Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Chaos in het zuiden van Israël

 14-7-2018  Ria Doekes van Yad L'ami

Raar weer vandaag. Dikke wolken en een grijze lucht, en dat midden juli, waar je normaal gesproken alleen een blauwe lucht ziet. Het is Shabbat en ik probeer mijn rondje te lopen. Onder het lopen dwalen mijn gedachten af naar het gebied aan de grens bij Gaza, het zuiden van Israël, waar hevige onlusten zijn.

Vanochtend toen ik opstond, zag ik een hele lange reeks van alarm appjes op mijn telefoon. Alle mensen aan de rand van Gaza hebben vannacht weer in de schuilkelders door gebracht. 31 raketten zijn afgeschoten, vanuit Gaza op Israël. Het leger heeft weer tunnels en doelen van de terroristen gebombardeerd.

Afgelopen week zond ik een foto naar iemand met één van de 20 brandende velden, -van die dag- waar we langs reden op weg naar de projecten. Ze schreef terug: “ Misschien heb ik het gemist, maar ik hoor er hier niets over. ”Nee, het schijnt niet zulk belangrijk nieuws te zijn, alleen als Israël gaat ingrijpen, na vier maanden dit te hebben ondergaan, dan is de NOS er als eerste bij om Israël te veroordelen. De leugens van de media.

Habakuk profeteerde duizenden jaren geleden al ( Habakuk 1:4), en schreef: “De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen, en het recht wordt verdraaid.”

 En terwijl ik dit schrijf gaat mijn alarm app voor de 83ste keer af in anderhalf uur. Ik denk aan al mijn vrienden in Netif Ha Asara, Sa’ad, Sderot en in veel andere plaatsen, die op dit moment moeten rennen voor hun leven, om de schuilkelder te bereiken, in plaats van heerlijk te genieten van de Shabbat.

 Let eens op het nieuws in de kranten. Hier begint het zo: “De Palestijnen vuurden 31 raketten en mortieren vanuit Gaza.”  Het Israëlische leger heeft nieuwe lucht aanvallen uitgevoerd.” Het wereldse nieuws begint zo: “Israël heeft Gaza aangevallen, 31 raketten zijn afgevuurd.” Over het aantal van vandaag kunnen we nog niets zeggen.

Toch maar afsluiten met het weer, waar ik en de meeste Nederlanders hun gesprek mee beginnen. Ik denk, nu ik die grijze lucht vandaag zie, weer aan het zuiden van Israël.  “Eigenlijk zijn er heel veel dagen dat de lucht er zo uit ziet in het zuiden. De hemel bedekt met wolken van dikke rookpluimen, vanwege de branden die er dagelijks plaats vinden. Grijze luchten, ongelooflijke luchtvervuiling en alle dieren, groot en klein op het veld, verbrand en verschroeid. Dit allemaal door de vliegers en ballonnen.

Eens, de mooie kinderspelen, zijn verworden tot wapens. In plaats van het rennen achter, en het vangen van, een ballon, moeten we onze kinderen nu waarschuwen, kom er niet aan en ren er voor weg, want er kunnen explosieven in zitten.

Ria Doekes van Yad L'ami

________________________________________________________

ENGLISH
Created by: Ria Doekes

14-7-2018 From our Columnist Ria Doekes from Yad L'ami.
Weird weather today. Thick clouds and a gray sky, and that mid-July, where you normally only see a blue sky. It's Shabbat and I'm trying to do my everyday stroll. While walking, my thoughts wander of to the border area near Gaza, the south of Israel, where there are violent riots. 

This morning when I got up, I saw a very long series of alarm apps on my phone. All people near the Gazan border have spent the night in the shelters. 31 missiles have been fired, from Gaza on Israel. The army has again bombarded tunnels and targets of the terrorists. 

 Last week I sent a photo to someone with one of the 20 burning fields, -of that day- where we drove by on the way to the projects. She wrote back: "Maybe I missed it, but I did not hear anything about it here. "No, it does not seem to be such important news, only if Israel intervenes, after four months of undergoing this, then the Dutch national TV channel NOS is the first to condemn Israel. 

The lies of the media. Habakkuk already prophesied thousands of years ago (Habakkuk 1:4 NIV), and wrote: “Therefore the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice  is perverted." 

 And as I write this, my alarm app goes off for the 83rd time in an hour and a half. I think of all my friends in Netif Ha Asara, Sa'ad, Sderot and in many other places, who have to run for their lives right now, to reach the shelter, instead of enjoying the Shabbat. 


 Notice the news in the newspapers. Here it begins like this: "The Palestinians fired 31 rockets and mortars from Gaza". The Israëli army has launched new air attacks. "The worldly news begins like this:" Israel has attacked Gaza, 31 rockets have been fired." About the number of today we can not say anything yet. 

 Yet closing with the weather, where I and most Dutch people start their conversation. I think, now that I see that gray sky, again of the south of Israel. "Actually there are many days that the air looks like this in the south. The sky is covered with clouds of thick plumes of smoke, because of the fires that take place daily. Gray skies, incredible air pollution and all animals, big and small in the fields, burnt and scorched. All this because of the kites and balloons. 

 The once beautiful children's games have become weapons. Instead of running behind and catching a balloon we have to warn our children now, do not touch them and run away from them because there might be explosives in them. 

 Ria Doekes fromYad L'ami

2993 views