Corinne Sudaï: Rechtvaardige - Righteous​

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Rechtvaardige

Joseph heeft een droom :"De zon en de maan samen met de elf sterren buigen voor mij."
Deze droom vertelt Joseph aan zijn vader Jakob en aan zijn broers.
Jakob begrijpt onmiddelijk de betekenis van deze droom.
Joseph zal de toekomsttige koning zijn.
Zijn vader, moeder en broers (de zon, maan en elf sterren), zullen zich in de toekomst voor hem buigen.
Jakob weet dat deze droom zal uitkomen.
Hij wacht kijkt ernaar uit tot het uit zal komen.
Jacobs verwachting was voor een goede zaak en toekomst.
Waarom wachtte hij erop dat Joseph zal regeren en zij voor hem zullen buigen?
Wat is het unieke karakter van Joseph?
Zijn standvastigheid voor gerechtigheid is zijn uniciteit!!
Zelfs in zijn slechte tijden toen hij verkocht werd als slaaf in Egypte, ook toen hij in de gevangenis werd gestopt, als ook in zijn goede tijden, toen hij onderkoning van Egypte werd en zo alle zaken van het koningrijk regelde, hinderde de wereldse lasten hem niet in zijn toewijding aan G-d.
 
Joseph was altijd en in alle periodes toegewijd aan G-d.
Hij was altijd dankbaar aan G-d en zag G-d's hulp en leiderschap in zijn goede en slechte periodes van het leven.
 
Dankbaarheid voor onze werkelijkheid (of het ons goed lijkt of niet) verandert ons leven.
Onze kracht putten we uit de toewijding aan G-d voor alles zonder in de war gebracht te worden door de realiteit.
Onze kracht schuilt in dankbaarheid aan G-d voor alles...
Onze kracht zit in de anticipatie en het wachten.
 
Met G-d's hulp zullen we in de toekomst het "licht van de Messias zien" doordat ieder van ons het onder ogen ziet zodat de ware verlossing zal aanbreken.


Corinne Sudaï


*********************************************
ENGLISH:

Righteous

Joseph has a dream: "The sun and the moon together with the eleven stars bow before me."
Joseph tells this dream to his father Jacob and to his brothers.
Jacob immediately understands the meaning of this dream.
Joseph will be the future king.
His father, mother and brothers (the sun, moon and eleven stars) will bow to him in the future.
Jacob knows that this dream will come true.
He waits looking forward to it coming out.
Jacob's expectation was for a good cause and future.
Why did he wait for Joseph to rule and they bow to him?
What is Joseph's unique character?
His steadfastness for justice is his uniqueness !!
Even in his bad times when he was sold as a slave in Egypt, even when he was imprisoned, as well as in his good times, when he became viceroy of Egypt and thus arranged all affairs of the kingdom, the worldly burdens hindered him not in his dedication to Gd.
 
Joseph was always devoted to G-d and in all periods.
He was always grateful to G-d and saw G-d's help and leadership in his good and bad periods of life.
 
Gratitude for our reality (whether it seems right to us or not) changes our lives.
We draw our strength from the dedication to G-d for everything without being confused by reality.
Our strength lies in gratitude to G-d for everything ...
Our strength is in anticipation and waiting.
 
With Gd's help, we will "see the light of the Messiah" in the future as each of us faces it so that true salvation will come.

Corinne Sudaï

327 views