Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: De Bruid en de Bruidegom! - The Bride and the Groom!

De Bruid en de Bruidegom!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Je ontmoet de liefde van je leven en je wil nog maar èèn ding en dat is samen oud worden.

Het huwelijk is een levenslang verbond tussen 2 mensen wat bezegeld wordt met een ring. Een ring betekend oneindig, oftewel,  de cirkel is rond.

Hoe is het  mogelijk dat twee mensen met een andere achtergrond, verschillend in denken, en verschillende interesses bij elkaar blijven en het liefst nooit meer uit elkaar gaan.

Eigenlijk een onmogelijke opdracht, maar toch is het mogelijk. 

Ja, het is hard werken in een relatie, en dat harde werken moet van beide kanten komen.

Maar soms is de liefde van één kant groter als van je partner, en hou je het dan ook nog vol!

Hoever is de één bereid de andere meer lief te hebben als je eigen EGO! Hoe groot is dan de liefde nog? Anno 2020 moet alles goed voelen, voelt het niet goed dan strandt het huwelijk. 

Maar er is een huwelijk waarin de Liefde echt is, en nooit verbroken zal worden..

Een Huwelijk dat nooit zal stranden

De Messias en Zijn Bruid

 
Een Eeuwige Liefde. Een Liefde waar de mens nog wat van kan leren. Dit is een Liefde die echt door zal blijven gaan in “Goede en Kwade dagen”

In het Oude Testament wordt de relatie tussen God en Zijn volk Israël vergeleken met een huwelijk. In Jesaja 62:5 zegt God tegen Zijn volk Israël: ‘zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden’ (vergelijk ook Jeremia 2:32.) Israël is dus Gods Bruid. Van deze relatie die bestaat tussen de Here God en Zijn volk Israël kan en kan je niets afdoen. Ondanks de ontrouw van het volk Israël, zal God Zijn bruid trouw blijven en al Zijn beloften aan haar waarmaken. (In goede en kwade dagenGods Woord is daar heel duidelijk over.

Door de hele Bijbel heen laat God Zijn trouw zien aan dit Volk (Zijn Bruid) Zijn Liefde gaat gewoon door. Terwijl de kerk en de wereld wil scheiden van Israel. Verteld de Bijbel een hele andere boodschap. In plaats van Israel te zegenenzoals een huwelijk wordt gezegend

(of ingezegend) Heeft de kerk afstand genomen en is eigenlijk het huwelijk al ontbonden.

De meningen over de wie is (de Bruid) zijn tot op het bot verdeeld onder christenen, laat de Bijbel maar tot U spreken.

Zoals de profeten voorzeggen. "Jezus komt spoedig. Komt Hij naar de wereld, of naar Israël? Hij komt terug bij Zijn volk Israël! Daarom komt Hij terug op de Olijfberg in Jeruzalem.

Ik Hoop en Bid dat de kerk wakker zal worden om Israël een interessant thema te gaan vinden.  De hele Bijbel draait om Israël. In Gods reddingsplan met de wereld staat Israël centraal."

Laten we blijven bidden voor onze oudste broeder, tot de dag dat de Here Jezus terug zal komen. Maranatha Heer Jezus kom spoedig. 

Shalom Dre


**********************************
ENGLISH

The Bride and the Groom!


You meet the love of your life and you only want one thing and that is to grow old together.

Marriage is a lifelong alliance between 2 people that is sealed with a ring. A ring means infinity, that is, the circle is round.

 How is it possible that two people with a different background, different in thinking, and different interests stay together and prefer never to separate.

Actually an impossible task, but it is still possible.

 Yes, it is hard work in a relationship, and hard work must come from both sides.

But sometimes the love of one side is greater than that of your partner, and you keep it up!

How far is one willing to love the other more than your own EGO! How great is love then? In the year 2020 everything must feel good, if it doesn't feel right then the wedding will fail.

But there is a marriage in which Love is real and will never be broken.

A wedding that will never fail!

The Messiah and His Bride.

 
An Eternal Love. A Love that people can learn from. This is a Love that will really continue in "Good and Evil days"

In the Old Testament the relationship between God and His people Israel is compared to a marriage. In Isaiah 62: 5, God says to His people Israel: "As a bridegroom rejoices over his bride, so your God will rejoice over you" (compare also Jeremiah 2:32.) Israel is therefore God's Bride. You cannot and cannot take away from this relationship that exists between the Lord God and His people Israel. Despite the unfaithfulness of the people of Israel, God will remain faithful to His bride and keep all His promises to her. (In good and bad days) God's Word is very clear about that.

Throughout the Bible, God shows His allegiance to this People (His Bride) His Love just continues. While the church wants to separate the world from Israel. Tell the Bible a completely different message. Instead of blessing Israel as a marriage is blessed

(or blessed) Has the church distanced itself and is the marriage already dissolved.

The opinions about who is (the Bride) are divided to the bone among Christians, let the Bible speak to you.

As the prophets predict. "Jesus is coming soon. Is He coming to the world or to Israel? He is coming back to His people Israel! That's why He is coming back to the Mount of Olives in Jerusalem.

I hope and pray that the church will wake up to find Israel an interesting theme. The entire Bible revolves around Israel. Israel is central to God's salvation plan with the world. "

Let us continue to pray for our oldest brother until the day that the Lord Jesus will come back. Maranatha Lord Jesus is come soon

Shalom Dre