Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: De Brede en de Smalle weg - The broad and narrow roads.


Nederlands - English:

NEDERLANDS:

De Brede en de Smalle weg.

Wie kan deze Bijbeltekst niet uit Mattheus, en hoe  kijken we daar tegenaan op dit moment. Grote matrixborden bij het strand met daarop de waarschuwing: keer om de parkeerplaats is dicht. Met verbazing kijk ik dagelijks hoe mensen massaal dit bord negeren en tegen beter weten in tegen een blokkade aan rijden. Je ziet ze verbaasd kijken en mopperen. Kijken nog even rond en gaan weer terug. Groepjes jongeren die bij elkaar lopen worden bekeurd en krijgen een boete, worden dan zo boos dat ze de agenten bespugen.    

 Die Ene Man!

Ja, op verkeerde keuzes staat een boete, dat is de metafoor van de brede en de smalle weg. Als je een keuze maakt zit daar een gevolg aan. Was het ook niet die Ene Man die hiervoor waarschuwt! Mensen zijn zo hardnekkig en gaan gewoon door, en hebben vaak de waarschuwingen niet door of ze negeren dit volledig. Ook als straks alles weer normaal is gaat alles weer door.  Terwijl die Ene Man aan de deur klopt van de harten van mensen.                                                   

Slecht Horend!

Staat de Bijbel ook niet vol waarschuwingen, hoelang blijven we Gods roepstem nog negeren! Wie durft nog te prediken over de weeën die over de aarde gaan! Al gauw zegt men, je moet wel voorzichtig zijn met wat je zegt. Maar de Bijbel is heel helder hierin. Mensen willen alles weten, en graven diep in het menselijk brein om alles te begrijpen. Maar de tekenen van de eindtijd verstaat men niet, vind men toch te moeilijk en sluit zijn ogen daarvoor. Of slaat de Bijbel weer dicht.

Waren het niet die twee mannen die zo blind waren terwijl die  Ene Man met hen meeliep op weg naar hun eindbestemming. Die Ene Man sprak tot hen maar ze waren zo bezig met hun vragen dat ze de profetieën niet begrepen en die Ene Man Zijn Stem niet verstonden. Herkenbaar in het leven van de mens. Soms zie je de tekenen van dat matrixbord en geef je er gehoor aan wat er staat, en soms loop je tegen een blokkade aan. (Te laat!!)                          

Beide wegen!

Door de brede poort is het lekker comfortabel en is het flink druk met mensen die om die matrix borden heen lopen tegen beter weten in. Ga je toch door de brede poort, ga je voor eeuwig verloren. Je ben daar zonder die Ene Man.

Wie door de smalle poort gaat vindt daar Eeuwig leven, en wordt opnieuw geboren. Vanaf dat moment is er vergeving van zonden. Er is vrijheid en Hoop. En je zal daar ontmoeten die Ene Man. De Messias, de Zoon van God. Yeshua HaMashiach.  

Shalom Dre


************************************
ENGLISH:

The broad and narrow roads.  

Who can not get this Bible text from Matthew, and how do we view it at the moment. Large matrix signs at the beach with the warning: turn around the parking lot is closed. I am amazed every day how people ignore this sign en masse and against my better judgment drive into a blockade. You see them look surprised and grumble. Have a look around and go back again. Groups of young people who run together are fined and fined, then get so angry that they spit on the officers.  

That One Man!  

Yes, wrong choices are subject to a fine, which is the metaphor of the broad and narrow roads. If you make a choice there is a consequence. Wasn't it the One Man who warns about this! People are so persistent and just keep on going, often ignoring the warnings or ignoring them completely. Even when everything is back to normal, everything will continue. While that One Man knocks at the door of people's hearts.

Hearing impaired!

If the Bible is not full of warnings, how long will we continue to ignore God's calling! Who dares to preach about the contractions that go over the earth! Soon they say, you have to be careful with what you say. But the Bible is very clear in this. People want to know everything, and dig deep into the human brain to understand everything. But one does not understand the signs of the end times, yet one finds them too difficult and closes his eyes. Or close the Bible again.

Were it not those two men who were so blind while the One Man walked with them on their way to their final destination. That One Man spoke to them, but they were so busy with their questions that they didn't understand the prophecies, and that One Man didn't understand His Voice. Recognizable in human life. Sometimes you see the signs of that matrix board and you obey what it says, and sometimes you run into a blockade. (Too late!!)

Both ways!

Because of the wide gate it is nice and comfortable and it is quite busy with people who walk around those matrix plates against our better judgment. If you go through the wide gate, you will be lost forever. You're there without that One Man.

Whoever goes through the narrow gate finds Eternal life there, and is born again. From that moment on there is forgiveness of sins. There is freedom and Hope. And you will meet that One Man there. The Messiah, the Son of God. Yeshua HaMashiach