Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: De Bijbel naast het Nieuws! - The Bible next to the News!

Nederlands - English

NEDERLANDS:                                      

De Bijbel naast het Nieuws!  

Psalm 65: Hoorder van het Gebed.

Wat een troost en hoop mogen we hier uit putten, Hij de Eeuwige en de Almachtige die hoort. Dat wil niet zeggen dat Hij alles ook beantwoord!.Wat Hij, de Eeuwige wel beloofd, dat Hij de overtredingen verzoent. Oftewel wil vergeven als wij getrouw zijn en onze zonden belijden.  

Onrust en geloof!

Er is op dit moment veel in de wereld aan de hand, klappende mensen, kerk klokken die een kwartier gaan luiden (jammer van de geluidsoverlast die dit mee brengt) De wereld lijkt in de ban van corona virus. De eindtijd predikers hebben hun zegje op het moment. Profetieën  vliegen om je oren. En probeer hier vooral geen weerwoord over te hebben. Want dan wordt je als ongelovig gezien en schijn je de Bijbel niet goed te lezen.

Waar je wel blij van wordt is een dag van gebed, wat georganiseerd wordt door de kerken in Nederland.

Je kan geen zender op tv of radio aanzetten of je wordt beheerst door het corona nieuws Maar wat ik niet terug hoort is: Psalm 65: Hoorder van het Gebed.  

Helaas is er ook een keerzijde aan wat er speelt op het wereldtoneel!  De economie krijgt een dreun. Beurzen schieten omlaag en ondernemers luiden de noodklok. En daar is de Minister President die vele beloftes doet, wat de mensen weer op het gemak stelt. Ook hier heeft iedereen weer een mening over. Je zou maar in zijn schoenen staan met de schijnbaar grote verantwoording die hij draagt voor het land. Arme ondernemers. Ook worden mensen met een vitale baan worden in het zonnetje gezet.                             

Waar blijven de woorden van Psalm 65: Hoorder van Gebed!

Ik hoor ze niet terug op tv, ook de christelijk partijen heb ik deze woorden nog niet horen zeggen. Wat mij opvalt dat ook christenen onrustig zijn of worden. We zijn pas een paar weken onderweg. Schappen in de winkels raken leeg, ook christenen zijn voor de zekerheid aan het hamsteren geslagen.

Ben benieuwd of die schijnbare èènheid die er nu is of die ook blijf standhouden als we een paar maanden verder zijn! Nu is het nog relatief rustig in de wereld, maar hoe ziet het er straks uit over een paar maanden, of misschien een jaar!

Dan blijven de woorden staan uit Psalm 65: Hoorder van het Gebed.    

Digitale kerkdiensten met een Tikki als collecte!

Ja de kerken spelen er goed op in, geen volle kerkzalen meer, dan gewoon een online kerkdienst streamen. Handig, kom je gewoon met het Beste Nieuws wat de wereld maar kan krijgen via het internet de huiskamer binnen.

Jawel maar de kosten draaien ook gewoon door in het kerkelijk leven. Zelfs aan de collecte wordt gedacht (want de dominee heeft ook  zijn salaris nodig) Je stuurt een Tikki en de mensen kunnen de dominee zijn salaris betalen en natuurlijk het kerkgebouw moet ook betaald worden. We zullen zien of iedereen nog zo happig is als dit een jaar zou duren!  

Psalm 65: Hoorder van gebed.

Vader in de Hemel U ziet een natie onder Uw Troon van Gerechtigheid.

Een natie die in het ongeloof is gevallen, een natie waar zedenloosheid en grove zonde worden gedaan.

Een natie die geen spijt heeft  hoe ze met alles omgaan in deze wereld. 
Een natie die vele afgoden dient, maar aan Uw Heerlijkheid gaan ze voorbij.
Een natie die dolend rondloopt en zie hoe alles stukje bij beetje afbreekt.
Een natie waar jongeren geen respect meer hebben voor gezag
Een natie waar christenen de Bijbel niet meer lezen.
Een natie waar zonde een vies woord is geworden.    

Vader vergeef onze schulden.

Vader, wij belijden dat wij een zondig volk zijn, die Uw vergeving zo hard nodig hebben in Uw Zoon Jezus Christus.

Vader wij hebben U nodig en leid ons in deze tijden, tijden waarin wij als Christenen een baken moeten zijn in een verbroken wereld.

Vader vergeef onze slapheid, en dat wij zo mee gaan in deze verrotte maatschappij, met al zijn vuiligheid.  

Vader wij erkennen U als enige Schepper van de Hemel en Aarde, er is geen andere Naam, als de Naam van Jezus. Onze Heiland en Verlosser. Waardoor wij gekocht en betaald zijn.

Leer ons opnieuw om te vertrouwen op de Heilige Geest en Uw Woord.  

Shalom Dre

 

************************
ENGLISH:                              

The Bible next to the News!

Psalm 65: Hearer of Prayer.

What comfort and hope may we draw from this, He who hears the Eternal and the Almighty. That is not to say that He answers everything too! What He, the Eternal, promises, that he will atone for transgressions. In other words, will forgive if we are faithful and confess our sins.

 Unrest and belief!

There is a lot going on in the world right now, people clapping, church bells ringing for fifteen minutes (pity about the noise that this brings). The world seems to be captivated by corona virus. The end-time preachers have their say at the moment. Prophecies are flying around your ears. And above all try not to have a reply. Because then you are seen as incredulous and you don't seem to read the Bible properly.

What makes you happy is a day of prayer, which is organized by the churches in the Netherlands.

You cannot turn on a channel on TV or radio or you are governed by the corona news. But what I do not hear back is: Psalm 65: Hearer of Prayer.      

Unfortunately, there is also a downside to what is going on on the world stage! The economy is hit. Stock markets are falling and entrepreneurs are sounding the alarm. And there is the Prime Minister who makes many promises, which makes people feel at ease again. Everyone has an opinion about this too. You would be in his shoes with the seemingly great responsibility he carries for the country. Poor entrepreneurs. People with a vital job are also put in the limelight.                          

Where are the words of Psalm 65: Hearer of Prayer!

I do not hear them on TV, nor have I heard the Christian parties say these words. What strikes me that Christians are also or become restless. We have only been on the road for a few weeks. Shelves in the shops are empty, Christians have also been hoarding to be sure.

I wonder if that apparent unity that is there now or that will last when we are a few months later! Now it is still relatively quiet in the world, but what will it look like in a few months, or maybe a year!

Then the words remain from Psalm 65: Hearer of Prayer. 

Digital church services with a Tikki as a collection!

Yes, the churches are responding well to it, no more crowded church halls, than just streaming an online church service. Handy, you just enter the living room with the best news the world can get through the internet.

Yes, but the costs also just continue in church life. Even the collection is being considered (because the pastor also needs his salary) You send a Tikki and people can pay the pastor his salary and of course the church building must also be paid. We will see if everyone is as happy as this would last a year!    

Psalm 65: Hearer of prayer.

Father in Heaven You see a nation under Your Throne of Justice.

A nation that has fallen into unbelief, a nation where immorality and gross sin are done.
A nation that does not regret how they handle everything in this world.
A nation that serves many idols, but they pass over Your Glory.
A nation that wanders around and see how everything breaks down little by little.
A nation where young people no longer respect authority
A nation where Christians no longer read the Bible.
A nation where sin has become a dirty word.    

Father forgive our debts.

Father, we confess that we are a sinful people, who need so badly Your forgiveness in Your Son Jesus Christ.

Father we need You and lead us in these times, times when we as Christians must be a light in a broken world.

Father forgive our weakness, and how we go along in this rotten society, with all its filth.

Father we recognize You as the only Creator of Heaven and Earth, there is no other Name, as the Name of Jesus. Our Savior and Redeemer. Which made us bought and paid.

Teach us again to trust in the Holy Spirit and Your Word.  

Shalom Dre