Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw - 2020-12-30: Mijn toevlucht en mijn vesting - My refuge and my fortress

Foto: Met dank aan Anadolu Agency

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Mijn toevlucht en mijn vesting:

Psalm 91, Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, Mijn God op wie ik vertrouw.

De wereld is in rep en roer, iedereen is in verwachting van het nieuwe vaccin. Dit vaccin dat  de wereld moet gaan verlossen van het Corona virus. Met enige verbazing kijk ik om mij heen en zie dat bijna alles daar om draait. En waarom? Iedereen wil terug naar het “oude normaal” Alsof het “oude normaal” de beste manier van leven is. Een wereld waarin het Christelijk geloof weinig tot geen rol meer heeft. Een wereld waarin goddeloosheid het “ nieuwe normaal” is geworden. Waarin christenen meekleuren als een kameleon in deze maatschappij.  Christenen zijn daardoor bijna onherkenbaar geworden.

 De maatschappij wordt nu gemanipuleerd en gestimuleerd om het vaccin te nemen. Mensen gaan blind voor het vaccin. Wat maakt het uit, de griepprik neem je ook wordt er gezegd!  Nederland is tot op het bot verdeeld. Ook christenen zijn tot op het bot verdeeld, en er is hier veel onverdraagzaamheid hierover. (Ja, de satan is kampioen onrust en verdeeldheid zaaien)   Wie neemt zijn toevlucht nog tot hij die zegt: Mijn God op wie ik vertrouw!

Welke Regering gaat zeggen: Laten wij onze toevlucht zoeken bij De Bron van het Leven, De Enige en Waarachtige God..

De geluiden die wel uit de regering komen: we gaan de mensen stimuleren om het vaccin te nemen. Anders moeten we kijken wat mogelijk is voor een corona paspoort met daarbij eventuele consequenties. Of eventueel een vaccinatieplicht. (Blijf waakzaam verteld de Bijbel)

Manipulatie zien we al in Genesis in het paradijs als satan bij Eva komt en zegt: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? (Gen. 3:1). In het verloop van het verhaal zien we dat satan succes heeft met zijn manipulatie, maar we zien ook dat dit niet inhoud dat Eva (en Adam) hierdoor plotseling bezeten zijn, eerder zien we dat ze zijn misleid.

Wat is  het “oude Normaal”?

In het “Oude Normaal” is het leven van een onrustige maatschappij waar weinig moraal meer is. Het ongeloof neemt op grote schaal toe in deze maatschappij, de Bijbel is een oud en stoffig boek hoorde ik pas nog zeggen. Hij is niet meer updatet. Mensen krijgen steeds meer moeite om het Boek als Gods Woord te aanvaarden. 2 Timotèus 3: Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil.

De onverschilligheid neemt toe. Het geloof brokkelt en bladdert steeds verder af. Het is net of de mensen geestelijk verlamd zijn. Er is zo weinig bezieling, zo weinig enthousiasme mee. In Nederland zijn veel mensen dak/en thuisloos, maar veel christenen zijn “Geestelijk thuisloos”

De mens is mondig geworden. Hij is autonoom. Hij heeft geen God "daarboven" meer nodig. In deze verrotte maatschappij kom je steeds meer de geestelijk leegte tegen bij mensen .Door alle poriën van ons bestaan dringt ze binnen in onze leefwereld.                                                             We leven nu in het tijdperk van de amusementen industrie. Alles moet leuk en plezierig gebracht worden. Alle programma's moeten amusant zijn. Ze moeten applaus oogsten, niet tot nadenken stemmen.

In de kerk is het niet anders geworden, hippe en vlotte muziek bepalen voor een groot gedeelte de dienst. Heel veel randzaken bepalen vaak een 1.5 tot 2 durende dienst. Met een korte overdenking met weinig Bijbelteksten. Want de kerk moet goed voelen. Helaas is de kerk langzamerhand geen plek meer waar je wordt gemotiveerd om na te denken.

Roep Mij aan en Ik zal hem antwoorden:

God is een rots, een burcht, een schuilplaats, een toevlucht. Op een rots sta je stevig, naar een burcht kun je vluchten als er gevaar dreigt. Bij God is rust en veiligheid. Laat dat onze basis zijn, ook nu in deze woelige tijden.

Hoor jij de voetstappen van de Messias! 

Baruch Atah Adonia Eloheinu Melech Ha`Olam. Laten wij op deze woorden vertrouwen. "Gezegend bent u, L ORD onze God, Koning van het universum ..."

Dat Hij het is die alles in Zijn hand heeft, en dat niets Hem ontgaat. Hij hoort de gebeden van een ieder die gelooft in Zijn Zoon Yeshua the Messias. 

Hij Belooft geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. 

Shalom Dre


************************
ENGLISH:

Photo: With thanks to Anadolu Agency

My refuge and my fortress

Psalm 91, I say to the Lord, My refuge and my fortress, My God in who  I am trust. 

The world is in turmoil, everyone is expecting the new vaccine. This vaccine that is supposed to rid the world of the Corona virus. With some surprise I look around and see that almost everything revolves around that. And why? Everyone wants to go back to the “old normal” As if the “old normal” is the best way to live. A world in which the Christian faith has little or no role anymore. A world where wickedness has become the “new normal”. In which Christians color like a chameleon in this society. Christians have there fore become almost unrecognizable.

Society is now being manipulated and encouraged to take the vaccine. People go blind to the vaccine. What the heck, the flu shot you also take it is said! The Netherlands is divided to the bone. Christians too are divided to the core, and there is a lot of intolerance about this here. (Yes, Satan is champion of sowing unrest and division) Who still takes refuge in he who says: My God in whom I trust! 

Which Government is going to say: Let us take refuge in The Source of Life, The Only and True God ...

The sounds that do come from the government: we are going to encourage people to take the vaccine. Otherwise, we have to look at what is possible for a corona passport with possible consequences. Or possibly a vaccination obligation. 

We already see manipulation in Genesis in Paradise when Satan comes to Eve and says: Is it also that God said, You shall not eat of every tree of the garden? (Gen. 3: 1). In the course of the story we see that Satan is successful in his manipulation, but we also see that this does not mean that Eve (and Adam) are suddenly possessed by this, rather we see that they have been deceived.

What is the “old Normal”? 

In the "Old Normal" is the life of a troubled society where there is little morality left. Unbelief is increasing on a large scale in this society, the Bible is an old and dusty book I recently heard say. It has not been updated anymore. People are finding it increasingly difficult to accept the Book as God's Word. 2 Timothy 3: Everything that God has written in it is useful. It can teach people, protect them from wrong teachings about faith, and educate them to live the way God wants it to.

Indifference is growing. Faith crumbles and flakes off. It is as if people are mentally paralyzed. There is so little inspiration, so little enthusiasm about it. In the Netherlands many people are homeless, but many Christians are "spiritually homeless"

Man has become mature. He is autonomous. He no longer needs God "up there." In this rotten society you increasingly encounter the spiritual emptiness of people, penetrating through all the pores of our existence into our environment. We now live in the age of the entertainment industry. Everything should be fun and enjoyable being brought. All programs should be amusing. They should be applauded, not thought-provoking. 

It has not changed in the church, hip and smooth music largely determine the service. A lot of peripheral matters often determine a 1.5 to 2 shift. With a short reflection with few biblical texts. Because the church must feel good. Unfortunately, the church is no longer a place where you are motivated to think

Call on Me and I will answer him:

God is a rock, a fortress, a shelter, a refuge. You stand firm on a rock, you can flee to a castle if there is danger. With God there is peace and security. Let that be our basis, even now in these turbulent times.

Do you hear the footsteps of the Messiah!

Baruch Atah Adonia Eloheinu Melech Ha`Olam. Let us rely on these words. "Blessed are you, LORD our God, King of the universe ..."

That it is He who has everything in His hand, and that nothing escapes Him. He hears the prayers of everyone who believes in His Son Yeshua the Messiah.

He does not promise a calm journey, but a safe arrival. 

Shalom Dre


121 views