Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise: Coronavirus: Zwakke aanpak van het Kabinet Rutte - Coronavirus: Weak approach of the Rutte cabinet

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Mark Rutte over corona: “Kijk naar de schade die kerkdiensten hebben aangericht”

Het is maar wat je wel of niet wilt zien. Ik ben van mening  dat de ergste brandhaarden van Covid-19 in Nederland zijn ontstaan door het carnaval. En met name Premier Mark Rutte mag wel iets meer aan zelfreflectie doen volgens mij. In het NRC Handelsblad las ik een artikel waarin stond dat er al in 2016 door diverse organisaties zoals TNO, AIVD en het RIVM is gewaarschuwd voor een mogelijke wereldwijde pandemie. “Het gevaar van een grote pandemie zoals de huidige, is al in diverse veiligheidsanalyses van de overheid voorzien”, aldus het NRC. Ook werd toen al gewaarschuwd voor een mogelijk tekort aan IC-bedden.. En toch is hier weinig mee gedaan, blijkt uit onderzoek van het NRC..  Erger nog; de laatste jaren heeft het Kabinet Rutte juist enorm bezuinigd op de zorg, en er werden zelfs verpleeghuizen en ziekenhuizen gesloten.

Nederland loopt uit de pas..

Vanaf half januari kreeg het RIVM steeds meer vragen over de aard en het gevaar van het “Chinese”  virus. Wat opvalt in de antwoorden die het weekblad Elsevier achter elkaar zette, is dat daarin telkens een verkeerde analyse wordt gegeven. Op 26 januari is volgens het RIVM “de kans dat het virus zich in in Nederland zal verspreiden klein”(!). Op 28 januari lijkt volgens het RIVM “de ziekte “niet heel besmettelijk” en “niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar”(!).  In Duitsland gebeurde het tegenovergestelde!  De Duitse minister van volksgezondheid, Jens Spahn, begreep de ernst van de situatie al midden januari en liet in de deelstaten plannen uitstippelen om dit virus aan te pakken. Er werd geweldig veel getest en de capaciteit aan IC-bedden nam in korte tijd toe van 28.000 naar 50.000. Duitsland was goed voorbereid en Nederland dus niet, integendeel. Want een maand later, op 14 februari, zei Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, “dat we ons geen zorgen hoeven te maken over Covid -19”.. Mede door al deze verkeerde inschattingen was er van alles tekort toen het virus voet aan de grond kreeg in Nederland begin maart… Maar zelfs toen daarna duidelijk werd hoe ernstig de situatie was bleef het Kabinet Rutte uit de pas lopen met andere Europese landen. Terwijl de meeste landen de grenzen gesloten hielden voor toeristen gebeurde dat niet in ons land. “Bleib Zuhause” had Rutte heel naïef gezegd in een toespraak op TV, maar hoeveel Duitsers kijken er naar de Nederlandse TV?

De Waddeneilanden en groepsimmuniteit..

Op een foto in de Leeuwarder Courant was te zien dat van “Zuhause Bleiben” niet veel terecht kwam. Er was te zien hoe drommen mensen (met veel Duitsers) dicht naast elkaar de veerboot naar Ameland oplopen.  Er is groot verschil in beleid aan tussen de Nederlandse en de  Duitse overheid. Zowel op de Duitse als de Nederlandse Waddeneilanden was half maart nog niemand besmet. Dus nam Duitsland het wijze besluit om geen toeristen meer toe te laten op de eilanden. Mark Rutte besloot daarentegen om wél  toeristen toe te laten, ondanks  de smeekbeden van de burgemeesters en de huisartsen op de eilanden om dit niet te doen.. Twee weken later kon men het eerste dodelijke slachtoffer betreuren op Texel. Sander Warmerdam, de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant was zeer verbolgen over deze gang van zaken en suggereerde indirect dat deze handelwijze wel eens met het streven naar groepsimmuniteit te maken kon hebben. Het is ongelooflijk, maar Mark Rutte verkondigde begin maart al dat dit zijn doel was, namelijk dat ongeveer driekwart van de mensen in ons land besmet moest raken, waarna ze antistoffen zouden aanmaken, waardoor er landelijk een soort buffer van immuniteit zou gaan ontstaan waar het virus niet meer doorheen kan.. Maar volgens deskundigen klopt dit absoluut niet, mede omdat mensen met milde klachten maar weinig of geen immuniteit opbouwen, en 80% van de besmette mensen heeft milde klachten..

Een dodelijk plan en weinig testen

Wat Rutte er ook niet bij vertelde is dat dit streven naar groepsimmuniteit  statistisch gezien ten koste gaat van minimaal zo’n 200.000 doden en dat is natuurlijk onvoorstelbaar!!  Sommige virologen vroegen zich af of er wellicht om deze reden zo weinig wordt getest in Nederland. Professor dr. Alex Friedrich van het UMCG zei in een interview in de Telegraaf op 25 april: “Ik móest op  een zeker moment wel afwijken van het landelijk testbeleid om medewerkers en patiënten bij ons in het UMC Groningen niet in gevaar te brengen.” De interviewer van de Telegraaf zei dat Rutte nog steeds streeft naar groepsimmuniteit, maar dr. Friedrich noemde dat een grote illusie.. Dit is een totaal nieuw virus en niet te vergelijken met de mazelen, zoals Mark Rutte in maart foutief opperde. Verbijsterend is ook het feit  dat een  groot laboratorium in Keulen de Nederlandse regering heeft aangeboden om 5000 testen per dag voor ons te doen, maar hun Nederlandse afdeling in Baarn berichtte aan de NOS dat er pas na twee weken (!) een antwoord kwam uit Den Haag met de mededeling dat dit aanbod afgewezen werd “wegens enkele haken en ogen”, zonder verdere uitleg.. Ik denk dat dit toch eens tot op de bodem uitgezocht moet worden via een parlementaire enquete . Er overleden bijvoorbeeld negen zorgmedewerkers in verpleeghuizen. Zelfs op het moment dat ik dit schrijf (eind mei) las ik in het Algemeen Dagblad “dat zes op de tien medewerkers in verpleeghuizen nog steeds zonder beschermingsmiddelen werken…

De Wereldartsenbond over groepsimmuniteit..

Frank Ulrich Montgomery, de voorzitter van de World Medical Association, die artsenbonden uit meer dan 100 landen vertegenwoordigt, is zeer uitgesproken over het onderwerp groepsimmuniteit. Hij zei ondermeer: “Het Nederlandse model om zoveel mogelijk mensen immuniteit te laten opbouwen is extreem gevaarlijk en zal juridische consequenties hebben. Politieke bestuurders in Nederland kunnen vanwege nalatigheid worden aangeklaagd”, aldus dr. Montgomery.. Dus in plaats van de zwarte piet bij de kerken te leggen kan beter een onderzoek worden gedaan naar de schade die Rutte & Co zelf hebben aangericht in de beginfase. Voorbeeld: de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is net zo groot als Nederland en heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners, maar het aantal coronabesmettingen is in Nederland vier keer hoger (!).

Tenslotte wil ik u wijzen op een korte video van Brandon Holthaus op ons Gospelnet Youtube kanaal, met de titel “De verborgen agenda achter het coronavirus”. Brandon legt in deze video uit dat Bill Gates al in October  2019 voor een aantal bevriende  “globalisten” een bijeenkomst organiseerde in het John Hopkins Center. Het thema was: “Global Pandemic Exercise” en iedere bezoeker kreeg een pluche knuffel in de vorm van het coronavirus… Ongelooflijk dat dit gebeurde drie maanden vóórdat het coronavirus uitbrak.

Verdwijnen of Blijven?

Uiteindelijk zijn er twee mogelijkheden: of dit virus verdwijnt weer na een paar jaar, zoals de Spaanse griep, en krijgen we dus nog een tijd van verademing. Of het verdwijnt niet en dan gaat dit wellicht culmineren in een wereldwijde economische catastrofe, zoals is geprofeteerd door Lance Lambert en David Wilkerson.

En omdat er een duivel bestaat  die vaak eerst voor het probleem zorgt en daarna voor de zogenaamde “oplossing”, kunnen we dan een Nieuwe Wereldorde van de tegenstander verwachten die al lang geleden is gepland.

Maar dit heeft de wereld dan over zichzelf afgeroepen door hun vijandschap tegen Israël en het  Joodse volk en bloedschuld, omdat regeringen het massaal doden van miljoenen kinderen in de moederschoot toelaten, plus vele andere zaken. Bekering is de enige uitweg en dan word je, net als iedereen die in het “boek des levens” staat, voor dit eindoordeel behoed. Lees Daniël 12:1 en Openbaring 3:10.

Bert Panhuise
Voorzitter van Stichting Eurospirit

 

***************************
ENGLISH:

Mark Rutte on corona: "Look at the damage that church services have caused"

It depends on what you want to see or not. I believe that the worst fires of Covid-19 in the Netherlands were caused by the carnival. And I think Prime Minister Mark Rutte in particular can do a little more self-reflection. I read an article in the NRC Handelsblad that stated that various organizations such as TNO, AIVD and RIVM warned about a possible worldwide pandemic as early as 2016. "The danger of a major pandemic like the current one has already been provided for in various security analyzes by the government," said the NRC. Also was warned then about a possible shortage of IC beds .. And yet little has been done with this, according to research by the NRC .. Worse; in recent years, the Rutte cabinet has cut back enormously on healthcare, and nursing homes and hospitals have even been closed.

The Netherlands is out of step

From mid-January, RIVM received more and more questions about the nature and danger of the “Chinese” virus. What is striking in the answers that the weekly magazine Elsevier put together, is that it always gives an incorrect analysis. On 26 January, according to the RIVM, “the chance that the virus will spread in the Netherlands is small” (!). On January 28, according to the RIVM, “the disease appears“ not very contagious ”and“ not easily transmitted from person to person ”(!). The opposite happened in Germany! German health minister Jens Spahn already understood the seriousness of the situation in mid-January and had plans drawn up in the federal states to tackle this virus. A lot of testing was done and the capacity of IC beds increased from 28,000 to 50,000 in a short time. Germany was well prepared and the Netherlands was not, on the contrary. Because a month later, on February 14, Aura Timen, head of the National Center for the Coordination of Infectious Disease Control at RIVM, said that “we do not have to worry about Covid -19”. the virus got a foothold in the Netherlands in early March… But even after it became clear how serious the situation was, the Rutte Cabinet kept out of step with other European countries. While most countries kept the borders closed to tourists, this did not happen in our country. Rutte had naively said “Bleib Zuhause” in a speech on TV, but how many Germans watch Dutch TV?

The Wadden Islands and group immunity.

A photo in the Leeuwarder Courant showed that “Zuhause Bleiben” didn't end up much. You could see crowds of people (with many Germans) walking close to each other on the ferry to Ameland. There is a great difference in policy between the Dutch and German governments. In mid-March, no one had been infected on either the German or Dutch Wadden Islands. So Germany made the wise decision not to allow tourists on the islands anymore. Mark Rutte, on the other hand, decided to admit tourists, despite the pleas of the mayors and the GPs on the islands not to do this. Two weeks later, the first fatality on Texel could be regretted. Sander Warmerdam, the editor-in-chief of the Leeuwarder Courant, was very upset about this state of affairs and indirectly suggested that this course of action might be related to the pursuit of group immunity. It's unbelievable, but Mark Rutte announced at the beginning of March that this was his goal, which is that about three quarters of the people in our country should become infected, after which they would make antibodies, which would create a kind of buffer of immunity nationwide where it virus can no longer get through .. But according to experts this is absolutely incorrect, partly because people with mild complaints build up little or no immunity, and 80% of the infected people have mild complaints ..

A deadly plan and little testing.

What Rutte did not mention is that this pursuit of group immunity is statistically at the expense of at least about 200,000 deaths and that is of course unimaginable !! Some virologists wondered if so little is being tested in the Netherlands for this reason. Professor Dr. Alex Friedrich of the UMCG said in an interview in the Telegraaf on April 25: "At a certain point I had to deviate from the national test policy in order not to endanger employees and patients at our UMC Groningen." The Telegraaf interviewer said that Rutte is still striving for group immunity, but Dr. Friedrich called it a great illusion. This is a completely new virus and cannot be compared to measles, as Mark Rutte incorrectly suggested in March. It is also astonishing that a large laboratory in Cologne has offered the Dutch government to do 5000 tests per day for us, but their Dutch department in Baarn reported to the NOS, that only after two weeks (!) an answer came from The Hague with the announcement that this offer was rejected “because of some snags”, without further explanation .. I think this should be investigated to the bottom by a parliamentary survey. For example, nine health care workers died in nursing homes. Even at the time of writing this (late May) I read in Algemeen Dagblad “that six out of ten employees in nursing homes still work without protective equipment…

The World Medical Association, on group immunity.

Frank Ulrich Montgomery, the president of the World Medical Association, representing doctors' unions from more than 100 countries, is very vocal on the topic of group immunity. Among other things, he said: “The Dutch model of allowing as many people as possible to build up immunity is extremely dangerous and will have legal consequences. Political administrators in the Netherlands can be charged with negligence, ”said Dr. Montgomery. So instead of putting the black money at the churches, it is better to investigate the damage that Rutte & Co itself caused in the initial phase. Example: the German state of North Rhine-Westphalia is the same size as the Netherlands and has approximately the same number of inhabitants, but the number of corona infections in the Netherlands is four times higher (!).

Finally, I would like to point out a short video by Brandon Holthaus on our Gospelnet Youtube channel, entitled “The hidden agenda behind the corona virus”. Brandon explains in this video that Bill Gates organized a gathering at the John Hopkins Center for some befriended “globalists” as early as October 2019. The theme was: “Global Pandemic Exercise” and every visitor received a plush hug in the form of the coronavirus… Unbelievable that this happened three months before the coronavirus broke out.

Disappear or Stay?

In the end, there are two possibilities: or this virus will disappear again after a few years, like the Spanish flu, and so we will get another time of relief. Unless it disappears, this may culminate in a global economic catastrophe, as prophesied by Lance Lambert and David Wilkerson. And because there is a devil who often takes care of the problem first and then the so-called "solution", we can expect a New World Order from the opponent that has been planned long ago.

But this, then, has the world calling upon itself through its enmity against Israel and the Jewish people and bloodguilt, because governments allow the mass killing of millions of children in the womb, plus many other things. Repentance is the only way out and then you, like everyone else in the “book of life”, are protected from this final judgment. Read Daniel 12: 1 and Revelation 3:10.

Bert Panhuise
Chairman of the Eurospirit Foundation

Google Translate

892 views