Created by: Simon Soesan

​ ‘De wil van het volk’ – Een nieuwe column van Simon Soesan - "The Will of the People" - A new column by Simon Susan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

‘De wil van het volk’ – Een nieuwe column van Simon Soesan

Door Simon Soesan -

Met een serieus gezicht en ingestudeerde dramatische bewegingen sprak onze premier Bibi ons weer eens toe. Was lang niet gebeurt, zeker anderhalve dag niet. Onze premier heeft heel wat gaven. Niet alleen een zeer getalenteerde spreker (hij heeft er ooit acteerlessen voor genomen), hij kan ook actuele situaties in kleuren en geuren zo voordoen, alsof er niets anders meer bestaat. En ik bedoel: ware situaties, die we inderdaad in de gaten moeten houden, maar door hem gebruikt worden als een nationale dreiging. Jarenlang hoorden we in elke tweede zin het woord “Iran” vlak voordat we gingen slapen, zodat we nachtmerries kregen van de taferelen die Bibi ons voorschotelde.

Nu is dat de Corona natuurlijk. Toen we in Februari de eerste alarmerende berichten kregen dat de Corona weldegelijk toe sloeg in ons land, kregen we van Bibi een “vader-des-vaderlands”-speech: het zal heel erg worden, zeker 10.000 doden in een paar maanden, maar hij, Bibi, had alles in handen en over 3, misschien 4 weken, zou hij ervoor zorgen dat het eerste vaccin tegen de Corona uit Israël zou komen. De Mossad kocht meteen 10.000 ademhalingsmachines op de zwarte markt en Israël was klaar voor de start. We leerden wat Zoom was en begonnen de lockdown, waardoor we voor het eerst in de geschiedenis van ons volk (geen kleinigheidje – meer dan 5000 jaar) de Joodse feestdagen allemaal thuis vierden.

Meteen kwam Bibi ons waarschuwen voor de tweede en derde golf. Niet dat hij snapte waar hij het over had, daar Corona gewoon blijft en de stijging in besmette personen meer te maken had met onderling contact dan met een virus dat even pauze nam en terugkwam.

De zomer kwam en ging voorbij en hup! weer zijn er meer besmettingen. Tegelijkertijd waren er zoveel demonstraties tegen Bibi, dat hij besloot om niet alleen het Volk Israëls thuis te laten zitten, maar ook demonstraties verbood, lekker rustig.

Alleen: het werkt bij Bibi niet meer zoals gepland. Zijn vrouw (veroordeeld voor jatten uit de staatskas) had geen zin om haar haar te kammen, maar met de lockdown kon niemand haar helpen. Dus kreeg ze advies een promofilmpje te maken om maskers te dragen. Voor zo’n film heb je make-up en een kapper nodig. Die uit Tel Aviv naar Jeruzalem moesten komen want, zoals u weet, er zijn geen kappers en make-up artiesten in Jeruzalem. Zijn minister voor milieubeheer, Gila Gamli’el, besloot voor de feestdagen naar haar schoonfamilie in Tiberias te gaan, 157 km van haar huis in Tel Aviv. Ze wist niet dat de lockdown ook voor belangrijke mensen als ministers gold. 

De opperbevelhebber van ons leger had zijn schoonouders over voor een diner tijdens de feestdagen, terwijl je maar 1000 meter van je huis af mag zijn tijdens de lockdown. Het hoofd van de geheime dienst. De minister van volksgezondheid. Opperrabbijnen. Managers van bekende bedrijven – allemaal hadden ze moeite met het begrijpen van de regels – die waren toch voor het volk? Niet voor belangrijke mensen?

Terwijl Bibi elke dag op de tv was en de Corona-situatie besprak (“wordt verspreid door demonstranten, die eigenlijk linkse anarchisten zijn en een putsch beramen op de zo democratisch gekozen regering”) de algemene situatie in het land besprak (“het gaat niet om de valse beschuldigen tegen mij – wie mij weg wil hebben is een verrader en wil in feite het einde van de Staat Israël), kregen we elke dag een uitzondering op de regels die hij ter plaatse stond te verzinnen en vaak nog niet eens door de regering waren goedgekeurd. 

Maar hij, Bibi, was ons Redder. Op een goed moment mocht eigenlijk niemand meer naar buiten, alle winkels, cafe’s etc. dicht want we hebben een dodelijke epidemie die tienduizenden zal doden. Nou ja, behalve de religieuze partijen, want anders lopen die weg uit de regering. Dus met 20 man naar de synagoge gaan mag, maar met vijf man in een cafeetje zitten niet. Ook mag je de zee niet in, levensgevaarlijk met die Corona, wist u dat? Maar een bruiloft van het kleinkind van een rabbijn met 6000 man hossen en dansen, ja dat kan.

Het zal de lezer niet verbazen dat onder deze omstandigheden het Volk Israëls meer dan genoeg had van deze praatjes. Dus lapte men de nieuwe instructies min of meer aan zijn laars en kijk wat een wonder: de besmettingen gingen omlaag.

Misschien mag er binnenkort weer gedemonstreerd worden tegen Bibi, hoewel de kans groot is dat op het laatste moment dat ook weer wordt geannuleerd.

Afgelopen vrijdag was Miri Regev” op de televisie. Toen ze enkele jaren minister van cultuur en sport was, trok Miri Regev alle subsidies in voor voorstellingen en activiteiten die met de Arabische bevolking van Israël te doen hadden. Daarbovenop ging ze tekeer op het oude thema van “het verschil tussen joden uit Europa en die uit Arabische landen”, waar vroeger heel wat om te doen was om dat de Asjkenaziem de Sefardiem jarenlang gediscrimineerd zouden hebben. Dus noemde ze alle Asjkenazische joden stomkoppen en eiste ze dat de muziek op de staatsmedia meer (voornamelijk) uit de “oosterse” hoek kwamen. Dit leidde toen tot een grote ruzie die nooit is bijgelegd. 

Maar afgelopen vrijdag kwam ze op tv als minister van Transport. Live op tv viel ze de presentator, Berkovich, een ex-voetballer met een rijke internationale carrière achter zich  aan, omdat hij beweerde dat de regering zich gedraagt als een criminele familie. “Ik bezweer je, zolang jij je excuses niet aanbiedt tegenover alle leden van de Likoed-partij, die jij een criminele familie noemde, word jij nooit de trainer van het nationaal elftal.”, herhaalde ze schreeuwend en spugend diverse malen.

Een belangrijk moment in onze geschiedenis, daar een minister openlijk iemand bedreigde. Niet dat Bibi er zich druk over maakte: ze was niet meer dan 1000 meter van haar huis voor de uitzending, dus niks aan de hand.

Israël bevindt zich in een impasse: er is geen geloofwaardigheid meer aan de regering, Netanyahu heeft met succes al zijn tegenstanders verlamd, het volk tegen elkaar opgezet en, zodra er weer een nieuw schandaal over hem naar buiten komt, heeft hij altijd wel iemand in zijn regering die weer iets doms zei of deed, waardoor hij de schijnwerper op iemand anders kan richten. Een budget voor het jaar 2020 is er niet, en er is niemand die deze lapzwansen ontslaat. Alsof ze in een andere wereld leven.

Maar wij hebben een geheim: niemand – noch van buiten of van binnen – maakt dit land kapot. Niemand die mijn Zionisme kan laten verdwijnen. Weet u waarom?

Wij hebben Hoop, HaTikwa, en weten dat ook dit nog goed gaat komen. Nee, niet vanzelf en ook niet met geweld. 

De wil van Het Volk is altijd sterker dan die van de despoot.********************
ENGLISH:


"The Will of the People" - A new column by Simon Susan

By Simon Soesan - October 12, 2020

With a serious face and rehearsed dramatic movements, our prime minister Bibi addressed us once again. Had not happened for a long time, certainly not for a day and a half. Our Prime Minister has many gifts. Not only a very talented speaker (he once took acting lessons for it), he can also present current situations in colors and smells as if nothing else exists anymore. And I mean real situations, which we do indeed have to keep an eye on, but are used by him as a national threat. For years we heard the word "Iran" in every second sentence just before going to sleep, so that we had nightmares from the scenes Bibi presented to us.

Now that is the Corona of course. When we received the first alarming reports in February that the Corona was indeed taking hold in our country, Bibi gave us a “father of the fatherland” speech: it will be very bad, at least 10,000 deaths in a few months, but he , Bibi, had everything in hand, and in 3, maybe 4 weeks, he would get the first vaccine against the Corona from Israel. The Mossad immediately bought 10,000 breathing machines on the black market and Israel was ready to go. We learned what Zoom was and started the lockdown, which made us all celebrate the Jewish holidays at home for the first time in the history of our people (no small thing - over 5000 years).

Immediately Bibi came to warn us about the second and third waves. Not that he understood what he was talking about, as Corona remains normal and the rise in infected individuals had more to do with mutual contact than with a virus that paused and came back.

Summer came and passed and go! again there are more infections. At the same time there were so many demonstrations against Bibi that he decided not only to leave the People of Israel at home, but also forbade demonstrations, nice and quiet.

Only: things no longer work as planned at Bibi. His wife (convicted of stealing from the treasury) did not want to comb her hair, but with the lockdown no one could help her. So she was advised to make a promotional video to wear masks. You need make-up and a hairdresser for such a film. Who had to come to Jerusalem from Tel Aviv because, as you know, there are no hairdressers and make-up artists in Jerusalem. His environmental minister, Gila Gamli'el, decided to go to her in-laws in Tiberias, 157 km from her home in Tel Aviv, for the holidays. Little did she know that the lockdown also applied to important people like ministers.

The commander-in-chief of our army had his in-laws to spare for dinner during the holidays, while you are only 1000 meters from your house during the lockdown. The head of the secret service. The health minister. Chief Rabbis. Well-known company managers - all of them had trouble understanding the rules - weren't they for the people? Not for important people?

While Bibi was on TV every day discussing the Corona situation (“is being spread by protesters, who are actually left-wing anarchists and plotting a putsch on the so democratically elected government”) discussed the general situation in the country ( because of the false accusations against me - whoever wants me out is a traitor and in fact wants the end of the State of Israel), we got every day an exception to the rules that he was making up on the spot and often not even through the government had been approved.

But he, Bibi, was our Savior. At a good time, nobody was allowed to go out, all shops, cafes etc. closed because we have a deadly epidemic that will kill tens of thousands. Well, except for the religious parties, otherwise they will leave the government. So going to the synagogue with 20 people is allowed, but not sitting in a cafe with five people. You are also not allowed into the sea, dangerous with that Corona, did you know that? But a wedding of the grandchild of a rabbi with 6,000 men playing and dancing, yes it can.

The reader will not be surprised that under these circumstances the People of Israel had more than enough of these talks. So the new instructions were more or less ignored and look what a miracle: the infections went down.

Perhaps it will be possible to demonstrate against Bibi again soon, although there is a good chance that it will also be canceled at the last minute.

Last Friday was Miri Regev on television. After several years as minister of culture and sports, Miri Regev withdrew all subsidies for shows and activities related to the Arab population of Israel. In addition, she carried on the old theme of “the difference between Jews from Europe and those from Arab countries”, which used to be a lot to do because the Ashkenazim would have discriminated against the Sephardim for years. So she called all Ashkenazi Jews stupid people and demanded that the music on the state media come more (mainly) from the "Eastern" corner. This then led to a major quarrel that was never settled.

But last Friday she came on TV as Transport Minister. Live on TV, she attacked the presenter, Berkovich, an ex-footballer with a rich international career after him, because he claimed that the government is acting like a criminal family. “I adjure you, as long as you do not apologize to all the members of the Likud party, whom you called a criminal family, you will never become the coach of the national team.” She repeated shouting and spitting several times.

An important moment in our history, as a minister openly threatened someone. Not that Bibi cared about it: she was no more than 1000 meters from her home for the broadcast, so nothing to worry about.

Israel is at an impasse: there is no more credibility to the government, Netanyahu has successfully paralyzed all his opponents, pitted the people against each other and, as soon as another scandal comes out about him, he always has someone in it. his government saying or doing something stupid again, allowing him to turn the spotlight on someone else. There is no budget for the year 2020, and there is no one who can fire these lap swans. As if they live in another world.

But we have a secret: no one - whether outside or inside - is destroying this country. No one can make my Zionism go away. Do you know why?

We have Hope, HaTikwa, and we know that this will also work out well. No, not by itself and not by force.

Het Volk's will is always stronger than that of the despot.

316 views