Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: De Bijbel als Joods Getuigenis! - The Bible as a Jewish Testimony!


Nederlands - English   

NEDERLANDS"                                     

                                                      De Bijbel als Joods Getuigenis!  

 Ik wil U vandaag gaan overtuigen met als uitgang: De Bijbel als Joods getuigenis.  

Wat hebben we veel theo-logen, en allemaal hebben ze wel een gedachten of theo-logie op de Bijbel. Als je zelf de Bijbel niet aandachtig bestudeert en leest loop je gegarandeerd vast.

(Lees je alleen de Bijbel mee tijdens de kerkdienst zal je niet verder komen.)  

De Vader in de Hemel is hetzelfde in het Oude en Nieuwe testament. Maar telkens weer bezwijken christenen voor de verklaring om zich oud-en nieuw testamentische godsbeelden te maken en die tegenover elkaar uit te spelen, al zou het in het OT om streng recht gaan, en in het NT om louter liefde.  

Onweerstaanbaar is de neiging bij mensen om na het eerste gedeelte van een boek gelezen te hebben, gelijk naar het slotgedeelte van het boek te gaan. Omdat ze nieuwsgierig zijn naar het slotgedeelte. Christenen doen doorgaans hetzelfde met de Bijbel. Het OT vluchtig lezen of helemaal niet!!( Nou ja, het scheppingsverhaal is wel tof) maar dan wordt het moeilijk al die verhalen.

Het NT nemen ze hier en daar nog wel wat mee, maar dan bij het Boek Openbaringen wordt het alweer verwarrend. En kom al gauw de regel: God zal alle tranen van hun ogen wissen en de dood zal er niet meer zijn.(Dus een happy end)  

Als je zo de Bijbel leest heb je een consumenten Bijbel.  

                                                     Een Half Woord is niet genoeg!  

Ik wil een pleidooi voor de hele Bijbel. Het OT en NT dien je beide te kennen en te lezen. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Hoe kan je de boeken van Mozes laten vallen en de evangeliën te omarmen. Terwijl hier alleen maar verwijzingen in staan naar het OT.

De lezer wil verwend worden met de Liefde en de aanstootgevende passages uit het OT gaat iedereen snel voorbij.  Die God willen ze niet kennen en dat willen ze ook niet. (Ik zet dit even heel scherp neer!)  

                                                      Eenheid van de Bijbel.  

Het is van wezenlijk belang voor de Gemeente van Jezus Christus om vast te houden aan eenheid van de Bijbel. En geen good feeling verhaal te prediken vanaf de kansel.

Want zeg de Here Jezus: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om die te vervullen.. Er zal niet èèn jota of èèn titel van de Wet voorbij gaan. Bij de boeken van Mozes en de Profeten heeft Jezus geleefd.                                                              

                                                       Wat is de conclusie!  

De Apocalyps van Johannes is niet minder heftig als de verhalen die we lezen in het OT. Bovendien draait alles van de boodschap van de evangelisten en apostelen van die gewelddadige executie op Golghota, waardoor God de wereld verzoening heeft geschonken. Eerst voor Zijn Volk en dan voor de Heidenen.

Uiteindelijk  gaat het om de komst van het Koninkrijk. Wat weer aansluit bij de profetische woorden van Jesaja betreffende de nieuwe Hemel en nieuwe Aarde.  

Als Jezus in de Bergrede de grondwet van het komende Rijk bekend maakt spits dit toe aan de geboden die Hij ooit aan Zijn Volk heeft gegeven.

Ook in het OT was de Vader al een God van Liefde en Gerechtigheid, veel christenen zien en lezen dit niet. Zien God liever daar niet zo als ze zelf willen zien en lezen. Maar dit kan en mag je niet weg wuiven. De Bijbel is geen sprookjesboek.

Ja, er zal vrede komen maar tot die tijd zal er nog veel gebeuren.  

Jezus heeft de Thora van God kernachtig samengevat: Hoor Israël! De Here, onze God, is èèn. En daarop volgend:

En u zult de Here uw God  liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk: U zult U naaste liefhebben. En dat kan Jezus allemaal aan wijzen in de Bijbel.  

Zijn Shalom en Wijsheid toe gebeden bij het bestuderen en lezen van de Heilige Geschriften.  

Dre


**********************************
ENGLISH:

                                                The Bible as a Jewish Testimony!  


I want to convince today with the following: The Bible as a Jewish testimony.  

We have so many theo-logians, and they all have a mind or theo-logy on the Bible. If you do not study and read the Bible carefully, you are guaranteed to get stuck.
(If you only read the Bible during church service, you will not get any further.)  

The Father in Heaven is the same in the Old and New testament. But again and again Christians succumb to the explanation of making old and new testament images of God and playing them out against each other, even though the OT was about strict justice, and the NT was about pure love.  

It is irresistible for people to go straight to the final part of the book after reading the first part of a book. Because they are curious about the final part. Christians usually do the same with the Bible. Reading the OT briefly or not at all !! (Well, the creation story is cool) but then it becomes difficult to read all those stories.

They do take the NT with them here and there, but then with the Book of Revelation it becomes confusing again. And soon come the rule: God will wipe all tears from their eyes and death will be no more. (So a happy ending)  

If you read the Bible like this you have a consumer Bible.  


                                                      A Half Word is not enough!
 

I want a plea for the entire Bible. You should both know and read the OT and NT. These two cannot live without each other. How can you drop Moses' books and embrace the gospels? While this only contains references to the OT.

The reader wants to be pampered with the Love and the offensive passages from the OT pass everyone by quickly. They do not want to know that God and they do not want that either. (I am very sharp about this!)                                                      

                                                         Unity of the Bible.  

It is essential for the Church of Jesus Christ to hold on to unity of the Bible. And not to preach a good feeling story from the pulpit.

For say the Lord Jesus: Do not think that I have come to abolish the Law and the Prophets, but to fulfill them. Not one iota or one title of the Law will pass. Jesus lived with the books of Moses and the Prophets.                                                                                                                                        
                                                     What is the conclusion!  

John's Apocalypse is no less fierce than the stories we read in the OT. Moreover, everything revolves around the message of the evangelists and apostles of that violent execution in Golghota, through which God has reconciled the world. First for His People and then for the Gentiles.

Ultimately it is about the coming of the Kingdom. Which in turn fits in with Isaiah's prophetic words concerning the new Heaven and new Earth.  

When Jesus proclaims the constitution of the coming Kingdom in the Sermon on the Mount, it focuses on the commandments He once gave to His People.

Even in the OT the Father was already a God of Love and Justice, many Christians do not see and read this. They prefer not to see God there if they want to see and read for themselves. But you cannot and should not dismiss this. The Bible is not a fairy tale book.

Yes, there will be peace, but much will happen until then.  

Jesus has concisely summarized the Torah of God: Hear Israel! The Lord our God is one. And following:

And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your strength. This is the first commandment. And the second to this: You will love your neighbor. And Jesus can point that out in the Bible.  

Have Shalom and Wisdom been prayed for while studying and reading the Holy  

Dre

499 views