CIDI wrote last year: “No less than nine resolutions targeting Israel were discussed at the United Nations General Assembly on November 19.
The other 192 countries could count on zero reprimanding texts from the UN. The Netherlands voted in favor of eight of these nine resolutions against Israel !! ”
The text expresses “grave concerns” about the consequences of recent military operations by Israel in the Gaza Strip.
It is concealed that the conflict arose after launching rocket attacks from Gaza and that these operations were carried out to counter the firing of hundreds of rockets by various Hamas terrorist movements on Israeli towns and cities.
In Wikipedia we can read that in 2015 in an official statement by the European Union, the US, Japan, Jordan (!), Australia and Canada, Hamas is portrayed as a terrorist organization ...
In addition, the European Union (and therefore our country) has been financing Israel's enemies with subsidies for years and the only one who has said anything about it was MP Kees van der Staaij of the SGP.
He even said recently in the House of Representatives, "I'm so sick of this!"

On November 16 and 17, 2019 we had a Eurospirit conference with Amir Tsarfati from Israel and he found it very encouraging that so many people had come who support Israel and the Jewish people, because the room was bulging and was actually too small for this event .
On November 16, Amir and I had lunch with CU Member of Parliament, Joël Voordewind. I know that Joel is quite pro-Israel, but he also knows that I once said to him that I believe that as a Christian you cannot really co-govern with non-Christians, so it is better to just stay in the opposition.
You can see that again with those eight very unjustified resolutions of the Netherlands against Israel, for which the Christian Union as a member of the Cabinet is unfortunately partly responsible for.

google Translate

342 views