Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden! -

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden!  

Zacharia 8 vers 3: Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem. De stad  der bedwelming  voor de volken zo spreekt de  profeet Zacharia.

In 3000 jaar is Jeruzalem belegerd en talloze malen bezet en aangevallen en herbouwd.

En nog steeds  is Jeruzalem de meest betwiste Stad ter wereld. Wat een geschiedenis heeft deze al achter de rug. De muur die staat in de stad (Klaagmuur) weerspiegeld het verlangen van het Joodse volk naar Jeruzalem en de herbouw van de tempel. De gebeden die daar worden uitgesproken oprecht en emotioneel hebben ervoor gezorgd dat de omstanders het de Klaagmuur hebben genoemd. Vele briefjes worden in de spleten van de muren gestopt voor gebedsverhoring.

Namen van Jeruzalem in de Bijbel.

 Wat zijn er veel namen voor deze stad. Stad van God, Stad van David, Stad van Juda, Stad van waarheid, en zo kan je nog wel even doorgaan. De Vader heeft besloten om van Jeruzalem een woning voor Zijn Naam te maken. Wat betekend dat de eeuwige God de Schepper van de Hemel en Aarde Jeruzalem heeft verkozen om te wonen.
Want zo spreekt de Bijbel: De Here heeft Sion verkoren en Hij zei, Dit is Mijn rustplaats, hier Zal Ik wonen want haar (Jeruzalem) heb ik begeerd.

Wat een tijd zal dat zijn als Zijn glorie en Majesteit daar zal tronen, alle volken zullen optrekken verteld de Bijbel naar Jeruzalem.  

De Messias en Zijn Volk komen terug!

Ezechiël ziet ook hoe de Heerlijkheid van de Here Jezus terugkeert naar de laatste tempel (wat wordt er weinig gesproken in de kerk over deze Tempel en wat staat er veel over geschreven in de Bijbel.)  Ezechiël beschrijft als toekomst: Er zal èèn Koning zijn over alle koningen en er zal geen verdeeldheid meer zijn.  

Jeruzalem bevrijd maar nog  niet verlost!

De wereld erkend Jeruzalem nog steeds niet als de hoofdstad van Israel. Bizar wat een geestelijke krachten hier werkzaam zijn. Zag de kerk dit ook maar, dan werd er meer gesproken en gebeden voor Jeruzalem en Zijn Volk. Dit zijn allemaal weeën voor de komst van Koning Jezus. Zijn Voeten zullen staan op de Olijfberg.

Bent u daar wel eens geweest op die Olijfberg, ik ben daar nu meerdere malen geweest en elke keer als ik in Israel ben kan ik daar uren zitten mijmeren op die berg. (Ik bevel dit van harte aan om Israel te bezoeken.) en laat je verassen door de Bijbelse geschiedenis.  

Ooit komt er een dag dat de Hemel open gaat.

Johannes ziet hoe het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de Hemel en er komt een nieuwe werkelijkheid. (Openbaringen21) Wat een apocalyptisch gebeuren zal dit zijn. Dan wordt het aardse Jeruzalem verhoogd tot de troon van Zijn Majesteit. Nooit meer tranen nooit meer pijn, verteld opwekking 585.

En Zijn Volk zal aanschouwen Yeshua de Messias,de Zoon van God, De Alfa en de Omega. De Here der Heerscharen, de Koning der Koningen. Zoon van David, Hij de Almachtige, De Koning der Joden staat geschreven/

Zullen we blijven bidden voor Zijn Shalom over Jeruzalem (want ooit komt die dag dat de Hemel open gaat,)

Bent U bereid om Hem te ontmoeten! 
Verlangt U naar Zijn aanwezigheid!

Shalom Dre. 


******************************
ENGLISH:

Jerusalem will be called the city of truth!  

Zechariah 8 verse 3: Thus saith the Lord, I return to Zion, and I dwell in Jerusalem. The city of intoxication for the nations, says the prophet Zechariah.  

Jerusalem was besieged in 3000 years and occupied and attacked and rebuilt countless times.

And still Jerusalem is the most disputed City in the world. What a history it has already been. The wall that stands in the city (Wailing Wall) reflects the desire of the Jewish people for Jerusalem and the rebuilding of the temple. The prayers spoken there sincerely and emotionally have caused the bystanders to call it the Wailing Wall. Many notes are put in the cracks of the walls for prayer answering.

Names of Jerusalem in the Bible.  

There are many names for this city. City of God, City of David, City of Judah, City of truth, and you can go on and on. The Father has decided to make Jerusalem a home for His Name. Which means that the eternal God has chosen the Creator of Heaven and Earth Jerusalem to live.

For this is how the Bible says: The Lord has chosen Zion and He said, This is My resting place, here I will live for I have desired her (Jerusalem).

What a time it will be when His glory and Majesty will thron there, all nations will go up told the Bible to Jerusalem.

The Messiah and His People are coming back!  

Ezekiel also sees how the Glory of the Lord Jesus returns to the last temple (what little is said in the church about this Temple and what much is written about it in the Bible.) Ezekiel describes as a future: There will be one King over it all kings and there will be no more divisions.

Jerusalem liberated but not yet redeemed!

The world still does not recognize Jerusalem as the capital of Israel. Weird how a spiritual force works here. If the church saw this too, then more was spoken and prayed for Jerusalem and His People. These are all pangs for the coming of King Jesus. His feet will stand on the Mount of Olives.

Have you ever been there on that Mount of Olives, I have been there several times now, and every time I am in Israel I can sit there for hours and muse on that mountain. (I heartily recommend this to visit Israel.) And be surprised by Biblical history.  

One day, Heaven will open. 

John sees how the new Jerusalem descends from Heaven and a new reality comes. (Revelation21) What an apocalyptic event this will be. Then the earthly Jerusalem is exalted to the throne of His Majesty. No more tears, no more pain, revival 585 tells.

And His People will behold Yeshua the Messiah, the Son of God, the Alpha and the Omega. The Lord of Hosts, the King of Kings. Son of David, He the Almighty, The King of the Jews is written /  

Shall we continue to pray for His Shalom over Jerusalem (for sometime that day will come when Heaven opens,)  

Are you willing to meet Him!
Do you long for His presence!  

Shalom Dre.

   

754 views