Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise - 2020-11-14: Kabinet Rutte steunt het grootste deel van de VN resoluties tegen Israel - Rutte Parlement supports most of the UN resolutions against Israel.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bert Panhuise

En weer is het zover dat er eenzijdig VN-resoluties werden aangenomen tegen Israël en weer werd het gesteund door Nederland (dus Kabinet Rutte) tot grote verbijstering van mijn goede vriend Joël Voordewind, Kamerlid voor de CU. Toen ik deel uitmaakte van de evangelische adviesgroep van de CU heb ik Joël trouwens vaak gezegd dat het voor een christelijke partij eigenlijk niet mogelijk is om samen te regeren met seculiere partijen zoals D-66, die Israël haten. En dat wordt nu wel weer bewezen.

Joël Voordewind schreef: “Keer op keer worden in de VN zeer eenzijdige resoluties tegen Israël aangenomen. Tot mijn grote ergernis steunt Nederland het grootste deel van deze resoluties, wat in strijd is met een eerdere oproep van de Tweede Kamer. Eén van de dieptepunten is een resolutie die, door enkel de islamitische naam van de Tempelberg te gebruiken, moedwillig de Joodse geschiedenis en wortels van het land ontkent. Het is tijd dat de Tweede Kamer zich uitspreekt tegen dit schandaal en dus tégen de Nederlandse voorstem”, aldus Joël.

Democratie in gevaar

Maar zelfs als een meerderheid van de Tweede Kamer zich hier tegen uitspreekt via een stemming, dan is er een kans dat het niet helpt. Want er is een grote kans dat het Kabinet Rutte zo’n motie weer naast zich neerlegt, zoals ook gebeurde op 14 november 2019 bij een vorige motie van Joël Voordewind om Israël niet eenzijdig te veroordelen vanwege het etiketteren van produkten uit Israël.

Ik heb premier Mark Rutte een brief geschreven waarin staat dat hij groot onheil over zichzelf (en Nederland) afroept als hij blijft volharden in deze anti-Israël houding omdat de bijbel daar ook voor waarschuwt. Temeer omdat hij niet alleen sterk de indruk wekt zich tegen Israël te keren, maar daarentegen zelfs ook toestaat dat minister Sigrid Kaag drie keer achter elkaar subsidies verleende aan jihadisten en dus vijanden van Israël. Zoals bijvoorbeeld de subsidie aan de Palestijnse groepering die vorig jaar een aanslag pleegde in Israël  waarbij een meisje van 17 jaar omkwam; terwijl minister Kaag al een jaar lang ervan op de hoogte was dat er terroristen in die organisatie zaten. En volgens dagblad Het Parool is zelfs op dit moment de subsidie aan de Syrische terroristenleider Labib al-Nahhas ook nog altijd niet stopgezet…

Ik vind het zo onderhand een beetje eng worden wat dit Kabinet doet olv Mark Rutte: 1. De Tweede Kamer muilkorven. 2. Israël veroordelen. 3 Terroristen financieren..
Bid ervoor dat mijn brief daadwerkelijk Mark Rutte bereikt  en dat Gods Geest hem zal aanraken..

Shalom,
Bert


Eurospirit Nieuws

Eurospirit Televisie bij Family7 zondag 15 november om 14.30 uur: pastor Leen Koster over “Bijbel of Henoch”.************************************
ENGLISH:


And again it has come to the point that UN resolutions were passed unilaterally against Israel and again it was supported by the Netherlands (thus Cabinet Rutte) to the great astonishment of my good friend Joël Voordewind, Member of Parliament for the CU. By the way, when I was part of the CU's evangelical advisory group, I often told Joël that it is actually not possible for a Christian party to co-rule with secular parties such as D-66, which hate Israel. And that is now being proven again.

Joël Voordewind wrote: “Time and again very unilateral resolutions against Israel are passed in the UN. Much to my chagrin, the Netherlands supports most of these resolutions, which is in contradiction with an earlier appeal by the House of Representatives. One of the low points is a resolution that, using only the Islamic name of the Temple Mount, willfully denies the country's Jewish history and roots. It is time for the House of Representatives to speak out against this scandal and therefore against the Dutch vote, ”said Joël.

Democracy in danger


But even if a majority of the House of Representatives speaks out against this through a vote, there is a chance that it will not help. Because there is a good chance that the Cabinet Rutte will disregard such a motion again, as happened on November 14, 2019 with a previous motion by Joël Voordewind not to condemn Israel unilaterally for labeling products from Israel.

I wrote a letter to Prime Minister Mark Rutte stating that he would call for great disaster on himself (and the Netherlands) if he persists in this anti-Israel attitude because the bible also warns against it. All the more so because he not only gives the strong impression that he is turning against Israel, but on the other hand also allows Minister Sigrid Kaag to grant subsidies three times in a row to jihadists and thus enemies of Israel. Such as the subsidy to the Palestinian group that last year committed an attack in Israel in which a 17-year-old girl was killed; while Minister Kaag had been aware for a year that there were terrorists in that organization. And according to newspaper Het Parool, the subsidy to the Syrian terrorist leader Labib al-Nahhas has still not been stopped even at this time ...

By now I find it a bit scary what this Cabinet is doing, led by Mark Rutte: 1. Muzzling the House of Representatives. 2. Condemn Israel. Financing terrorists.
Pray that my letter actually reaches Mark Rutte and that God's Spirit will touch him.

Shalom,
Bert

Eurospirit News

Eurospirit Television at Family7 Sunday, November 15 at 2.30 pm: pastor Leen Koster about “Bible of Enoch” ..


752 views