Corinne Sudaï: De zonen van Abraham - The sons of Abraham

Nederlands/English/Hebrew.

NEDERLANDS
Bron: Corrine Sudaï
http://www.merkazchayim.com

Het verhaal van de voorvaderen in de Bijbel is een voorbeeld voor de zonen hoe ze zich moeten verdragen. Drie  karaktereigenschappen hebben de zonen van Abraham door alle generaties heen geërfd:Generositeit, barmhartigheid en nederigheid.

Wetende dat we met deze karaktereigenschappen te maken hebben kunnen we proberen te begrijpen hoe het Joodse volk in haar land probeert nog steeds blijft proberen om haar deur open te houden voor haar vijanden en ze een thuis te willen geven waar ze kunnen leren om hun brood te verdienen, een huis te bouwen en te genieten van het leven. Een thuis waar ze in democratie kunnen leven, kunnen werken en hun gezinnen opbouwen, studeren, stemmen, genieten van hun leven...als ze dat willen.

Er is geen enkel land in de wereld dat zoveel lijdt onder de moord op haar zonen en nog steeds toelaat dat de moordenaars en hun families kunnen verder blijven leven en genieten. De moord in het dorp Barkan in Samaria van twee geliefde Joden, ouders van gezinnen, toont alleen aan hoezeer ons verlangen naar co-existentie een droom is die niet kan worden gerealiseerd omdat het geen partner heeft. We voelen medeleven en medelijden, we willen barmhartig zijn, maar het resultaat is dat we onszelf geweld aandoen. Onze kinderen hebben geen veiligheid...

Het volk van Israël is niet bang voor een lange reis omdat ze weten dat de hoeder van Israël, G’d, niet slaapt of zal slapen. Veel sterke naties zijn opgestaan en gevallen, maar het volk van Israël leeft en zal blijven leven en de belofte dat de Heer zal opstaan, de Messias zal komen en de Derde Tempel op de berg Moria gevestigd zal worden, zal worden vervuld.

Het steunen van Abrahams zonen wordt gezegend door G’d en vader Abraham, zoals het beloofd is in de Bijbel.

_______________________________________________

ENGELS
Bron: Corrine Sudaï
http://www.merkazchayim.com

The story of the ancestors in the Bible is an example for the sons how to behave.Three characteristics have inherited the sons of Abraham through all generations:
Generosity, mercyfulness and humility.

Knowing that we are dealing with these characteristics we can try to understand how the Jewish people in their country are still trying to keep their door open for their enemies and want to give them a home where they can learn to make their living, build a house and enjoy life. A home where they can live in democracy, work and build their families, study, vote, enjoy their lives ... if they want to.

There is no country in the world that suffers so much from the murder of her sons and still allows the murderers and their families to continue to live and enjoy. The murder in the village of Barkan in Samaria of two beloved Jews, parents of families, only shows how much our desire for coexistence is a dream that can not be realized because it has no partner. We feel sympathy and compassion, we want to be merciful, but the result is that we are destroying ourselves. Our children have no security...

The people of Israel are not afraid of a long journey because they know that the guardian of Israel, G'd, does not sleep and will not sleep. Many strong nations have risen and fallen, but the people of Israel are alive and will live and the promise that the Lord will rise, the Messiah will come and the Third Temple will be established on Mount Moriah will be fulfilled.

Supporting Abraham's sons is blessed by G'd and father Abraham, as promised in the Bible.

___________________________________

‫בתאריך יום ד׳, 10 באוק׳ 2018 ב-10:00 מאת אבשלום סודאי <‪

בניו של אברהם אבינומעשה אבות סימן לבנים. ו 3 סימני אופי ירשו בניו  של אברהם אבינו והם: -רחמנים -ביישנים -גומלי חסדים. ורק כך אפשר לנסות להבין כיצד מתאמץ העם היהודי היושב בארצו לתת לאויביו בית שבו יוכלו ללמוד להתפרנס להקים בית וליהנות מהחיים. אין מדינה בעולם שסובלת כל כך מרצח בניה ועדיין מאפשרת לרוצחיה ומשפחתם להמשיך לגור וליהנות. הרצח בישוב ברקן  שבשומרון של שני יהודים יקרים, הורים למשפחות מראה רק עד כמה רצוננו בדו קיום הוא חלום שלא יכול להתגשם מכיוון שאין לו פרטנר .בזכות או בגלל מידת הרחמים אנחנו מתמידים ברצון הזה לרצות להיטיב עם הזולת , אפילו שהם  רואים עצמם כאויבנו....וכך מתבלבלת מידת הרחמים שבנו ויוצא שאפשר לרחם על אכזרים. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה מכיוון שיודע הוא שלא ינום ולא ישן שומר ישראל. הרבה אומות חזקות קמו וגם נפלו, עם ישראל חי וגם ימשיך לחיות. והבטחת ה' תקום, יבוא המשיח ויגאל את העולם ויקום בית שלישי על הר המוריה . וכל התומכים בבניו של אברהם יראו את ברכת אברהם. בשורות טובות 

merkazchayim@gmail.com‬‏


1633 views