Created by: Gast / guest

Dirk van Genderen (Zoeklicht): De waarschuwing van David Wilkerson


Nederlands - English


NEDERLANDS:

Al vele jaren waarschuwt David Wilkerson voor Gods oordelen die over de aarde zullen komen vanwege onze zonden. Toen hij zich voorheen inzette voor drugsverslaafden, kreeg hij zeer veel waardering. Wereldwijd. Heel bekend werd zijn boek Kruis in de asfaltjungle.

Maar sinds God hem in de jaren zeventig van de vorige eeuw riep als ‘eindtijdprediker’, moet hij het nogal eens ontgelden. Velen vinden hem een zogenaamde ‘hel en verdoemenis’ prediker, die de mensen alleen maar bang maakt.

Toch is het zinvol om naar hem te luisteren. Heel bekend werd zijn boek Het visioen (uitgeverij Elia, www.elia.nl), waarin hij het visioen beschrijft dat God hem gaf over de eindtijd. Hij kondigde Gods oordelen aan en riep dringend op tot bekering en terugkeer naar God. Enkele jaren geleden kwam hij met een aanvulling op dat boek: Het visioen en verder.
In de huidige economische crisis die over de wereld raast, zien we veel wat hij eerder aangaf, werkelijkheid worden. Het financiële systeem staat op instorten en eind vorig jaar was het - volgens deskundigen - een paar keer enkele uren verwijderd van een definitieve ineenstorting. Door razendsnel ingrijpen kon dat nog net worden voorkomen.

Nieuwe boodschap

Enkele weken geleden liet Wilkerson opnieuw van zich horen, met een schokkende boodschap. Hij voelde zich door de Heilige Geest gedrongen om deze boodschap nu door te geven. “God zal de aarde binnenkort gaan schudden. Grote steden in heel Amerika zullen worden getroffen door oproer en branden. Er zullen opstanden uitbreken en steden in de hele wereld zullen in brand staan.” Wilkerson noemt dit de wraak van God. “God zal de zonden van Amerika en van de naties oordelen.”
Zelf heeft Wilkerson een voorraad voedsel aangelegd voor dertig dagen, “omdat, als het zover is, de winkels in een uur leeg zullen zijn.” Aan anderen adviseert Hij de Here te zoeken voor wat ze wel of niet moeten doen. “Schuil bij Hem, stel je vertrouwen op Hem en laat je door Hem leiden.”
In eerste instantie was er voorzichtige instemming met de waarschuwende boodschap van Wilkerson. “Zijn boodschap is in lijn met Bijbelse profetieën”, klonk het. Maar al snel begon er ook kritiek los te komen. Sommigen stelden dat eerdere en meer concrete voorzeggingen van Wilkerson niet uitgekomen zijn en waarom zouden we dan wel waarde hechten aan deze boodschap?
Onze reactie?

Dit brengt ons tot de vraag hoe onze houding moet zijn ten opzichte van de recente boodschap van Wilkerson. Wat opvalt, is dat hij zich geen profeet noemt. Hij stelt zich nederig op. Hij legt als het ware zijn boodschap op tafel met de vraag deze te beoordelen en ermee naar God te gaan. Dat lijkt mij een zuivere houding.

Wilkerson is verbonden aan de Times Square Church in New York. Het is opmerkelijk dat hij, voorafgaande aan de aanslagen in september 2001, de boodschap doorgaf dat er iets stond te gebeuren. Hij wist niet precies wat dat zou zijn, maar wel dat zijn gemeente zich erop moest voorbereiden. De drie maanden voor die aanslagen, werd er constant gebeden en toen dat drama plaatsvond, was de gemeente, die zich vlakbij de plaats bevindt waar het drama plaatsvond, voorbereid om direct in actie te komen.
En ook nu wordt er in deze gemeente voortdurend indringend gebeden voor de moeilijke tijd die voor ons ligt.

Ik wil u zeggen dat ik veel respect heb voor David Wilkerson. Hij aarzelt niet om uitwassen en excessen in zijn eigen ‘Pinksterkringen’ aan de kaak te stellen, zoals het voorspoeds- en welvaartsevangelie.
‘Maar’, zullen sommigen zeggen, ‘we hebben toch de Bijbel. Dat is toch genoeg. Wat moeten we met deze aanvullende profetische informatie?’ Ik denk dat je kunt zeggen dat de Bijbel laat zien dat God altijd waarschuwt voordat Hij met Zijn oordelen komt. Denk maar eens aan Jeremia. En de Bijbel spreekt toch over profeteren, het zien van gezichten en het dromen van dromen (Handelingen 2 en Joël 2). En zeker, zulke profetieën, gezichten, dromen en visioenen zullen we altijd moeten toetsen aan het Woord van God (1 Johannes 4:1 - Beproeft de geesten of ze uit God zijn).

Dat doende, meen ik dat we de boodschap van Wilkerson zeer serieus moeten nemen. Laten we ons voorbereiden op moeilijke tijden en laten we daar vandaag al mee beginnen. Zoek vooral de Here, zoek Zijn weg hierin. Zorg dat u Hem kent als uw Schuilplaats, Die in moeilijke situaties voor u zal strijden. Dan hoeft u niet te vrezen voor de toekomst, hoe heftig de crisis ook wordt.Dirk van Genderen


************************************
ENGLISH:

For many years, David Wilkerson has warned against God's judgments that will come to the earth because of our sins. When he previously worked for drug addicts, he received a lot of appreciation. Worldwide. His book Cross in the asphalt jungle became well known.

However, since God called him as an "end-time preacher" in the 1970s, he has often had to pay for it. Many consider him a so-called "hell and damnation" preacher who only scares people.

Still, it makes sense to listen to him. His book Het visioen (publisher Elia, www.elia.nl) became very famous, in which he describes the vision that God gave him about the end times. He announced God's judgments and urgently called for repentance and return to God. A few years ago he came up with an addition to that book: The vision and beyond.
In the current economic crisis that is sweeping across the world, we see much of what he said earlier becoming reality. The financial system is about to collapse and at the end of last year it was - according to experts - several hours away from a final collapse. This could just be prevented by lightning-fast action.

New message

A few weeks ago, Wilkerson spoke up again, with a shocking message. He felt compelled by the Holy Spirit to pass on this message now. “God will soon shake the earth. Major cities across America will be affected by riots and fires. Revolts will break out and cities around the world will be on fire. ”Wilkerson calls this the vengeance of God. "God will judge the sins of America and of the nations."
Wilkerson himself has stockpiled food for thirty days, "because when the time comes, the stores will be empty in an hour." He advises others to seek the Lord for what they should or should not do. "Shelter with Him, put your trust in Him and let Him guide you."
Initially, there was cautious agreement with Wilkerson's cautionary message. "His message is in line with Biblical prophecies," it said. But soon criticism started to emerge. Some argued that earlier and more concrete predictions from Wilkerson have not come true, and why should we value this message?
Our response?

This raises the question of how our attitude should be to Wilkerson's recent message. What is striking is that he does not call himself a prophet. He is humble. He puts his message on the table, as it were, asking to judge it and to go to God with it. That seems to me to be a pure attitude.

Wilkerson is affiliated with New York's Times Square Church. It is noteworthy that, prior to the September 2001 attacks, he passed on the message that something was about to happen. He did not know exactly what that would be, but he did know that his congregation had to prepare for it. The prayers were constant three months before those attacks, and when that drama happened, the congregation, which is near the place where the drama took place, was prepared to take immediate action.
And even now, in this congregation, there is constant praying for the difficult time ahead.

I want to tell you that I have a lot of respect for David Wilkerson. He does not hesitate to expose excesses and excesses in his own "Pentecostal circles", such as the gospel of prosperity and prosperity.
"But," some will say, "we have the Bible. That is enough. What should we do with this additional prophetic information? "I think you can say that the Bible shows that God always warns before coming up with His judgments. Think of Jeremiah. And the Bible still speaks of prophesying, seeing faces and dreaming dreams (Acts 2 and Joel 2). And certainly, we will always have to test such prophecies, faces, dreams and visions against the Word of God (1 John 4: 1 - Test the spirits whether they are of God).

In doing so, I believe we should take Wilkerson's message very seriously. Let us prepare for difficult times and let us start today. Especially seek the Lord, find His way in this. Know Him as your Shelter, Who will fight for you in difficult situations. Then you need not fear for the future, no matter how severe the crisis gets.

Dirk van Genderen

google trasnslate

1627 views