Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: De dood - Death


Nederlands -English

NEDERLANDS:

De Dood 

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven  

Wat een bemoediging staat hier geschreven voor een ieder die gelooft. Er is dus geen dood voor hen die in Christus zijn.

Er is veel te lezen en te horen op het moment over de DOOD. Je ontkomt er niet aan. Elke radio zender of  journaal komen de cijfers over de dood.  Het zou je geliefde maar zijn die je moet gaan missen. De mensheid wordt op dit moment flink geconfronteerd met de dood.

Aan de dood is niets moois aan, bij begrafenissen hoor je regelmatig: rust zacht. Maar de dood heeft niet  het laatste woord en met ( rust zacht) wordt dit wel bedoeld.  Iedereen komt voor de Troon van God.  

Te jong al met de dood geconfronteerd! En je had daar niets over de zeggen!  

Psalm 139: Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.

De dood wordt vaak bespoedigt  bij ongeboren levens (abortus) Gek, dat er ontelbare abortussen worden gedaan in Nederland op jaar basis en hier geen berichtgeving over is. Ook niemand is in paniek of wordt angstig.

Waarom niet? Omdat dit nieuws niet groot en schijnbaar niet erg genoeg is.  

Bijzonder, al die levens die door God geschapen zijn, worden gewoon verwijdert uit het leven van de buik van de moeder.

Alsof een leven niet telt, vroeger noemde ze dit: baas in eigen buik. Wereldwijd worden er ontelbare baby’s geaborteerd. Er is geen middel of vaccin om dit tegen te gaan. Geen reclame campagnes om de mensen te waarschuwen. Het is zelfs zo, dat discussie alleen gevoerd moet worden tussen arts en de moeder. Nederland is er zelfs trots op dat alles zo goed geregeld is.    

Ik bepaal zelf wanneer ik dood gaat.  

Er is een tv programma dat heet over mijn lijk. Hier wordt de DOOD in beeld gebracht. Jonge mensen die komen te overlijden door ziekte zoals kanker of andere ziektes. Euthanasie wordt hier soms toegepast omdat er ongekend lijden is. Je zou er maar voor komen te staan als je ondragelijk lijden heb. In christelijke kringen is dit vaak onbespreekbaar. Een oordeel is snel geveld als mensen dit doen. Passieve euthanasie is wel bespreekbaar in christelijke kringen, maar het is een duivels dilemma deze twee opties. Want hoe zit dit nu Bijbels gezien! En waar doe je goed aan?                                                                                                                                                      Alle antwoorden op de dood  zijn Golghota.  

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5  

Raken de diepe wonden van Jezus de mens nog? Het ongeloof in deze wereld neemt op een angstaanjagende manier toe. Er is maar èèn weg om aan de dood te kunnen ontsnappen:  

Kroon Hem de Heer van jou leven, Die overwon het graf. Die steeg als overwinnaar in de strijd Speciaal om jou te redden

Die stierf om het eeuwige leven te brengen, En leeft zodat de dood kan sterven.  

Shalom Dre


******************************
ENGLISH:

Death  

But Jesus said, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even when he dies, and whoever lives and believes in me will never die  

What encouragement is written here for everyone who believes. So there is no death for those who are in Christ.

There is much to read and hear about DEATH right now. You cannot escape it. Every radio station or journal reports the figures on death. It would be your lover that you should miss. Humanity is currently faced with death.

There is nothing beautiful about death, at funerals you regularly hear: rest in peace. But death does not have the last word and by (rest quietly) this is meant. Everyone comes before the Throne of God.    

Faced with death too young! And you had nothing to say about that!  

Psalm 139: Your eyes saw my formless beginning.

Death is often accelerated with unborn lives (abortion). Crazy, that countless abortions are done in the Netherlands on an annual basis and there is no reporting on this. Nobody is panicking or anxious either.

Why not? Because this news is not big and apparently not bad enough.  

Remarkably, all those lives created by God are simply removed from the life of the mother's belly.

As if a life doesn't count, she used to call this: boss in her own belly. Countless babies are aborted worldwide. There is no means or vaccine to counter this. No advertising campaigns to warn people. In fact, discussions should only be conducted between the doctor and the mother. The Netherlands is even proud that everything is arranged so well.  

I decide when I die.  

There is a TV show called: over my dead body. DEATH is depicted here. Young people who death  from illness such as cancer or other diseases. Euthanasia is sometimes used here because there is unprecedented suffering. You would only be faced with unbearable suffering. In Christian circles this is often out of the question. A judgment is quickly made when people do this. Passive euthanasia is negotiable in Christian circles, but it is a diabolical dilemma for these two options. Because what about this Biblically seen! And what do you do well?  

All  the answers to death are Golghota.  

But for our transgressions he was pierced, for our iniquities crushed; the punishment that brings us peace was upon him, and with his stripes we have been healed. Isaiah 53: 5  

Do the deep wounds of Jesus still touch man? The unbelief in this world is increasing in a terrifying way. There is only one way to escape death:    

Crown Him the Lord of your life, He conquered the grave. It rose as a vanquiser in battle Especially to save you

Who died to bring eternal life, And lives so that death can to die.  

Shalom Dre

 

443 views