Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise 2020-07-17: Eenzijdig benadelen van Israël - One-sided disadvantage to Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vorige week vrijdag (10 juli) kwamen opnieuw twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek bij het Israël Centrum in Nijkerk.  Met twee opdrachten: checken of hun voedselveiligheidsplan op orde is, en hen vertellen dat ze waarschijnlijk een boete gaan krijgen voor onjuiste etikettering van hun Hebron-wijnen. 

Het Israël Producten Centrum is geschokt dat de NVWA opnieuw eenzijdig de Joodse staat Israël wil benadelen. De NVWA staat onder druk door onder meer een lastercampagne van de  BDS-beweging (= Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël). Een beweging die in enkele landen (waaronder Duitsland) zelfs verboden is vanwege de antisemitische grondslag ervan.

Want wijn uit Hebron mag niet het label ‘Product uit Israël’ dragen volgens de Europese richtlijnen. De eenzijdige focus tegen Israël veroorzaakte behoorlijk wat opschudding, tot in de Tweede Kamer aan toe. In 2019 stelden de SGP en ChristenUnie kamervragen over de kwestie. Op 14 november 2019 werd een motie van Joël Voordewind aangenomen door een meerderheid in de Tweede Kamer, waarin opgeroepen wordt om Israël niet eenzijdig te veroordelen.

Echter, het Kabinet Rutte (waar dus ook het CDA en de Christen Unie deel van uitmaken) koos ervoor om deze motie naast zich neer te leggen… Mooie democratie.. Mijn goede vriend Joël Voordewind heeft z’n best gedaan zoals altijd als het Israél betreft, maar de CU als partij (bang voor een kabinetscrisis ??) had dit toch niet mogen accepteren vind ik.. “Made in Israël” mag dus niet, maar “Made in China” kan wél (!) ondanks het feit dat ze miljoenen christenen vervolgen; een miljoen Oeigoeren hebben op gesloten in concentratiekampen; Tibet  bezet houden en de inwoners van Hongkong geleidelijk aan hun vrijheid ontnemen.. Sterker nog, op 10 februari stuurde Nederland miljoenen mondkapjes, tien beademingsmachines en 100.000  beschermende overalls en andere medische hulpmiddelen naar China, schreef de Volkskrant. Volgens Rutte “ter bevestiging van onze goede verstandhouding met China”…  Heel opmerkelijk,  want een paar weken later bleek dat wij deze spullen zelf hard nodig hadden, met name in de verpleeghuizen.

BERT PANHUISE

***************************
ENGLISH:

Last Friday (July 10), two officials from the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) visited the Israel Center in Nijkerk. With two assignments: check if their food safety plan is in order, and tell them they are likely to be fined for incorrect labeling of their Hebron wines.

The Israel Products Center is shocked that the NVWA once again wants to unilaterally disadvantage the Jewish state of Israel. The NVWA is under pressure from, among other things, a smear campaign by the BDS movement (= Boycott, Divestment and Sanctions against Israel). A movement that is even banned in some countries (including Germany) because of its anti-Semitic basis.

Because wine from Hebron may not be labeled "Product from Israel" according to European guidelines. The one-sided focus against Israel caused quite a stir, right down to the House of Representatives. In 2019, the SGP and ChristenUnie raised parliamentary questions on the matter. On November 14, 2019, a motion by Joël Voordewind was passed by a majority in the House of Representatives, calling for Israel to be unilaterally condemned.

However, the Rutte Cabinet (which also includes the CDA and the Christian Union) chose to disregard this motion ... Beautiful democracy .. My good friend Joël Voordewind has done his best as always as the Israél concerns, but the CU as a party (afraid of a cabinet crisis ??) should not have accepted this I think .. "Made in Israel" is not allowed, but "Made in China" can (!) despite the fact that persecuting millions of Christians; have a million Uyghurs locked up in concentration camps; Occupying Tibet and gradually depriving the people of Hong Kong of their freedom. In fact, on February 10, the Netherlands sent millions of masks, ten respirators and 100,000 protective overalls and other medical devices to China, de Volkskrant wrote. According to Rutte "to confirm our good relationship with China" ... Very remarkable, because a few weeks later it turned out that we needed these things ourselves, especially in the nursing homes.

BERT PANHUISE

507 views