Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw 2020-11-02: Want de Here heeft Sion verkoren - For the Lord has chosen Zion.

Nederlands - English

MNEDERLANDS:

Want de Here heeft Sion verkoren.

Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. (Psalm 125: 1-2)

De psalmist verteld verder:

Dit is, zei Hij, Mijn Rustplaats tot in Eeuwigheid. Hier zal God wonen want naar Haar heb ik verlangd. (Psalm 132:13-14)

De Bergen in Jeruzalem  

Wie wel eens in Israel is geweest en rondom deze bergen heb gewandeld, weet hoe prachtig deze omgeving is. En hoe heerlijk het is om zo met de Bijbel in je hand daar Gods Woord te gedenken. Deze plaats doet wat met je als je daar ben. Je komt daar in Zijn Rust en Aanwezigheid. Deze plaat is heilig verteld de Bijbel. Verderop in de column iets meer daarover.

Als je in de oude stad Jeruzalem staat en je naar het zuidwesten kijkt, zie je daar een heuvel die de omgeving domineert en die de naam Sions heuvel draagt  

De wereld wordt op dit moment in de greep gehouden door cijfers en beelden van het corona drama. Luister naar een gemiddelde  kerkelijke preek online, ook daar  wordt je meegezogen in het wereldse nieuws en je komt niet uit die corona bubbel waar iedereen schijnbaar door wordt beheerst.

Deze wereld om ons heen snakt naar  rust  en zoekt ernaar op vele verschillende manieren, zonder ze echter ooit in ware of blijvende vorm te vinden. En  daar op de berg Sion is er een Rustplaats, een Rustplaats waar de Heere God komt te wonen. Waar je al iets van Zijn Heerlijkheid mag proeven.  

De berg Sion is het beeld van stabiliteit, alle bergen eromheen zullen wankelen behalve de berg Sion. God heeft dit tot Zijn woning bestempeld.

De Bijbel verteld  vol passie: God heeft gezegd: Dit is Mijn rustplaats tot in eeuwigheid...  

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.(Jesaja 2:2-4                   

Jeruzalem.

De stad wordt genoemd ‘zijn stichting’ . De schoonheid van Sion is de HERE zelf. Hij heeft de grondslag van Jeruzalem gelegd door haar uit te kiezen als zijn woonplaats. Het fundament is bij wijze van spreken de HERE zelf. Daarom worden de bergen waarop de stad gebouwd is ook heilig genoemd. Gewone bergen, niks bijzonders. Maar ze zijn van de HERE, speciaal door Hem bestemd voor zijn stad, zijn woning. Daarom zijn ze heilig.  

De Vader  heeft Sion lief. Er is een bijzondere relatie tussen Jeruzalem en de Vader, meer nog dan met andere steden of dorpen in Israël. God zelf heeft die relatie gelegd. Jeruzalem, uitgekozen als de stad Gods. De stad van zijn liefde, Jeruzalem! 

Dit prachtige lied verteld over de Berg Sion  

Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion
Die niet wankelt maar voor altijd blijft
Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion
Die niet wankelt maar voor altijd blijft  

Er is dan wel strijd en geweld
En de vijanden vallen steeds aan
Maar wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heere stelt
Die zal in de overwinning staan  

Als een huis dat op de rots staat, zo onwankelbaar
Zo beschermt Hij heel ons leven tegen elk gevaar                             

Laten wij in dit vertrouwen Koning Jezus verwachten

Shalom Dre


***************************
ENGLISH:

For the Lord has chosen Zion.  

The mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from now on even for ever. (Psalm 125: 1-2)

The psalmist continues:

This, He said, is My Resting Place for Eternity. God will dwell here because I longed for her. (Psalm 132: 13-14

The Mountains in Jerusalem  

Anyone who has ever been to Israel and walked around these mountains knows how beautiful this area is. And how wonderful it is to remember God's Word there with the Bible in your hand. This place does something to you when you get there. You come there in His Rest and Presence. This record is sacredly told the Bible. A little more about that later in the column.

If you stand in the old city of Jerusalem and you look to the southwest, you will see a hill that dominates the area and is called Zion's hill.  

The world is currently gripped by figures and images from the corona drama. Listen to an average ecclesiastical sermon online, there too you will be sucked into the worldly news and you will not get out of that corona bubble that seems to control everyone.

This world around us yearns for tranquility and searches for it in many different ways, without ever finding it in true or lasting form. And there on Mount Zion there is a resting place, a resting place where the Lord God comes to dwell. Where you can already taste something of His Glory.  

Mount Zion is the image of stability, all the mountains around it will totter except Mount Zion. God has made this His dwelling.

The Bible tells with passion: God has said, This is My resting place for ever ...  

And it shall come to pass in the latter days, that the mountain of the house of the LORD shall stand as the highest of the mountains, and shall be exalted above the hills. And all the nations shall flow there, and many nations shall come up and say, Come, let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of Jehovah from Jerusalem. And he will judge between nation and nation, and will judge mighty nations. Then they will beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore (Isaiah 2: 2-4    

Jerusalem.  

The city is called "his foundation". The beauty of Zion is the Lord himself. He laid the foundation of Jerusalem by choosing it as his residence. The foundation is, in a manner of speaking, the Lord Himself. That is why the mountains on which the city is built are also called sacred. Ordinary mountains, nothing special. But they are the LORD's, specially appointed by him for his city, his dwelling place. There fore they are Holy  

The Father loves Zion. There is a special relationship between Jerusalem and the Father, even more so than with any other city or village in Israel. God Himself established that relationship. Jerusalem, chosen as the city of God. The city of his love, Jerusalem!  

This beautiful song tells about Mount Zion  

Those who trust in the Lord are like Mount Zion
That does not falter but remains forever
Those who trust in the Lord are like Mount Zion
That does not falter but remains forever  

There is then strife and violence
And the enemies keep attacking
But he who simply puts his trust in the Lord
It will stand in victory  

Like a house standing on the rock, so unshakable
In this way He protects our whole life from every danger                             

Let us expect King Jesus in this confidence    

Shalom Dre

387 views