Created by: Barry Shaw

Barry Shaw: Omgaan met crises op de Joodse manier - Coping with Crisis the Jewish Way


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hoe kunnen wij Joden, Israëlische Joden bedoel ik, beter omgaan met de viruscrisis dan de gojim?

Het is omdat we ons hele leven met crises te maken hebben gehad. Je moet begrijpen dat een Joods leven ongeveer drieduizend jaar duurt.

Wij zijn uit ons oeroude land verdreven en hebben vele malen op allerlei manieren te lijden gehad door goyim, door Christenen,  Moslims, zelfs door volkeren die niet meer bestaan: Babyloniërs, Mamelukes, Amalekieten, Egyptenaren, Romeinen, Grieken, Turken, Nazi's, Sovjets.

Ze gaven ons de schuld van hun Zwarte Dood. Ze gaven ons de schuld van hun economische en politieke ondergang. Ze gaven ons zelfs de schuld toen de Romeinen een Jood doodden.

Wij kunnen het aan.  Zij verdwijnen.

Zelfs als we uit ons thuisland worden verdreven en gedwongen onder de goyim te leven, kunnen we ermee omgaan. Zelfs de pogroms, de haat, de opstanden, de inquisities, de uitwijzingen, de slachtingen, de getto's, de farhud (pogrom in Bagdad), de holocausts, de vernietigingskampen, de goelags, hebben we het hoofd geboden.

Crisis in ons recentere leven betekent dat we ons huis moeten verlaten en moeten vechten tegen iedereen die ons opnieuw wil doden.

Dus toen de verborgen vijand ons kwam aanvallen, kregen we de opdracht om thuis te blijven. Dat is voor ons geen crisis. We hebben dat al ervaren op de dag dat we slaven waren in Egypte, zoals we zelf eraan werden herinnerd tijdens onze Pascha Seder-dienst. Toen moesten we thuisblijven. Zij stierven. Wij bleven leven.

Vandaag moeten we thuisblijven. We zitten, we eten, we kijken televisie. Dat is geen crisis. Dat is een genoegen.

We beheersen de crisis goed. Wat we ook goed doen, is ons zorgen maken. We maken ons zorgen over hoe we het zullen aanpakken als we naar buiten mogen. Zullen we ons leven kunnen leven op het hetzelfde niveau dat we eerder hadden? Dat is voor ons een crisis. Waarom? Omdat we niet meer willen leven zoals we dat vroeger deden. We willen het beter doen. Dat is wat Joden doen. Probeer het beter te krijgen dan wij het hadden. Maar we zullen het hoofd bieden. We weten dat we zullen beginnen waar we waren. Maar we weten dat we teruggaan naar waar we waren en dan vooruitgang boeken. Daar zijn we goed in.

Het enige dat ons zorgen baart, is dat het wat langer zal duren om terug te keren naar wat we aan het doen waren.

Zoals gedurende ons hele leven hebben we geen last van de goyim. Laat die het zelf uitzoeken. Als ze de crisis niet aankunnen, zullen ze een crisis hebben totdat ze het zelf hebben opgelost.

Het zijn degenen onder ons die ons zorgen baren. Dat komt omdat sommigen van ons ons crisismanagement in de weg staan. Ze dealen ermee door het gevaar te negeren. Dat is niet ermee omgaan. Dat is de crisis verlengen.

Wie zijn de mensen die zo traag deze crisis het hoofd bieden?

Zij zijn degenen die ons leven binnenkomen wanneer we worden geboren, trouwen en sterven.

Ze komen uit hun ondergrondse schuilplaatsen om onze penis te kortwieken als we geboren worden, met ons te trouwen als we verliefd zijn en ons te begraven als we sterven.

Afgezien daarvan zien we het leger in het zwart niet totdat ze zich bemoeien met de manier waarop we eten of ons moeten gedragen op de Sabbat. Hun schaduw regeert ons leven totdat we moeten vechten, dan verdwijnen ze, totdat we sterven terwijl we omgaan met een externe crisis. Ze doen wat ze doen en verdwijnen dan weer in hun ‘shtetls’.

Ze leven een onthecht leven. Voor hen zijn wij de goyim. Toch maken ze deel uit van ons.

Het irriteert ons dus dat ze traag met ons meedoen in het omgaan met deze crisis. We zien ze collectief en individueel deze crisis niet het hoofd bieden zoals ze dat zouden moeten doen en het baart ons zorgen.

Voor mensen die met hun neus in de boeken zitten, lijken ze traag te leren. Maar leren zullen ze als we deze crisis willen overleven.

Misschien brengt dit hen dichter bij onze collectieve behoefte om deze crisis het hoofd te bieden, niet alleen deze crisis, maar ook eventueel andere die nog zullen komen.

Want dat is ons lot. Het collectieve Joodse lot van het omgaan met crises.

Barry Shaw. Auteur van 'Fighting Hamas, BDS and Antisemitism.'

OVER DE AUTEUR

Barry Shaw is de Senior Associate for Public Diplomacy bij het Israel Institute for Strategic Studies. Hij is ook de auteur van 'Fighting Hamas, BDS and Antisemitism', 1917. Van Palestina tot het land Israël, 'BDS for IDIOTS' en zijn nieuwste werk 'A Tale of Love and Destiny', het dramatische leven van een joodse heldin. 
***************************
ENGLISH: 

How is it that we Jews, Israeli Jews I mean, cope with the virus crisis better than the goyim?

It’s because we have coped with crisis all our lives.  You have to understand that a Jewish live is about three thousand years.

We’ve had to manage with being turfed out of our ancient land and made to suffer many times by goyim in all their forms. Christians. Muslims. Even people who don’t exist anymore. Babylonians. Mamelukes. Amalekites. Egyptians. Romans. Greeks. Ottoman. Nazis. Soviets.

They blamed us for their Black Death. They blamed us for their economic and political ruin. They even blamed us when the Romans killed a Jew.

We cope. They disappear.

Even when driven out of our homeland and forced to live under the goyim we cope. Even with the pogroms, the hate, the impositions, the inquisitions, the expulsions, the massacres, the ghettos, the farhud, the holocausts, the death camps, the gulags, we coped.

Crisis in our more recent life means we have to leave our home and fight off whosever wants to kills us again.

So when the hidden enemy came to strike us we were ordered to stay home. That for us is not a crisis. We experienced that already back in the day when we were slaves in Egypt as we were reminded ourselves during our Passover Seder service. We had to stay home then. They died. We lived.

Today we have to stay home. We sit, we eat, we watch television.

That is not a crisis. That is a pleasure.

We mange crisis well. What we also do well is worry. We worry how we will cope when we are allowed out. Will we be able to live our lives to the level we had before? That, for us, is a crisis. Why? Because we don’t want to go back to living the way we had before. We want to do better. That’s what Jews do. Try to do better than we were. But we will cope. We know we are going to start behind where we were. But we know we will get back to where we were and then progress. That is what we are good at.

The only thing that troubles us is that it is going to take that bit longer to get back to what we were doing.

As through all our life we are not troubled by the goyim. Let them sort themselves out. If they can’t cope with crisis they will have crisis until they sort themselves out.

It is those among us that trouble us. That is because there are some of us who get in the way of our crisis management. They cope by ignoring the danger. That’s not coping. That’s extending our crisis.

Who are these people who are so slow to cope with this crisis?

They are the ones who enter our lives when we are born, marry, and die.

They emerge from their warren to snip our penis when we are born, marry us when we are in love, and bury us when we die.

Apart from that, we don’t see the black-suited army until they interfere in the way we eat or want to behave on Shabbat. Their shadow rules our life until we have to fight then they disappear, until we die while coping with an external crisis. They do what they do and disappear into their shtetls.

They live a life detached. To them, we are the goyim. Yet they are a part of us.

So it annoys us that they are slow to join us in coping with this crisis. We see them collectively and individually not coping the way they should and it troubles us.

For people with their noses in the book, they seem slow to learn. But learn they must if we are to survive this crisis.

Maybe this will bring them closer to our collective need to cope, not only with this crisis but with others to come.

For that is our fate. The collective Jewish fate of coping with crisis.

Barry Shaw. Author of ‘Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism.’

ABOUT THE AUTHORBarry Shaw is the Senior Associate for Public Diplomacy at the Israel Institute for Strategic Studies. He is also the author of ‘Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism,' '1917. From Palestine to the Land of Israel, 'BDS for IDIOTS,' and his latest work 'A Tale of Love and Destiny,' the dramatic life of a Jewish heroine.